Opatrenie č. 260/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-260
Čiastka 105/2004
Platnosť od 29.04.2004
Účinnosť od 29.04.2004 do31.05.2019
Zrušený 143/2019 Z. z.
Znenie 29.04.2004

260

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 8. apríla 2004

o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 1,70 Sk,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 6,20 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľudovít Kaník v. r.