Zákon č. 420/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-420
Čiastka 164/2002
Platnosť od 30.07.2002
Účinnosť od 01.10.2002
Aktuálne znenie 01.10.2002

420

ZÁKON

z 19. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z. a zákona č. 256/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pomerov" vkladajú slová „ako aj súvisiacich iných vecných práv1aa) v obvode pozemkových úprav".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 151a až 151n Občianskeho zákonníka.".

2. § 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskeho pôdneho fondu.".

3. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), e), f) a j), nariaďuje ich príslušný okresný úrad.".

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav vykonáva komisia, ktorú zriaďuje okresný úrad. Komisia je zložená z dvoch zamestnancov okresného úradu, jedného zamestnanca katastrálneho úradu, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu navrhovateľa. Ak je to potrebné, počet členov komisie možno doplniť po jednom zástupcovi z ďalších dotknutých orgánov. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

(4) O zmenách obvodu pozemkových úprav, ktoré sú nepatrného rozsahu a v podstate nemenia obvod pozemkových úprav, môže rozhodnúť okresný úrad. Na rozhodnutie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Zmena sa musí písomne oznámiť vlastníkom pozemkov, ktorých sa týka.".

5. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Orgány štátnej správy, fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy okresného úradu informovať okresný úrad o plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav alebo môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.".

6. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Účastníci pozemkových úprav

(1) Účastníkmi pozemkových úprav (ďalej len „účastník") sú

a) vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,

b) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,

c) oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,4) ak sa ich pôvodné pozemky nachádzajú v obvode pozemkových úprav,

d) fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,

e) investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. d), alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, v ktorej záujme sa pozemkové úpravy vykonávajú,

f) Slovenský pozemkový fond5) (§ 34 až 36),

g) štátna organizácia lesného hospodárstva,5a)

h) obec,

i) spoluvlastníci spoločných zariadení (§ 11 ods. 15).

(2) Pôvodným pozemkom je pozemok alebo jeho časť, alebo spoluvlastnícky podiel, s ktorým vstupuje vlastník do konania o pozemkových úpravách a ktorý sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav. Pre určenie druhu pozemku platí stav uvedený v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu5b) ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav (§ 8), upresnený podľa komisionálneho zistenia v rámci upresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav.

(3) Ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa niektorý z predpokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).

(4) Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania.

(5) Slovenský pozemkový fond (§ 34 až 36) a štátna organizácia lesného hospodárstva v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe, alebo tých, ktorí svoje práva neuplatnili (§ 17 ods. 1) a ak neprebieha konanie podľa § 16.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

5b) § 34 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).".

7. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo obce".

8. V § 7 ods. 2 sa slovo „nariadením" nahrádza slovami „rozhodnutím o nariadení".

9. V § 7 ods. 4 písm. c) sa slová „geodézie a kartografie" nahrádzajú slovami „štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností" a vypúšťajú sa slová „alebo obnovy operátov".

10. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav

(1) Okresný úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody, rozhodne o povolení alebo nariadení pozemkových úprav. Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje

a) určenie obvodu pozemkových úprav,

b) určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,

c) lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,

d) obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené (§ 26).

(2) Prílohou rozhodnutia je mapový podklad, ktorý určí okresný úrad.

(3) Okresný úrad v rozhodnutí vyzve účastníkov, aby sa v určenej lehote prihlásili o účasť na pozemkových úpravách na účel spolupráce pri pozemkových úpravách a uplatnenia svojho práva.

(4) Ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), okresný úrad prerokuje ich vykonanie s

a) poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom,

b) fyzickou osobou a právnickou osobou, ktoré obhospodarujú pozemok, ktorého sú vlastníkom alebo spoluvlastníkom alebo ku ktorému majú právo správy alebo právo nájmu na základe zmluvy o nájme alebo zákona, alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu (ďalej len „hospodársky subjekt").

(5) V rozhodnutí podľa odseku 3 vyzve okresný úrad vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu, aby mu oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik, lesný podnik a hospodársky subjekt v likvidácii alebo ide o nájom pozemkov na päť rokov.

(6) Ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.6)

(7) Proti rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 nie je prípustný opravný prostriedok.".

11. Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8a

Zastavenie konania

(1) Ak sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav, môže okresný úrad zastaviť konanie.

(2) Ak ani po prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy, okresný úrad konanie zastaví.

(3) Rozhodnutie o zastavení konania sa doručuje verejnou vyhláškou. Proti rozhodnutiu o zastavení konania, ktoré bolo nariadené podľa § 2 ods. 2, sa nemožno odvolať.

§ 8b

Jednoduché pozemkové úpravy

Okresný úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak

a) pri návrhu nového usporiadania nie sú riešené spoločné zariadenia a opatrenia (využijú sa jestvujúce komunikácie a ekologické opatrenia),

b) je potrebné vyriešiť prístupy k pozemkom.".

12. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:

a) začne práce na

1. prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav (operát obvodu pozemkových úprav) a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc obvodu pozemkových úprav,

2. aktualizovaní bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek,

3. oceňovaní pozemkov a trvalých porastov v obvode pozemkových úprav,

4. vyhotovovaní zoznamu vlastníkov a užívateľov pozemkov,

5. obstarávaní ďalších potrebných úvodných podkladov.".

13. V § 9 ods. 4 sa slová „právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav (§ 8 ods. 1)" nahrádzajú slovami „ktorý určí orgán štátnej správy na úseku pozemkových úprav".

14. V § 9 odsek 5 znie:

(5) Okresný úrad predloží správe katastra na kópii katastrálnej mapy zakreslený obvod projektu pozemkových úprav na účel jeho vyznačenia v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností.".

15. V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou.".

16. V § 10 ods. 4 sa za slovo „schváli" vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a vypočíta úhrnnú cenu pozemkového majetku každého vlastníka vrátane spoluvlastníckych podielov. Takto upravený register pôvodného stavu okresný úrad prerokuje s daňovým úradom.".

17. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Vyrovnanie

(1) Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce cene ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom sa musia zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 7.

(2) Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch (ďalej len „nový pozemok"). Okresný úrad pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos pozemkov. Prihliada sa najmä na

a) prírodné podmienky,

b) vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, lesných podnikov a hospodárskych subjektov,

c) pomer jednotlivých druhov pozemkov (kultúr)7) v obvode pozemkových úprav,

d) vlastnosti jednotlivých pozemkov,

e) záujmy ochrany životného prostredia,

f) územnoplánovaciu dokumentáciu.

(3) Nové pozemky majú byť druhom pozemku, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami.

(4) Cena je primeraná, ak nie je v porovnaní s cenou pôvodného pozemku (§ 43) vyššia alebo nižšia o viac ako päť percent.

(5) Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov nepresahuje desať percent výmery pôvodných pozemkov. Uvedené výmery a ceny podľa odseku 4 platia po odpočítaní príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia.

(6) Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie sa mu poskytne v peniazoch, prípadne v cenných papieroch, a to sčasti alebo v celej výške nároku na vyrovnanie. Vyrovnanie v peniazoch, prípadne v cenných papieroch sa vykoná medzi účastníkom alebo vlastníkom pozemku v lehote určenej v zásadách umiestnenia nových pozemkov. Po uplynutí tejto lehoty sa na dohodnuté vyrovnanie v peniazoch neprihliada. Povinné osoby uhradia prostriedky združeniu účastníkov, ktoré sumu zodpovedajúcu nároku na vyrovnanie uhradí oprávnenému účastníkovi.

(7) Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po prevzatí tohto súhlasu okresným úradom nie je možné ho odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník finančné vyrovnanie podľa odseku 6, sa nesmú previesť ani zaťažiť. Na návrh okresného úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami. Po vyplatení vyrovnania v peniazoch nie je možné žiadať zmenu vyrovnania. Ak je pozemok zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie vlastníkovi po zohľadnení ocenenia práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí.

(8) Na účel pozemkových úprav rozhodnutím okresného úradu môžu sa zriadiť alebo zaniknúť iné vecné práva k pozemku.1aa) Pri zriadení iného vecného práva okresný úrad určí mieru zohľadnenia ujmy v rozdeľovacom pláne.

(9) Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, môžu sa rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti.7a)

(10) Na účel pozemkových úprav rozhodnutím okresného úradu môže sa zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku; podmienky vydržania musia byť splnené a spoluvlastníctvo vyporiadané podľa osobitného predpisu.7b)

(11) Pozemok alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výmere do 400 m2, ktorý nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka, zlúči sa do celku a určí sa jeho spoluvlastnícky podiel.

(12) Ak ide o pozemky tvoriace lesný pôdny fond, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 10 je 2 000 m2.

(13) Slovenský pozemkový fond na účel pozemkových úprav môže odkúpiť pozemky7c) uvedené v odseku 11 za cenu zistenú podľa cenového predpisu.7d)

(14) Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa schválených všeobecných zásad usporiadania územia a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov. Pri prerokúvaní návrhov prerokuje, komu prejdú do vlastníctva pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia.

(15) Spoluvlastníctvo k pozemkom spoločných zariadení a opatrení nadobudnú vlastníci podľa výmery a hodnoty pozemkov, ktorými prispievajú na spoločné zariadenia a opatrenia. Vlastníctvo k spoločným zariadeniam a opatreniam možno previesť na inú osobu len pri zachovaní ich účelu.

(16) Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom.7e)

(17) Pozemky určené projektom pozemkových úprav na verejné zariadenia a opatrenia a spoločné zariadenia a opatrenia pre územný systém ekologickej stability7f) regionálneho a nadregionálneho charakteru poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát.

(18) Obmedzenie vyplývajúce z osobitných predpisov7g) preberá na seba vlastník nového pozemku.

(19) Zásady umiestnenia nových pozemkov platia, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Zásady sa zverejnia verejnou vyhláškou a doručia sa známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 7g znejú:

7) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

7a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

7b) Občiansky zákonník.

7c) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení zákona č. 419/2002 Z. z.

7d) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

7e) § 108 zákona č. 50/1976 Zb.

7f) § 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

7g) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

19. V § 12 ods. 1 sa slovo „náhradných" nahrádza slovom „nových" a slová „ods. 4" sa nahrádzajú slovami „ods. 18".

20. V § 12 ods. 2 písm. a) sa slovo „náhradných" nahrádza slovom „nových".

21. V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

b) z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje geodetické a popisné údaje v členení na

1. plány verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plány spoločných zariadení a opatrení (odsek 4) v nadväznosti na návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia na účel pozemkových úprav,

2. rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (grafická a písomná časť vrátane registra nového stavu) a zoznam vyrovnaní v peniazoch,

3. návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia na účely pozemkových úprav.".

22. V § 12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia, sú:

a) zariadenia na rekreáciu,

b) športové zariadenia,

c) zariadenia na dodávku pitnej vody,

d) čistenie odpadových vôd,

e) skládky tuhého komunálneho odpadu,

f) ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.

(4) Spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:

a) cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),

b) protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),

c) opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň),

d) vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),

e) ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.".

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.

23. V § 12 ods. 8 sa slová „(§ 11 ods. 4)" nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. 18)" a slovo „náhradných" slovom „nových".

24. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

Pred schválením projektu pozemkových úprav okresný úrad aktualizuje obvod pozemkových úprav a register pôvodného stavu tak, aby údaje v registri pôvodného stavu a údaje v registri nového stavu boli v súlade.".

25. V § 13 ods. 4 sa za slovo „rozhodne" vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a to tak, že námietkam nevyhovie a projekt schváli alebo vyhovie a vráti projekt pozemkových úprav okresnému úradu na prepracovanie.".

26. V § 13 odsek 5 znie:

(5) Projekt pozemkových úprav schvaľuje okresný úrad po prerokovaní námietok, ak s ním súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. To neplatí, ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov podľa § 2 ods. 2 alebo ak bolo rozhodnuté o námietkach krajským úradom.".

27. § 14 znie:

㤠14

(1) Po schválení projektu pozemkových úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

(2) Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresný úrad určí termín, ku ktorému sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom. Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu pozastaví správa katastra na základe výzvy okresného úradu zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 90 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.

(3) Ak to vyžaduje verejný záujem a nezmarí sa tým účel pozemkových úprav, môže okresný úrad po schválení projektu pozemkových úprav meniť alebo dopĺňať rozdeľovací plán. Zmeny sa prerokúvajú s účastníkmi, ktorých sa zmena týka. Na riešenie zmien a doplnkov sa primerane použijú ustanovenia § 12.

(4) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí nadobudne sa vlastníctvo9) k novým pozemkom (§ 11 ods. 2) alebo právo na vyrovnanie v peniazoch, prípadne v cenných papieroch podľa rozdeľovacieho plánu. Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav a rozdeľovací plán sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností.10) Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav oznámi verejnou vyhláškou okresný úrad. Proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa nemožno odvolať.

(5) Projekt pozemkových úprav je záväzný pre

a) všetkých účastníkov pozemkových úprav,

b) rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskym pôdnym fondom,

c) zmeny druhu pozemku.

(6) Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu poľných ciest a ostatných spoločných zariadení a opatrení riešených v projekte pozemkových úprav nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využití územia.11)

(7) V záujme plynulého prechodu hospodárenia v novom usporiadaní môže okresný úrad na žiadosť vlastníka schváliť umiestnenie nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich už po dohodnutí zásad umiestnenia nových pozemkov (§ 11 ods. 5 až 19), ak ide o vlastníka, ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný alebo v jeho nespornej časti. Schválenie sa oznamuje verejnou vyhláškou.

(8) Okresný úrad môže po schválení projektu pozemkových úprav zabezpečiť výstavbu prístupových komunikácií v rámci schváleného projektu pozemkových úprav (§ 18 ods. 1). Schválený projekt pozemkových úprav nahrádza doklad preukazujúci právny vzťah k pozemku potrebný na vydanie stavebného povolenia.11a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.".

28. V § 15 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

29. V § 15 ods. 1 sa za slovo „podnikom" vkladajú slová „alebo hospodárskym subjektom".

30. § 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak sa zmenia podmienky, za ktorých boli pozemky vyčlenené do bezplatného dočasného náhradného užívania, okresný úrad rozhodne o zrušení tohto užívania a vykoná nové dočasné usporiadanie užívacích pomerov. To platí aj vtedy, ak rozhodnutie podľa odseku 1 bolo vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.".

31. V § 16 ods. 4 sa za slovo „podniku" vkladajú slová „alebo hospodárskemu subjektu".

32. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vlastníkovi pozemkov, ktorý sa neprihlásil o účasť na pozemkových úpravách podľa § 8 ods. 3, okresný úrad oznámi, že ho v konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo štátna organizácia lesného hospodárstva. Súčasne ho upozorní, že dodatočne uplatnené požiadavky na určenie nových pozemkov sa nebudú v projekte zohľadňovať.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

33. V § 17 ods. 3 sa slovo „potvrdení" nahrádza slovom „schválení".

34. V § 18 ods. 1 sa slová „na vypracovanie úvodných podkladov a projektu pozemkových úprav" nahrádzajú slovami „spojené s pozemkovými úpravami", slová „§ 2 písm. a) a f)" sa nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. a), e), f) a j)" a slovo „náhradných" sa nahrádza slovom „nových".

35. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Za výpis z registra pôvodného stavu uhradí každý vlastník paušálnu náhradu 100 Sk. Ak celková výmera všetkých pozemkov vlastníka je menšia ako 0,5 hektára, paušálna náhrada sa nevyberá. Finančné prostriedky vyberá a vymáha predstavenstvo združenia účastníkov a použije ich na zabezpečenie svojho materiálneho a technického vybavenia. O použití prebytku finančných prostriedkov rozhoduje združenie účastníkov.".

36. V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Výšku nákladov určí okresný úrad.".

37. V § 18 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

38. V § 18 ods. 4 sa za slovo „nákladov" vkladajú slová „podľa odseku 1".

39. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Náklady na údržbu a prevádzku spoločných zariadení a opatrení uhrádza ich vlastník, správca alebo združenie účastníkov.".

40. V § 19 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4".

41. V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podrobnosti o príspevku štátu na náklady uvedené v odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.".

42. V § 24 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad.

(4) Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo okresný úrad. Okresný úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.".

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

43. V § 25 ods. 1 sa slovo „to" nahrádza slovami „tieto činnosti", slovo „ministerstva" sa nahrádza slovami „vydané ministerstvom" a na konci sa pripája táto veta:

„Ak tieto práce vykonáva okresný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, oprávnenie vydané ministerstvom na projektové práce v odbore pozemkových úprav [§ 43 ods.1 písm. e)] možno zamestnancovi okresného úradu uznať za splnenie kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu.16b)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:

16b) § 14 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

44. V § 26 sa na konci pripája táto veta:

„Ak boli vykonané zmeny v rozpore s rozhodnutím o obmedzení, nemusia sa tieto zmeny v konaní o pozemkových úpravách zohľadňovať.".

45. § 27 znie:

㤠27

Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti zabezpečuje okresný úrad podľa osobitného predpisu.16c)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

16c) Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

46. V § 30 ods. 2 sa slová „geodézie a kartografie" nahrádzajú slovami „štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností".

47. Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý znie:

㤠42c

(1) Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, okresný úrad rozhodne o zmene registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. V rozhodnutí sa uvedú aj opravy údajov v ostatných správnych rozhodnutiach, ktorých sa zmena týka. Rozhodnutie sa doručuje len účastníkom, ktorých sa zmena týka. Rozhodnúť podľa tohto ustanovenia možno do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.

(2) Podľa odseku 1 sa nepostupuje, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu; tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.55)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

55) § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.".

48. Slová „pobyt nie je známy" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „miesto pobytu nie je známe" v príslušnom tvare a slová „pobyt je známy" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „miesto pobytu je známe" v príslušnom tvare.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 80/1998 Z. z., zákonom č. 256/2001 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.