Oznámenie č. 461/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-461
Čiastka 198/2004
Platnosť od 07.08.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.

Pôvodný predpis 07.08.2004

461

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

výnos z 21. júla 2004 č. 1905/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu (oznámenie č. 394/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100 (oznámenie č. 625/2002 Z. z.).

Týmto výnosom sa preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3 výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 21/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.