Nariadenie vlády č. 728/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-728

(v znení č. 502/2003 Z. z.)

Čiastka 277/2002
Platnosť od 27.12.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2003
Zrušený 573/2003 Z. z.
Znenie 01.12.2003

728

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2002,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


§ 1

Colné sadzby a merné jednotky colného sadzobníka sú ustanovené v prílohách č. 1, 2 a 5 až 11.

§ 2

Z dovážaného tovaru sa vymeriava dovozné clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 1.

§ 2a

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 1 položkách 0207 11 10 až 0207 14 99 s pôvodom v Českej republike sa vymeriava dovozné clo vo výške 14,3 percentuálneho bodu.

§ 3

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 2, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľný obeh alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia, sa vymeriava dovozné clo podľa colných sadzieb uvedených v prílohe č. 2, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 2. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

§ 4

(1) Preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v prílohe č. 1 sa vzťahujú na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z rozvojových krajín uvedených v prílohe č. 3 do sumy 2 000 000 USD alebo ekvivalentu inej meny v štruktúre uplatňovaných colných preferencií. Po prekročení uvedeného limitu sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1.

(2) Na tovar pochádzajúci a dovážaný priamo z najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, sa dovozné clo neuplatňuje.

(3) Tovarom pochádzajúcim z rozvojových krajín alebo z najmenej rozvinutých krajín sa rozumie tovar, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.1)

§ 5

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 5, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v roku 2003 vymeriava clo podľa zvýhodnených colných sadzieb uvedených v prílohe č. 5.

§ 6

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 6, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa v sezóne uvedenej v tejto prílohe vymeriava clo podľa zvýhodnených colných sadzieb uvedených v prílohe č. 6.

§ 7

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 7, ktorý je navrhnutý do colného režimu voľný obeh alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia, sa vymeriava clo podľa zvýhodnených colných sadzieb uvedených v prílohe č. 7, ak množstvo tovaru dovezeného do Slovenskej republiky v kalendárnom roku nepresiahne ročnú colnú kvótu uvedenú v prílohe č. 7. Po prekročení ročnej colnej kvóty sa uplatní zmluvná colná sadzba podľa prílohy č. 1, ak sa nepostupuje podľa § 5.

§ 8

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 8, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 8.

§ 9

Z dovážaného tovaru uvedeného v prílohe č. 9, ktorého zmluvná colná sadzba je inak uvedená v prílohe č. 1, sa vymeriava zmluvná colná sadzba uvedená v prílohe č. 9, ak dovážaný tovar je určený na výrobu liečiv, pomocných látok a liekov.

§ 10

Na tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v Slovenskej republike podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,2) sa dovozné clo neuplatňuje.

§ 11

(1) Na tovar dovážaný zo zahraničia, ktorý má preferenčný pôvod v niektorej z krajín alebo v skupine krajín uvedených v prílohe č. 10, sa uplatnia preferenčné sadzobné opatrenia uvedené v tejto prílohe podľa podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Na tovar podľa odseku 1 patriaci do kapitol 25 až 97 sa dovozné clo neuplatňuje, ak v prílohe č. 10 nie je uvedené inak.

(3) Preferenčná colná sadzba, pri ktorej je uvedený symbol „K“, sa uplatní len do výšky colnej kvóty uvedenej v prílohe č. 11, ak

a) požiadavka na priznanie preferenčnej colnej sadzby v rámci colnej kvóty sa uplatní podaním colného vyhlásenia a ak čas prijatia požiadavky je zhodný s časom prijatia colného vyhlásenia; ak medzi podaním colného vyhlásenia a jeho prijatím nadobudne účinnosť preferenčná colná sadzba v rámci colnej kvóty, uplatní sa colná sadzba v čase podania colného vyhlásenia,

b) colná kvóta je odsúhlasená podľa evidencie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky.

(4) Ak zmluvná colná sadzba je nižšia ako preferenčná colná sadzba uvedená v prílohe č. 10, použije sa zmluvná colná sadzba.

§ 12

(1) Pri dovoze tovaru neobchodného charakteru3) určeného na uspokojovanie osobných potrieb fyzických osôb sa uplatní jednotná 4 % colná sadzba z colnej hodnoty tovaru s výnimkou tovaru uvedeného v prílohe č. 1 druhej časti štvrtej triedy 24. kapitoly.

(2) Jednotná colná sadzba sa uplatní pri dovoze tovaru podľa odseku 1

a) obsiahnutého v zásielkach odosielaných fyzickou osobou zo zahraničia fyzickej osobe na colné územie,4) ktorého úhrnná hodnota presahuje 45 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR, alebo

b) prepravovaného cestujúcim v jeho batožine,5) ktorého úhrnná hodnota presahuje 175 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR; ak ide o cestujúceho do 15 rokov, uplatní sa jednotná colná sadzba pri dovoze tovaru, ktorého úhrnná hodnota presahuje 90 EUR a zároveň nepresahuje 250 EUR.

(3) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 hodnotu jedného kusa tovaru nemožno rozdeliť.

(4) Pri dovoze tovaru podľa odseku 2 sa na návrh deklaranta uplatnia colné sadzby podľa prílohy č. 1 vrátane preferenčných colných sadzieb podľa medzinárodných zmlúv, ktoré upravujú poskytovanie preferenčného sadzobného zaobchádzania.

(5) Colné sadzby podľa odseku 4 sa uplatnia na všetok dovážaný tovar.


§ 13

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 574/2002 Z. z.

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 26 až 51 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.

2) Protokol č. 4 týkajúci sa definície koncepcie „výrobkov s pôvodom" a metód administratívnej spolupráce Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.) v znení neskorších predpisov.Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce (oznámenie č. 372/2002 Z. z.).Protokol č. 7 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode uzatvorenej medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou (oznámenie č. 195/1997 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. f) zákona č. 238/2001 Z. z.

4) § 199 ods. 1 a 200 zákona č. 238/2001 Z. z.

5) § 215 ods. 3 a § 217 zákona č. 238/2001 Z. z.