Vyhláška č. 586/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-586

(v znení č. r1/c236/2002 Z. z.)

Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002 do31.05.2006
Účinnosť od 01.11.2002 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.
Znenie 01.11.2002

586

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 31. júla 2002

o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13k ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Čistenie a udržiavanie pieskovísk, hracích, športových a rekreačných plôch určených pre deti a mládež

(1) Prevádzkovateľ pieskoviska a hracích, športových a rekreačných plôch je povinný

a) pieskovisko najmenej jedenkrát za dva týždne prekopať, prehrabať, poliať a preprať; výmenu piesku v pieskoviskách za nový uskutočniť na začiatku sezóny a v prípade potreby aj v priebehu sezóny,

b) hracie, športové a rekreačné plochy počas sezóny pravidelne čistiť a polievať pitnou vodou alebo vodou, ktorá zodpovedá požiadavkám na kvalitu vody určenej na kúpanie.1)

(2) Na účely tejto vyhlášky sa sezónou rozumie obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

§ 2

Najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho znečistenia pôdy pieskovísk a hracích plôch určených pre deti

Pôda pieskovísk a hracích plôch nesmie obsahovať

a) viac ako 10 jednotiek tvoriacich kolónie (KTJ) fekálne koliformných baktérií a enterokokov na 1 g pôdy,

b) salmonely a vývinové štádiá parazitov.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2002.


Roman Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a kúpaliská.