Nariadenie vlády č. 574/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-574
Čiastka 221/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 01.10.2002 do31.12.2002
Zrušený 728/2002 Z. z.
Znenie 01.10.2002

574

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. septembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 7 sa pri poradovom čísle colnej kvóty 17 v stĺpci „Ročná colná kvóta" číslo „4 000 000" nahrádza číslom „9 000 000".

2. V prílohe č. 7 sa tabuľková časť dopĺňa takto:

40 7212 20 90 1 000 000 KGN bez cla 31. 12. 2002
41 7212 40 93 1 300 000 KGN bez cla 31. 12. 2002
7212 40 95
42 8504 90 11 1 200 000 KGN bez cla 31. 12. 2002
43 8544 41 90 800 000 KGN bez cla 31. 12. 2002
44 8547 20 00 1 500 000 KGN bez cla 31. 12. 2002

3. V prílohe č. 10 časti A sa pri číselných znakoch 0301 91 90, 0301 93 00, 0302 11 90, 0302 69 11, 0303 21 90, 0303 79 11 v stĺpci EÚ vkladajú slová „bez cla" a v číselnom znaku 1902 20 10 sa v stĺpci EÚ vkladá číslo „10".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.