Zákon č. 132/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-132
Čiastka 58/2005
Platnosť od 14.04.2005
Účinnosť od 14.04.2005
Aktuálne znenie 14.04.2005

132

ZÁKON

zo 17. marca 2005,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72a

Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania

(1) Trestnosť nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň alebo časť zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ak v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona túto zbraň dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.

(2) Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37, s tým, že sa nepožaduje predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada v ustanovenej lehote, zbraň pripadne do vlastníctva štátu a spravuje ju ministerstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

40) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.