Nariadenie vlády č. 448/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-448

(v znení č. 399/2007 Z. z.)

Čiastka 191/2004
Platnosť od 30.07.2004
Účinnosť od 01.09.2007
Aktuálne znenie 01.09.2007

448

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. júla 2004,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobok z krištáľového skla (ďalej len „výrobok“), ktorý patrí do položky č. 70.13 Spoločného colného sadzobníka1) a je umiestňovaný na trhu Európskeho hospodárskeho priestoru a v krajinách Európskej únie.

(2) Podľa vlastností výrobkom je

a) vysokoolovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 30 % oxidu olovnatého,

b) olovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 24 % oxidu olovnatého,

c) krištalín,

d) krištáľové sklo.

§ 2

Označovanie výrobkov

(1) Výrobok sa označuje2)

a) názvom druhu výrobku alebo

b) identifikačným symbolom výrobku, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 v stĺpci 8.

(2) Označenia výrobku podľa odseku 1 sa môžu uviesť spoločne, ale nesmú spotrebiteľa uviesť do omylu.3)

(3) Ak ochranná známka, názov výrobcu alebo iný nápis uvedený na výrobku alebo v dokumentácii súvisiacej s výrobkom obsahuje ako hlavnú časť alebo ako prídavné meno, alebo ako slovesný koreň, názov a druh výrobku uvedený v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2 alebo 10, musí byť pred ochrannou známkou, názvom výrobcu alebo nápisom výrazným písmom uvedené

a) názov druhu výrobku, ak výrobok má vlastnosti uvedené v prílohe č. 1 v stĺpcoch 4 až 7,

b) vyhlásenie o presných vlastnostiach výrobku, ak tie nezodpovedajú vlastnostiam podľa písmena a).

(4) Názov druhu výrobku uvedený v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2 a 10 nemožno používať na komerčné účely pre výrobky, ktoré nemajú vlastnosti uvedené v stĺpcoch 2, 4 až 7.

§ 3

Overovanie výrobkov

Na overenie, či výrobky, ktoré podľa druhu opisov a identifikačných symbolov uvedených v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2, 9 a 10 majú tomu zodpovedajúce vlastnosti uvedené v stĺpcoch 4 až 7, sa použijú metódy určenia chemických a fyzikálnych vlastností kategórií krištáľového skla podľa prílohy č. 2.

§ 4

Dozor

Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu4) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností distribútora,5) výrobcu,6) splnomocnenca7) a dovozcu.8)


§ 5

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 106/2001 Z. z. o označovaní materiálového zloženia výrobkov z krištáľového skla.

§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


v z. Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.

ZOZNAM KATEGÓRIÍ KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA

Príloha 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.

METÓDY STANOVENIA CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KATEGÓRIÍ KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA

1. CHEMICKÉ ANALÝZY

1.1. Oxid bárnatý a oxid olovnatý

1.1.1. Stanovenie kombinácie BaO + PbO

Navážiť (s presnosťou 0,0001 g) približne 0,5 g skleneného prášku do platinovej misky. Navlhčiť vodou a pridať 10 ml 15-percentného roztoku kyseliny sírovej a 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zahrievať v pieskovom kúpeli do uvoľnenia bieleho dymu. Nechať vychladnúť a opäť pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievať do ďalšieho objavenia sa bieleho dymu. Nechať vychladnúť a steny misky opláchnuť vodou. Zohriať až sa znovu objaví biely dym. Nechať vychladnúť, opatrne pridať 10 ml vody a preniesť do 400 ml kadičky. Misku niekoľkokrát opláchnuť 10-percentnou kyselinou sírovou a zriediť rovnakým roztokom na objem 100 ml. Uviesť do varu na 2 – 3 minúty. Nechať stáť do druhého dňa.

Prefiltrovať cez filtračný téglik s porozitou 4, premyť najprv 10-percentným roztokom kyseliny sírovej a 2 – 3 krát etylalkoholom. Sušiť jednu hodinu pri 150 oC. Odvážiť BaSO4 + PbSO4.

1.1.2. Stanovenie BaO

Navážiť (s presnosťou 0,0001 g) približne 0,5 g skleneného prášku do platinovej misky. Navlhčiť vodou a pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej a 5 ml kyseliny chloristej. Zahriať na pieskovom kúpeli do uvoľnenia bieleho dymu.

Nechať vychladnúť a opäť pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievať do nového objavenia sa bieleho dymu. Nechať vychladnúť a opláchnuť steny misky destilovanou vodou. Opäť zohrievať a vysušiť temer do sucha. Vylúhovať 50 ml 10-percentnej kyseliny chlorovodíkovej a ľahko zohriať na uľahčenie rozpúšťania. Preliať do 400 ml kadičky a zriediť na objem 200 ml. Priviesť do varu a teplým roztokom nechať prejsť prúd sírovodíka. Keď sa na dne kadičky usadí vyzrážaný PbS, zastaviť prúd sírovodíka. Prefiltrovať na hustom filtračnom papieri a premyť studenou vodou nasýtenou sírovodíkom.

Filtráty priviesť do varu a ak je to potrebné, odparením zmenšiť ich objem na 300 ml. Do vriacej zmesi pridať 10 ml 10-percentnej kyseliny sírovej. Odstaviť z ohňa a nechať stáť aspoň štyri hodiny.

Prefiltrovať cez hustý filtračný papier a premyť studenou vodou. Zrazeninu spáliť pri 1050 oC a odvážiť BaSO4.

1.2. Stanovenie oxidu zinočnatého

Odpariť filtráty separácie BaSO4 tak, aby ich objem bol 200 ml. Neutralizovať amoniakom za prítomnosti metylčervene a pridať 20 ml 0,1 N kyseliny sírovej. Nastaviť pH 2 (pH-meter) pridaním 0,1 N kyseliny sírovej alebo 0,1 N hydroxidu sodného. V chlade vyzrážať sírnik zinočnatý prúdom sírovodíka. Zrazeninu nechať stáť 4 hodiny a potom zachytiť na jemnom filtračnom papieri. Premyť studenou vodou nasýtenou sírovodíkom. Zrazeninu na filtri rozpustiť pridaním 25 ml teplého roztoku 10-percentnej kyseliny chlorovodíkovej. Filter opláchnuť vriacou vodou do získania objemu 150 ml. Neutralizovať amoniakom podľa lakmusového papierika a pridať 1 – 2 g pevného urotropínu na pufrovanie roztoku približne na pH 5. Pridať niekoľko kvapiek čerstvého vodného roztoku xylenolovej oranže a titrovať roztokom 0,1 N komplexonu III do zmeny ružovej farby na citrónovožltú.

1.3. Stanovenie oxidu draselného

Stanovenie oxidu draselného sa vykoná precipitáciou a vážením tetrafenylborátu draselného.

Postup: 2 g rozomletého a preosiateho skla v platinovej miske rozpustiť v zmesi 2 ml koncentrovanej HNO3, 15 ml HClO4 a 25 ml HF vo vodnom kúpeli a potom v pieskovom kúpeli. Po zmiznutí silného perchlórového dymu (až do sucha) rozpustiť v 20 ml teplej vody a 2 – 3 ml koncentrovanej kyseliny soľnej.

Preniesť do 200 ml odmernej banky a doplniť destilovanou vodou po značku.

Reagencie:

a) 6-percentný roztok tetrafenylborátu sodného: rozpustiť 1,5 g tetrafenylborátu sodného v 250 ml destilovanej vody. Pretrvávajúci ľahký zákal odstrániť pridaním 1 g hydroxidu hlinitého. Pretrepávať 5 minút a filtrovať, pričom prvých 20 ml je potrebné refiltrovať.

b) premývací roztok: pripraviť trochu draselnej soli na precipitáciu v roztoku približne 0,1 g KCl na 50 ml 0,1 N HCl, do ktorého sa za stáleho miešania pridáva roztok tetrafenylborátu až do ukončenia precipitácie. Prefiltrovať na frite. Premyť destilovanou vodou. Vysušiť v exikátore pri teplote prostredia. Z tejto soli dať 20–30 mg do 250 ml destilovanej vody. Občas premiešať a po 30 minútach pridať 0.5 – 1 g hydroxidu hlinitého. Niekoľko minút miešať a potom prefiltrovať.

Metodika: Z reakčnej chlorovodíkovej kvapaliny odobrať množstvo zodpovedajúce asi 10 mg K2O. Zriediť na objem asi 100 ml. Pri miernom miešaní pomaly pridávať reagenčný roztok, v množstve asi 10 ml na predpokladaných 5 mg K2O. Nechať stáť maximálne 15 minút a prefiltrovať cez odváženú fritu č. 3 alebo 4. Premyť premývacím roztokom. Sušiť 30 minút pri 120 oC. Prevodný koeficient pre K2O je 0,13143.

1.4. Tolerancie

±0,1 absolútnej hodnoty pre každé stanovenie. Ak je analýzou zistená hodnota (v medziach tolerancie) nižšia ako stanovené hodnoty (30, 24 alebo 10 %), musí sa brať priemer najmenej troch analýz. Ak je priemer väčší alebo rovný hodnotám 29,95 %, 23,95 % a 9,95 %, je sklo akceptované v príslušnej kategórii 30 %, 24 % a 10 %.

2. FYZIKÁLNE STANOVENIA

2.1. Hustota

Meranie hydrostatickými váhami s presnosťou ± 0,01. Vzorka s hmotnosťou minimálne 20 g sa váži vo vzduchu a v destilovanej vode pri teplote 20 oC.

2.2. Index lomu

Index lomu sa meria refraktometrom s presnosťou ± 0,001

2.3. Mikrotvrdosť

Tvrdosť podľa Vickersa sa meria podľa normy ASTM E 92-65 (revízia 1965), ale s použitím zaťaženia 50 g. Výsledok je priemerom z 15 stanovení.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (Ú. v. ES L 326, 29. 12. 1969) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972), v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3) § 8 až 10 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

5) § 2 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 2 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 2 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 2 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.