Vyhláška č. 581/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-581
Čiastka 234/2005
Platnosť od 17.12.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.01.2006 do30.06.2006
Zrušený 419/2006 Z. z.
Znenie 01.01.2006

581

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z., vyhlášky č. 51/2005 Z. z. a vyhlášky č. 197/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 prvom bode sa slová „Jesenské, Sobotská 204“ nahrádzajú slovami „Lučenec, nácestné stredisko, Podjavorinskej 19“.

2. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.

3. V celom texte prílohy č. 3 sa vypúšťa slovo „únie“ a odkazy „4“ a „6“ sa nahrádzajú odkazom „2“.

4. V prílohe č. 3 sa vypúšťajú slová „Odsek 11 tlačiva Krajina obchodu Kód podľa osobitného predpisu únie.6)“.

5. V prílohe č. 3 v názve odseku 21 tlačiva sa vypúšťa odkaz „5“ nad slovom „prostriedku“.

6. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) kódoch U280 a U290 slová „v § 4 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v § 4 ods. 3“ a vypúšťajú sa kódy „U501“ a „U502“.

7. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie:

f) ostatné kódy:

XPNS – ak ide o tovar, na ktorý si deklarant uplatňuje požiadavku na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry s najvyššou sadzbou cla podľa článku 81 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

8. V prílohe č. 3 odsek 37 tlačiva Režim znie:

„Odsek 37 tlačiva Režim

V ľavej časti odseku: kódy podľa osobitného predpisu.2)

V pravej časti odseku:

a) kódy podľa osobitného predpisu,2)

b) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1983, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení a dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Kód Tovar Nariadenie Rady
(EHS)
č. 918/83
v platnom znení
Zákon č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších
predpisov
361 Osobný majetok patriaci fyzickým osobám
meniacim pobyt z tretieho štátu do únie
čl. 2 § 48 ods. 2 písm. d)
362 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia
manželstva - výbava a zariadenie
domácnosti
čl. 11 ods. 1. § 48 ods. 2 písm. e)
363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia
manželstva - tovar obvykle darovaný
pri príležitosti uzatvorenia manželstva
čl. 11 ods. 2. § 48 ods. 2 písm. e)
364 Osobný majetok nadobudnutý dedením čl. 16 § 48 ods. 2 písm. f)
365 Vybavenie, študijné potreby a zariadenie
domácnosti žiakov a študentov
čl. 25 § 48 ods. 2 písm. g)
366 Zásielky nepatrnej hodnoty čl. 27 § 48 ods. 2 písm. b)
367 Zásielky odosielané jednou fyzickou osobou
druhej fyzickej osobe
čl. 29 § 48 ods. 2 písm. a)
368 Obchodný majetok dovážaný pri
premiestnení podniku z tretieho štátu do
únie
čl. 32 § 48 ods. 2 písm. h)
369 Obchodný majetok a iné vybavenie patriace
právnickým osobám vykonávajúcim
neziskovú činnosť
čl. 38 § 48 ods. 2 písm. h)
370 Laboratórne zvieratá a biologické
alebo chemické látky určené na výskum
čl. 60 § 48 ods. 2 písm. k)
371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na
určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva
čl. 61 § 48 ods. 2 písm. l)
372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality
liečiv
čl. 63c § 48 ods. 2 písm. u)
373 Farmaceutické výrobky používané pri
medzinárodných športových podujatiach
čl. 64 § 48 ods. 2 písm. m)
374 Tovar pre charitatívne alebo dobročinné
organizácie
čl. 65 § 48 ods. 2 písm. n)
375 Tovar dovážaný v prospech obetí živelnej
pohromy
čl. 79 § 48 ods. 2 písm. o)
376 Čestné vyznamenania a ocenenia čl. 86 § 48 ods. 2 písm. p)
377 Dary prijaté v rámci medzinárodných vzťahov čl. 87 § 48 ods. 2 písm. p)
378 Tovar určený pre predstaviteľov štátov čl. 90 § 48 ods. 2 písm. p)
379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané
na podporu rozvoja obchodu
čl. 91 § 48 ods. 2 písm. r)
380 Tlačoviny a reklamné predmety dovážané na
podporu rozvoja obchodu
čl. 92 § 48 ods. 2 písm. s)
381 Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo
pokusy
čl. 100 § 48 ods. 2 písm. u)
382 Zásielky určené osobám príslušným na
konanie vo veciach ochrany autorských práv
v oblasti priemyselného vlastníctva
a v oblasti technickej normalizácie
čl. 107 § 48 ods. 2 písm. v)
383 Turistický propagačný materiál čl . 108 § 48 ods. 2 písm. w)
384 Rôzne dokumenty a predmety čl.109 § 48 ods. 2 písm. x)
385 Pomocný materiál na uloženie a ochranu
tovaru počas prepravy
čl. 110 § 48 ods. 2 písm. y)
386 Podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá
počas ich prepravy
čl. 111 § 48 ods. 2 písm. z)
387 Palivá a mazivá v cestných motorových
vozidlách a špeciálnych kontajneroch
čl. 112 § 48 ods. 2 písm. za)
388 Materiál určený na výstavbu, údržbu alebo
výzdobu pamätníkov a cintorínov vojnových
obetí
čl. 117 § 48 ods. 2 písm. zb)
389 Rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety čl. 118 § 48 ods. 2 písm. zc)

c) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Kód Tovar Nariadenie
Rady (EHS)
č. 2913/92
v platnom
znení
Nariadenie
Komisie (EHS)
č. 2454/93
v platnom
znení
Zákon
č. 199/2004
Z. z. v znení
neskorších
predpisov
Zákon
Č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších
predpisov
571 Vrátený tovar čl. 185 § 48 ods. 4
572 Vrátený tovar za osobitných
okolností - poľnohospodárske
výrobky
čl. 844 § 48 ods. 4
573 Vrátený tovar za osobitných
okolností - oprava alebo
obnova
čl. 846 § 48 ods. 4
574 Zušľachtené výrobky, ktoré
sa do spoločenstva vracajú
po ich predchádzajúcom
vývoze alebo spätnom vývoze
čl. 187 § 48 ods. 4
575 Tovar dovážaný osobami
požívajúcimi výsady
a imunity podľa
medzinárodného práva
a tovar pre medzinárodné
organizácie a ich
zamestnancov
§ 47 a 48 § 48 ods. 5

d) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Kód Tovar Zákon č. 222/2004
Z. z. v znení
neskorších predpisov
576 Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou
Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za
mier, na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými
zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na
zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podielajúcich sa
na spoločnom obrannom úsilí
§ 48 ods. 6
577 Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska § 48 ods. 7
578 Investičné zlato § 67 ods. 3
579 Plyn dovážaný cez rozvodný systém zemného plynu a elektrická energia § 48 ods. 9
580 Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty § 48 ods. 1

e) kódy vyjadrujúce požiadavku na pozastavenie dovozného cla podľa nariadenia Rady (ES) č. 150/2003 z 21. 1. 2003, ktorým sa pozastavuje dovozné clo na určité zbrane a vojenské zariadenia (Ú. v. ES L 025, 30. 1. 2003)

Kód Tovar Nariadenie Rady (ES)
č. 150/2003
600 Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčasti s pozastavením
dovozného cla
prílohy I a II

9. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Banská Bystrica v stĺpci „Banány” sa slovo „Jesenské” nahrádza slovami „Lučenec, nácestné stredisko”.

10. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Trenčín v stĺpci „Textilný tovar a obuv” sa dopĺňa slovo „Prievidza”.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


v z. Vladimil Podstránsky v. r.


Príloha k vyhláške č. 581/2005 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 227/2004 Z. z.

Spôsob vypĺňania tlačiva

Pri vypĺňaní tlačiva sa okrem vysvetľujúcich poznámok podľa osobitného predpisu1) použijú tieto vysvetľujúce poznámky:

A. Colné formality pri odoslaní alebo vývoze

Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva pre

1. colný režim vývoz,

2. colný režim pasívny zušľachťovací styk,

3. colný režim tranzit,

4. umiestnenie tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade,

5. colne schválené určenie spätný vývoz,

6. preukazovanie statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo odosielateľa. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak odosielateľ/vývozca nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo. Identifikačné číslo odosielateľa sa neuvádza pri colnom režime tranzit. Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.

Odsek 4 tlačiva Ložné listy

Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit a preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu

Uvádza sa počet nákladových kusov za všetky tovarové položky. V prípade voľne uloženého tovaru sa uvádza číslo 1.

Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 7 tlačiva Referenčné číslo

Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak je colné vyhlásenie podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.

Odsek 8 tlačiva Príjemca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo príjemcu tovaru spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.2) Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo príjemcu, ktoré mu pridelili na daňové, colné alebo štatistické účely úrady v štáte, kde má príjemca sídlo alebo adresu trvalého pobytu. Ak je potrebné uviesť viacero príjemcov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov.

Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak deklarant nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo.

Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.

Odsek 15 tlačiva Štát odoslania/vývozu

Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.

Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 17 tlačiva Štát určenia

Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.

Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia

Vypĺňa sa.

Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode

Vypĺňa sa evidenčné číslo dopravného prostriedku. Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa nevypĺňa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, preukazovaní statusu tovaru spoločenstva a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.

Kód štátu registrácie dopravného prostriedku pri odchode sa vypĺňa pri colnom režime tranzit.

Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 19 tlačiva Kontajner

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.

Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa vypĺňa pri colnom režime vývoz a colnom režime tranzit.

Kód štátu registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice pri odchode sa nevypĺňa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná cena

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.

Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz

Vypĺňa sa, len ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad pri doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe.

Odsek 24 tlačiva Druh obchodu

Vypĺňajú sa obe časti odseku.

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.

Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva.

Odsek 27 tlačiva Miesto naloženia

Nevypĺňa sa.

Odsek 29 tlačiva Výstupný colný úrad

Výstupným colným úradom je colný úrad, ktorý leží na vonkajšej hranici colného územia spoločenstva a cez ktorý tovar vystupuje z colného územia spoločenstva. Na určenie výstupného colného úradu sa uvádzajú kódy určené pre systém NCTS (Nový automatizovaný tranzitný systém).

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva, v doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe4) a colnom režime tranzit.

Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru

Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.

Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru

Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie (technický opis, chemické značky, evidenčné čísla a výrobné čísla) potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Uplatnenie nároku na vyplatenie vývoznej náhrady na tovar, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, uvádza sa takto: „Receptúra – X“, kde X vyjadruje registračné číslo receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.

Odsek 32 tlačiva Číslo položky

Uvádza sa poradové číslo položky tovaru.

Odsek 33 tlačiva Kód tovaru

Piata časť odseku sa nevypĺňa.

Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu

Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom bol tovar vyrobený alebo z ktorého sa tovar vyváža, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a colnom režime tranzit.

Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť

Vypĺňa sa.

Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje colný status tovaru, postavenie v colnom režime alebo odkaz na obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbežné colné vyhlásenie, zápis do účtovnej evidencie a iné). Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.

Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky

Číselný údaj sa uvádza v merných jednotkách uvedených pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry v celých číslach zaokrúhlene smerom nahor.

Nevypĺňa sa, ak je pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry uvedená nešpecifikovaná merná jednotka.

Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru, ktorý mal status tovaru spoločenstva, a príslušný kód takto: „Pridaná hodnota AZS – X – V0700“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v slovenských korunách.

Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu – X – V0800“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.

Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: „Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady – X – V0900“, kde X vyjadruje registračné číslo žiadateľa o vyplatenie vývoznej náhrady pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred podľa osobitného predpisu5) sa uvádza takto: „Zálohová platba – V0910“.

Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník spoločenstva). Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.

Ak sa tlačivo použije ako zjednodušené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB a číslo povolenia na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu.6)

Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri vývoze je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď tovar vystupuje zo Slovenskej republiky.

Hodnota tovaru sa vypočíta

1. v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,

2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.

Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy, ktorá sa v prípade vyvážaného tovaru uskutočňuje na území Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.

Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.

Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, čo znamená, že štatistická hodnota tovaru predstavuje súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Štatistická hodnota sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.3)

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru spoločenstva a colnom režime tranzit.

Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb

Nevypĺňa sa.

Odsek 49 tlačiva Označenie skladu

Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade. Uvádza sa číslo povolenia na prevádzkovanie colného skladu.

B. Colné formality pri dovoze

Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva pri tovare prepustenom do colného režimu

1. voľný obeh,

2. colné uskladňovanie,

3. aktívny zušľachťovací styk,

4. prepracovanie pod colným dohľadom,

5. dočasné použitie.

Odsek 2 tlačiva Odosielateľ

Nevypĺňa sa.

Odsek 3 tlačiva Tlačivá

Vypĺňa sa.

Odsek 4 tlačiva Ložné listy

Nevypĺňa sa.

Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu

Nevypĺňa sa.

Odsek 8 tlačiva Príjemca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo príjemcu tovaru. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak príjemca nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo.

Odsek 12 tlačiva Údaje o hodnote

Nevypĺňa sa.

Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca

Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak deklarant nemá pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa identifikačné číslo organizácie (IČO), rodné číslo alebo colné registračné číslo. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane zastupuje daňový zástupca,7) uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta osobitné identifikačné číslo daňového zástupcu.

Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu

Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.

Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia

Vypĺňa sa.

Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia

Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom sa tovar spotrebuje alebo v ktorom sa tovar prepúšťa do colného režimu; príslušné kódy sú uvedené v prílohe č. 3.

Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode

Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa vypĺňa pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.

Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky

Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.

Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.

Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa nevypĺňa. Štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa uvádza pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.

Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.

Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma

Vypĺňa sa aj pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu D.8)

Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz

Vypĺňa sa, len ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad pri doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe.

Odsek 24 tlačiva Druh obchodu

Vypĺňajú sa obe časti odseku pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.

Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici

Vypĺňa sa.

Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí

Vypĺňa sa.

Odsek 29 tlačiva Vstupný colný úrad

Nevypĺňa sa.

Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru

Nevypĺňa sa.

Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru

Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla) potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Druh balenia sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.2) Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítavanej na základe špecifickej sadzby, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane alebo inej platby. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.

Odsek 33 tlačiva Kód tovaru

V piatej časti odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.

Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť

Vypĺňa sa.

Odsek 36 tlačiva Preferencia

Vypĺňa sa, len ak to vyžadujú predpisy Európskej únie pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.

Odsek 37 tlačiva Režim

V pravej časti odseku sa uvádzajú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie požiadavky na oslobodenie dovážaného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy podľa osobitného predpisu2) a kódy uvedené v prílohe č. 3.

Odsek 39 tlačiva Kontingent

Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, ak si deklarant uplatňuje nárok na zníženú colnú sadzbu v rámci colnej kvóty alebo colného stropu. Uvádza sa číslo príslušnej colnej kvóty alebo príslušného colného stropu.

Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje status deklarovaného tovaru, postavenie v colnom režime alebo odkaz na obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbežné colné vyhlásenie, zápis do účtovnej evidencie a iné). Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.

Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky

Číselný údaj sa uvádza v mernej jednotke uvedenej pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry v Spoločnom colnom sadzobníku9) v celých číslach zaokrúhlene smerom nahor.

Nevypĺňa sa, ak je v Spoločnom colnom sadzobníku pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry uvedená nešpecifikovaná merná jednotka.

Odsek 42 tlačiva Cena za položku

Uvádza sa fakturovaná cena za tovar uvedený v odseku 31. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa platila za tento tovar alebo podobný tovar v prípade jeho nákupu alebo predaja. Do fakturovanej ceny sa nezahŕňajú náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, ak sa fakturujú samostatne. Údaj sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.

Pri určovaní ceny za položku sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.3)

Odsek 43 tlačiva Kód CH

Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.

Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dovážaného tovaru z miesta odoslania po miesto vstupu na colné územie spoločenstva a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu C – X – D0600“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza.

Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dovážaného tovaru od miesta vstupu na colné územie spoločenstva po prvé miesto určenia na území Slovenskej republiky a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu D – X – D0610“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Tento údaj sa uvádza, ak sa uplatní postup podľa osobitného predpisu.10)

Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s dopravou dovážaného tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu S – X – D0620“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v slovenských korunách. Tieto náklady sa uvádzajú aj vtedy, ak sú zahrnuté vo fakturovanej cene.

Pri spätnom dovoze tovaru z colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru a príslušný kód takto: „Pridaná hodnota PZS – X – D0700“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime pasívny zušľachťovací styk v slovenských korunách.

Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.

Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník spoločenstva). Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.

Ak deklarant uvedením príslušného kódu v odseku 36 žiada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru, uvádza sa v tomto odseku kód jedného z dokladov o preferenčnom pôvode podľa systému TARIC SK, za ktorým sa uvádza dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu osvedčeného na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a evidenčné číslo tohto dokladu. Napríklad „N954 NO A123456“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1 podľa systému TARIC SK, „NO“ je štát pôvodu uvedený na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode, je uvedený preferenčný pôvod v regionálnej skupine krajín, za kódom dokladu sa uvádza štvormiestny numerický kód tejto regionálnej skupiny krajín podľa systému TARIC SK, uvedenej ako štát pôvodu na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a evidenčné číslo tohto dokladu. Napríklad „N954 2012 A123456“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1, „2012“ je kód pôvodu pre Európsky hospodársky priestor podľa systému TARIC SK a „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia iných opatrení potrebné osvedčenie o pôvode, ktoré obsahuje ďalšie špecifické údaje, uvádza sa toto osvedčenie dvakrát. Raz ako osvedčenie o pôvode a raz ako osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi. Napríklad pre sprievodné osvedčenie EUR. 1 obsahujúce špecifický údaj – označenie „Derogácia – Rozhodnutie 2/2001“ sa uvádza kód „N954“ pre osvedčenie o pôvode a kód „U021“ pre osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi.

Pri dovoze tovaru, ktorý sa zatrieďuje do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka9) na základe vstupnej ceny, v tomto odseku sa uvádza kód dokladu žiadosti o použitie niektorej zo vstupných cien. Napríklad ak má byť tovar zatriedený do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka9) s použitím ceny FOB (vyplatené na palube), uvádza sa kód dokladu „1011“, ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o použitie ceny FOB ako vstupnej ceny“.

Ak sa má použiť ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru iná ako reprezentatívna cena,10a) uvádza sa v tomto odseku kód dokladu žiadosti o použitie takejto ceny. Napríklad ak sa má ako základ na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru použiť cena CIF (náklady, poistné a prepravné), uvádza sa kód dokladu „1014“, ktorého opis v systéme TARIC SK znie: „Žiadosť o použitie ceny CIF ako základu na výpočet dodatočného dovozného cla v sektore cukru“.

Okrem kódov uvedených v predchádzajúcom odseku možno použiť aj tieto kódy:

3ZCD – pri predložení potvrdenia o zabezpečení dovoznej platby,

4PZB – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu,6)

4PZC – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu.10b)

Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy možno uviesť v prílohe k tlačivu.

Odsek 45 tlačiva Oprava

Nevypĺňa sa.

Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota

Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri dovoze je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď tovar vstupuje na územie Slovenskej republiky.

Hodnota tovaru sa vypočíta

1. v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,

2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.

Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy tovaru, ktorá sa v prípade dovážaného tovaru uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.

Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, určí sa tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.

Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, čo znamená, že štatistická hodnota tovaru predstavuje súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.

Štatistická hodnota sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor.

Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.3)

Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb

Pododsek Druh

V stĺpci sa uvádzajú pod sebou druhy vymeriavaných platieb. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádzajú tieto kódy:

Kód Druh spotrebnej dane
1U0 Spotrebná daň z minerálneho oleja
1V0 Spotrebná daň z vína
1S0 Spotrebná daň z liehu
1T0 Spotrebná daň z tabakových výrobkov
1 R0 Spotrebná daň z piva

Pododsek Základ na vymeranie platby

Uvádza sa základ na vymeranie cla – colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa všetky základy potrebné na vymeranie cla.

Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.

Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v celých slovenských korunách zaokrúhlene smerom nahor. Základ na výpočet cla s použitím špecifických colných sadzieb sa uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke uvedenej v odseku 31. Vypočítané clo sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny smerom nahor. Základ na vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.10c)

Pododsek Sadzba

Nevypĺňa sa.

Pododsek Suma

Nevypĺňa sa.

Pododsek Spôsob platby

Vypĺňa sa.

Odsek 48 tlačiva Odklad platby

Nevypĺňa sa.

Odsek 49 tlačiva Označenie skladu

Vypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie. Uvádza sa číslo povolenia na prevádzkovanie colného skladu.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 37 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.

2) Príloha č. 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

3) Čl. 168 až 172 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

4) Čl. 76 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.

5) Čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. 4. 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (Ú. v. ES L 102, 17. 4. 1999).

6) Čl. 76 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

7) § 69a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.

8) Čl. 525 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

9) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.

10) § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.

10a) Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. 6. 1995 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. 6. 1995, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre dovoz výrobkov v sektore cukru okrem melasy.

10b) Čl. 76 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

10c) Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.