Oznámenie č. 698/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-698
Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 doEURO
Účinnosť od 20.12.2002 do31.12.2008
Zrušený 510/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Znenie 20.12.2002

698

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 75 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 12. decembra 2002 č. 9/2002 o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku.

Týmto opatrením sa ustanovuje spôsob tvorby, štruktúra a zoznam konštantných symbolov v platobnom styku ako jedna z povinných náležitostí prevodného príkazu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.