Oznámenie č. 303/2004 Z. z.Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-303
Čiastka 124/2004
Platnosť od 07.05.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2004.

Pôvodný predpis 07.05.2004

303

OZNÁMENIE

Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydal podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 28. apríla 2004 č. 1/2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií z výťažku lotérií a iných podobných hier na menšinovú kultúrnu politiku a na sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity a poskytovanie dotácií na riešenie problémov rómskej komunity obci, vyššiemu územnému celku, občianskemu združeniu, nadácii, záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou, neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, súkromnej škole a vydavateľstvu, poskytovanie dotácií z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, poskytovanie dotácií na aktivity zahraničných Slovákov, spolkom a organizáciám zahraničných Slovákov, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti zahraničných Slovákov a fyzickej osobe (zahraničnému Slovákovi) a poskytovanie dotácií na spolufinancovanie programov PHARE zameraných na rozvoj národnostných menšín obci, vyššiemu územnému celku, občianskemu združeniu, nadácii, záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou, a neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby.

Výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2004.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky a je prístupný na Úrade vlády Slovenskej republiky.