Zákon č. 484/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-484
Čiastka 193/2001
Platnosť od 29.11.2001
Účinnosť od 01.12.2001
Aktuálne znenie 01.12.2001

484

ZÁKON

zo 6. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ozbrojený zbor“)“.

2. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Služobným bytom je aj byt vo vlastníctve štátu trvalo určený na bývanie

a) profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1a)

b) príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a príslušníkov ozbrojených zborov, príslušníkov Slovenskej informačnej služby a príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,1b)

c) zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií1c) a zamestnancov Armády Slovenskej republiky.1d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1d znejú:

1a) § 3 ods. 1 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.

1b) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

1d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 1 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a v mieste výkonu práce nie je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom iného bytu, rodinného domu alebo bytového domu.“.

4. V § 1 sa vypúšťajú odseky 5 a 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

5. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenie

Právna povaha bytov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, a nájomné vzťahy k nim, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2001, zostávajú nezmenené.“.

6. Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.