Oznámenie č. 744/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-744
Čiastka 303/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou ustanovení § 5 ods. 2 písm. e) a § 9 ods. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Pôvodný predpis 30.12.2004

744

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií z kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných bytov, na prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti a na odstraňovanie systémových porúch bytových domov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou ustanovení § 5 ods. 2 písm. e) a § 9 ods. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.build.gov.sk, bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.