Oznámenie č. 355/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-355
Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda sa predbežne vykonávala od 1. júla 1997 a podľa článku 14 ods. 1 a 2 dohody nadobudla platnosť 9. júna 2002.

Pôvodný predpis 29.06.2002

355

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. apríla 1997 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou svojím uznesením č. 733 z 2. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 22. januára 1998.

Dohoda sa predbežne vykonávala od 1. júla 1997 a podľa článku 14 ods. 1 a 2 dohody nadobudla platnosť 9. júna 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.