Opatrenie č. 573/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-573
Čiastka 224/2001
Platnosť od 28.12.2001 do30.06.2002
Účinnosť od 28.12.2001 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.
Znenie 28.12.2001

573

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. decembra 2001

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb náhrad stravného1) upravuje takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „70 Sk“ upravuje na sumu „72 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „107 Sk“ upravuje na sumu „110 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „166 Sk“ upravuje na sumu „170 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „70 Sk“ upravuje na sumu „72 Sk“.

5. V § 16 ods. 4 sa suma „538 Sk“ upravuje na sumu „551 Sk“.


Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Magvaši v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 231/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.