Opatrenie č. 602/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2006

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-602
Čiastka 238/2005
Platnosť od 23.12.2005 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 596/2007 Z. z.
Znenie 01.01.2006

602

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. decembra 2005,

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2006 je 214,68 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Iveta Radičová v. r.