Vyhláška č. 463/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania súťaží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú spotrebiteľskými lotériami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-463
Čiastka 187/2000
Platnosť od 23.12.2000 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2002
Zrušený 194/1990 Zb.
Znenie 01.01.2001

463

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. decembra 2000,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania súťaží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú spotrebiteľskými lotériami

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb. a zákona č. 332/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania súťaží, ankiet a iných akcií o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ alebo poskytovateľ tovaru, služby alebo iného plnenia (ďalej len „poskytovateľ“) zaväzuje poskytnúť účastníkom určeným žrebovaním alebo iným náhodným výberom nepeňažné výhry, napríklad služby alebo ceny v tovaroch, a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a doloženie tohto nákupu prevádzkovateľovi, alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom, alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii prevádzkovateľa alebo poskytovateľa, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby (ďalej len „spotrebiteľská lotéria s nepeňažnými výhrami“).

§ 2

(1) Oznámenie o začatí prevádzkovania spotrebiteľskej lotérie s nepeňažnými výhrami (ďalej len „oznámenie“) podáva prevádzkovateľ písomne miestne príslušnému územnému finančnému orgánu.1)

(2) Pre každú jednotlivú spotrebiteľskú lotériu s nepeňažnými výhrami sa podáva samostatné oznámenie, a to aj pri zmene skutočností uvedených v § 3 ods. 1.

§ 3

(1) Oznámenie obsahuje,

a) ak je prevádzkovateľom právnická osoba,

1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a predmet činnosti,

2. meno a priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom prevádzkovateľa alebo členmi tohto orgánu, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene prevádzkovateľa,

3. výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby,

b) ak je prevádzkovateľom fyzická osoba,

1. meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo,

2. obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,

3. výpis zo živnostenského registra alebo z iného registra preukazujúci oprávnenie na podnikanie,

c) herný plán spotrebiteľskej lotérie s nepeňažnými výhrami, ktorý obsahuje

1. názov a ucelené pravidlá hry,

2. opis okolnosti určujúcej vznik nároku na výhru,

3. čas konania spotrebiteľskej lotérie s nepeňažnými výhrami, uvedenie dátumu jej začatia a skončenia; dátumom skončenia sa rozumie dátum posledného žrebovania alebo inak uskutočneného náhodného výberu výhercu spotrebiteľskej lotérie s nepeňažnými výhrami,

4. súhrn nepeňažných výher v peňažnom vyjadrení, na ktorých poskytnutie sa prevádzkovateľ alebo poskytovateľ zaväzuje, a peňažnú hodnotu jednotlivých výher,

5. označenie miesta, spôsobu a lehoty na prevzatie výher.

(2) Ak je prevádzkovanie spotrebiteľskej lotérie s nepeňažnými výhrami rozložené na viacero kalendárnych rokov, oznámenie obsahuje aj súhrn nepeňažných výher a peňažnú hodnotu jednotlivých výher v rozdelení podľa jednotlivých kalendárnych rokov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.