Zákon č. 476/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-476
Čiastka 204/2003
Platnosť od 28.11.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.
Znenie 01.01.2004

476

ZÁKON

z 23. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 329/1997 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „obce3)“ vkladajú slová „alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.“.

2. V § 2 odsek 5 znie:

(5) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.“.

3. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení vydanom v spojenom územnom a stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

5. V § 3 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 8 ods. 4,“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 3,“.

6. V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo „obcí,“ vkladajú slová „pozemky vo vlastníctve vyšších územných celkov,“.

7. V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:

b) pozemky vo vlastníctve obce alebo pozemky vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré obec alebo vyšší územný celok zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; oslobodené sú aj pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tie ich zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,“.

8. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:

g) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.“.

9. V § 4 sa vypúšťa odsek 7.

10. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a uvedenej v prílohe k tomuto zákonu.“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.

12. V § 5 sa vypúšťa odsek 4.

13. V § 6 ods. 3 sa v druhej vete za slovo „podmienok“ vkladajú slová „znížiť sadzby dane až o 90 % alebo“.

14. V § 6 ods. 5 sa slová „v jednotlivých častiach obce,“ nahrádzajú slovami „v obci alebo v jej jednotlivých častiach,“.

15. V § 6 ods. 6 sa vypúšťa slovo „každoročne“.

16. V § 7 ods. 1 sa za slovo „obce3)“ vkladá čiarka a slová „alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku3a)“.

17. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.“.

18. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.“.

19. V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

21.V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „obcí,“ vkladajú slová „alebo stavby vo vlastníctve vyšších územných celkov,“.

22. V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

b) stavby vo vlastníctve obce alebo stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré obec alebo vyšší územný celok zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie; oslobodené sú aj stavby vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ktoré boli zverené do správy ich mestským častiam, a tie ich zverili do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie,“.

23. V § 9 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo jemu blízkych osôb,15)“ a slová „alebo jemu blízku osobu15)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

24. V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

25. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.“.

26. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) 50 Sk za stavby jadrových zariadení.“.

27. V § 11 odsek 4 znie:

(4) Správca dane môže v obci alebo v jej jednotlivých častiach znížiť koeficient uvedený v odseku 3.“.

28. V § 11 ods. 6 sa slová „a) až g) až o 50 %“ nahrádzajú slovami „a) až g) až o 90 %“.

29. V § 11 odsek 7 znie:

(7) Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f), ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby; pri rovnakom pomere podlahovej plochy sa použije vyššia z príslušných sadzieb. Pri určovaní príslušnej sadzby dane podľa § 11 ods. 1 písm. b), e) a f) je rozhodujúca produkcia vykonávaná v uvedených stavbách podľa osobitného predpisu.14)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie.“.

30. V § 11 ods. 8 sa vypúšťa slovo „každoročne“.

31. V § 11a odsek 2 znie:

(2) Ak sú byty, spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia bytového domu v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.“.

32. V § 11c ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo osobu jemu blízku15)“.

33. V § 11c sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

34. V § 11e odsek 3 znie:

(3) Správca dane môže v obci alebo v jej jednotlivých častiach znížiť koeficient uvedený v odseku 2.“.

35. V § 11e ods. 5 sa číslo „50“ nahrádza číslom „90“.

36. V § 11e ods. 7 sa vypúšťa slovo „každoročne“.

37. V § 12 ods. 5 sa vypúšťa slovo „každoročne“.

38. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona u správcov dane vykonáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Kontrolná činnosť iných kontrolných orgánov nie je týmto zákonom dotknutá.“.

39. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Rozpočtové určenie dane

Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.“.

40. V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

41. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa tretia a posledná veta.

42. V § 16 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

43. V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Daňovník, ktorým je fyzická osoba, je povinný uviesť aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a daňovník, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom.20e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:

20e) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

44. § 16 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) a od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 v daňovom priznaní, počínajúc tým zdaňovacím obdobím, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie. V zdaňovacom období, v ktorom si daňovník prvýkrát nárok na oslobodenie v daňovom priznaní neuplatní, správca dane je povinný vyrubiť daň, pričom zákonom určená lehota na oslobodenie aj v tomto zdaňovacom období plynie.

(5) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m), od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f) a od dane z bytov podľa § 11c ods. 2 v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, od dane zo stavieb a od dane z bytov, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie.

(6) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 1 a 2 v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.“.

45. V § 18 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:

„V platobnom výmere je správca dane povinný u fyzickej osoby uviesť aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom.20e)“.

46. V § 19 ods. 1 úvodná veta znie:

„Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná,“.

47. § 19a sa vypúšťa.

48. V § 21 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

49. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

50. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:

㤠23a

(1) Správca dane vydá všeobecne záväzné nariadenie obce na účely tohto zákona prvýkrát na zdaňovacie obdobie roka 2004. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vydáva s účinnosťou od 1. januára všeobecne záväzné nariadenie obce, len ak sa zmenia sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb, sadzby dane z bytov, koeficienty alebo sa upravujú úľavy poskytované správcom dane podľa § 12 tohto zákona.

(2) Na skutočnosti, ktoré nastali do 31. decembra 2003, sa vzťahujú doterajšie predpisy; ak podľa doterajších predpisov daňovník uplatnil nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov a oslobodenie trvá aj po 1. januári 2004, postupuje sa podľa § 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2004.“.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákonom č. 329/1997 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., zákonom č. 493/2001 Z. z. a týmto zákonom.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha 01