Nariadenie vlády č. 274/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-274
Čiastka 134/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Aktuálne znenie 01.05.2004

274

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe.

(2) Toto nariadenie ustanovuje spôsob, ktorým orgány veterinárnej správy1) a orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti,2) ktoré vykonávajú monitorovanie dodržiavania právnych predpisov vo veterinárnej oblasti a zootechnickej oblasti, spolupracujú s príslušnými orgánmi členských štátov3) a s príslušnými odbormi Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) s cieľom zabezpečovať dodržiavanie týchto právnych predpisov.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia

a) právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti sú všetky ustanovenia právnych predpisov Európskych spoločenstiev a právnych predpisov Slovenskej republiky,4) ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie predpisov Európskeho spoločenstva, ktorými sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a zdravie ľudí vo vzťahu k veterinárnemu sektoru, zdravotnej inšpekcii zvierat, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu, ako aj k ochrane zvierat,

b) právnymi predpismi v zootechnickej oblasti sú všetky ustanovenia právnych predpisov Európskych spoločenstiev a právnych predpisov Slovenskej republiky,5) ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie predpisov Európskeho spoločenstva v zootechnických veciach,

c) žiadajúcim orgánom je príslušný orgán veterinárnej správy,1) príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti2) alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc,

d) požiadaným orgánom je príslušný orgán veterinárnej správy,1) príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti2) alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý je požiadaný o pomoc.

(2) Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky6) oznámi členským štátom a Komisii zoznam príslušných orgánov veterinárnej správy uvedených v odseku 1.

(3) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi členským štátom a Komisii zoznam príslušných orgánov štátnej správy v zootechnickej oblasti uvedených v odseku 1.

§ 3

(1) Povinnosť poskytovať pomoc podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na poskytovanie informácií alebo dokladov získaných príslušnými orgánmi uvedenými v § 1 ods. 2 na základe právomocí, ktoré vykonávajú na požiadanie súdnych orgánov.

(2) Na základe žiadosti o pomoc sa informácie alebo dokumenty podľa odseku 1 poskytnú vo všetkých prípadoch, ak s ich poskytnutím po prerokovaní vyslovil súhlas súdny orgán. Ustanovenia § 13 nie sú týmto dotknuté.

§ 4

(1) Na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadajúceho orgánu požiadaný orgán

a) oznámi žiadajúcemu orgánu všetky informácie, potvrdenia a poskytne doklady alebo ich osvedčené kópie, ktoré má k dispozícii alebo ktoré môže získať podľa odseku 2 a ktoré mu umožňujú skontrolovať, či boli dodržané ustanovenia právnych predpisov vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti,

b) vykoná potrebné preverenie správnosti skutočností oznámených žiadajúcim orgánom a informuje ho o výsledku preverenia a o informáciách, ktoré boli na toto preverenie potrebné.

(2) Na účely získania informácií podľa odseku 1 postupuje požiadaný orgán alebo iný orgán štátnej správy, ktorý je požiadaný, tak, ako by postupoval pri ich zisťovaní vo vlastnej pôsobnosti alebo na požiadanie iného orgánu svojho štátu.

§ 5

(1) Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu musí požiadaný orgán pri dodržaní právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo, oznámiť žiadajúcemu orgánu všetky nástroje, opatrenia alebo rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú použitia právnych predpisov vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti.

(2) Žiadosť o oznámenie s uvedením predmetu právneho predpisu alebo rozhodnutia, ktoré je potrebné oznámiť, musí byť na žiadosť požiadaného orgánu sprevádzaná prekladom do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má požiadaný orgán sídlo.

§ 6

Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu požiadaný orgán vykoná dozor alebo zabezpečí dozor v rámci svojej pôsobnosti, ak je podozrenie na nedodržiavanie právnych predpisov, a to najmä

a) v prevádzkarňach,

b) na miestach, kde sa zhromažďujú zásoby tovaru,

c) nad hlásenými presunmi tovarov,

d) nad dopravnými prostriedkami.

§ 7

Na základe žiadosti žiadajúcemu orgánu poskytne požiadaný orgán informácie, ktoré má k dispozícii alebo ktoré získa podľa § 4 ods. 2, a to najmä formou správ alebo iných dokladov, alebo ich osvedčených kópií alebo výňatkov z nich, ktoré sa týkajú činností skutočne zistených, ktoré sa žiadajúcemu orgánu javia v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti a v zootechnickej oblasti.

§ 8

(1) Orgány veterinárnej správy alebo orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti aj z vlastnej iniciatívy poskytujú pomoc podľa odseku 2 príslušným orgánom iných členských štátov alebo orgánom veterinárnej správy, alebo orgánom štátnej správy v zootechnickej oblasti.

(2) Ak to orgány podľa odseku 1 považujú za vhodné, v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov vo veterinárnej oblasti a v zootechnickej oblasti

a) dozerajú alebo zabezpečujú dozor podľa § 6 do takej miery, ako je to možné,

b) oznamujú čo najskôr všetky dostupné informácie o činnostiach, ktoré sú alebo ktoré sa im javia podľa ich názoru v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti, a najmä o prostriedkoch a metódach používaných pri vykonávaní takýchto činností, príslušným orgánom členských štátov alebo orgánom veterinárnej správy, alebo orgánom štátnej správy v zootechnickej oblasti, ktorých sa to týka; informácie poskytujú najmä vo forme správ alebo iných dokladov alebo ich osvedčených kópií alebo výňatkov z týchto správ alebo dokladov.

§ 9

Orgány veterinárnej správy a orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti oznámia7) Komisii čo najskôr po tom, ako majú k dispozícii

a) všetky informácie, ktoré považujú za dôležité a ktoré sa týkajú

1. tovarov, ktoré boli alebo sú podozrivé z toho, že boli predmetom transakcií v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti,

2. metód alebo procesov, ktoré sa používajú alebo je podozrenie, že sa používajú v rozpore s právnymi predpismi podľa bodu 1,

b) informácie o nedostatkoch alebo medzerách v právnych predpisoch uvedených v písmene a), ktorých použitie sa zistilo alebo sa predpokladá.

§ 10

(1) Orgány veterinárnej správy a orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti bezodkladne oznámia7) Komisii z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodnenej žiadosti Komisie všetky významné informácie, ak sú upozornené na činnosti, ktoré sú alebo sa zdajú byť v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti a ktoré sú predmetom osobitného záujmu Európskych spoločenstiev, najmä ak

a) tieto činnosti majú alebo by mohli mať následky v Slovenskej republike alebo v členských štátoch,

b) sa uvedeným orgánom zdá pravdepodobné, že podobné činnosti sa vykonávajú aj v iných členských štátoch alebo v Slovenskej republike.

(2) Informácie podľa odseku 1 potrebné na určenie skutočností umožňujúcich Komisii koordinovať opatrenia, ktoré prijmú členské štáty alebo Slovenská republika, oznamujú príslušné orgány veterinárnej správy alebo príslušné orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti, alebo príslušné orgány členských štátov vo forme dokladov alebo ich kópií alebo výňatkov z dokladov.

(3) Ak sa oznámenia podľa odsekov 1 a 2 týkajú prípadov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, a ak nie sú k dispozícii iné postupy prevencie, môžu byť tieto informácie po dohode medzi zúčastnenými stranami a Komisiou odôvodnene oznámené verejnosti.

(4) Informácie, ktoré sa týkajú právnických osôb a fyzických osôb, sa podľa odsekov 1 a 2 oznamujú len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na oznámenie činností, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi vo veterinárnej oblasti alebo v zootechnickej oblasti.

(5) Ak príslušné orgány veterinárnej správy alebo príslušné orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti postupujú podľa odsekov 1 a 2, nemusia už informácie oznamovať podľa § 8 ods. 2 písm. b) a § 9 príslušnému orgánu Slovenskej republiky alebo ostatných členských štátov, ktorých sa to týka.

§ 11

(1) Na zabezpečenie aplikácie tohto nariadenia Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

a) vykoná potrebné opatrenia na zabezpečenie dobrej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy uvedenými v § 1 ods. 2,

b) určí v rámci svojich vzájomných vzťahov s príslušnými orgánmi v členských štátoch podľa potreby spôsob priamej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a orgánmi veterinárnej správy osobitne na to poverenými.

(2) Na zabezpečenie aplikácie tohto nariadenia ministerstvo

a) vykoná potrebné opatrenia na zabezpečenie dobrej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti uvedenými v § 1 ods. 2,

b) určí v rámci svojich vzájomných vzťahov s príslušnými orgánmi v členských štátoch podľa potreby spôsob priamej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti osobitne na to poverenými.

§ 12

(1) Toto nariadenie nezaväzuje príslušné orgány Slovenskej republiky na poskytovanie vzájomnej pomoci v prípadoch, v ktorých by bol pravdepodobne dotknutý verejný poriadok alebo iné záujmy Slovenskej republiky.

(2) Pri každom odmietnutí poskytnutia pomoci podľa odseku 1 musí Slovenská republika oznámiť dôvody na toto odmietnutie.

§ 13

Údaje z dokumentov uvedených v § 4 môžu byť poskytnuté v elektronickej forme slúžiacej na rovnaký účel.

§ 14

(1) Všetky informácie oznámené v akejkoľvek forme podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe sa považujú za dôverné. Vzťahuje sa na ne povinnosť dodržiavať služobné tajomstvo a sú chránené podľa osobitných predpisov8) a príslušných predpisov, ktoré sa vzťahujú na orgány Európskeho spoločenstva.

(2) Informácie uvedené v odseku 1 nemožno zasielať iným osobám, ako sú osoby v členských štátoch, Slovenskej republike alebo v inštitúciách Európskych spoločenstiev, ktorých povinnosti si vyžadujú prístup k týmto informáciám. Tieto informácie nemožno použiť na iné účely, ako sú ustanovené týmto nariadením a právnym predpisom Európskych spoločenstiev uvedeným v prílohe, ak na to nedá výslovný súhlas príslušný orgán, ktorý ich poskytol, a ak takémuto oznámeniu alebo použitiu informácií nebránia právne predpisy

a) Slovenskej republiky, ak informácie prijali orgány veterinárnej správy alebo štátnej správy v zootechnickej oblasti, alebo

b) členského štátu, v ktorom sídli orgán, ktorý informácie prijal.

(3) Informácie podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe sa oznamujú len žiadajúcemu orgánu a len v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak je požiadaným orgánom orgán veterinárnej správy alebo príslušný orgán štátnej správy v zootechnickej oblasti, alebo ich požiadaný orgán. Slovenská republika zabezpečí, aby informácie získané na základe vzájomnej spolupráce podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe zostali dôverné, a to aj po uzavretí prípadu, ktorého sa týkajú.

(4) Odseky 1 až 3 nebránia využitiu informácií získaných podľa tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe pri akýchkoľvek súdnych žalobách alebo súdnych konaniach z dôvodov nedodržiavania veterinárnych alebo zootechnických právnych predpisov, alebo pri prevencii a odhaľovaní nedostatkov vo vzťahu k fondom Európskych spoločenstiev. Príslušné orgány veterinárnej správy, príslušné orgány štátnej správy v zootechnickej oblasti alebo príslušné orgány členských štátov, ktoré poskytli informácie, musia byť vopred informované o takomto použití.

§ 15

Slovenská republika informuje Komisiu a členské štáty o zmluvách o dvojstrannej vzájomnej pomoci uzatvorených s veterinárnymi orgánmi tretích krajín.

§ 16

Orgány Slovenskej republiky nebudú požadovať náhradu výdavkov vyplývajúcich z tohto nariadenia a právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe.

§ 17

Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie.


§ 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 4 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 274/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych a zootechnických predpisov (Úradný vestník L 351, 2. 12. 1989, s. 34).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 3 ods. 2 a § 26 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 2 písm. a ) zákona č. 488/2002 Z. z.

4) § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

5) Zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 6 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.

7) § 15 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.

8) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 432/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností.