Nariadenie vlády č. 243/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1999-243
Čiastka 103/1999
Platnosť od 29.09.1999 do17.07.2002
Účinnosť od 01.10.1999 do17.07.2002
Zrušený 386/2002 Z. z.
Znenie 01.10.1999

243

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. septembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/l995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „trvalou“.

2. V § 4 ods. 1 sa za slová „100 % úrokov“ vkladajú slová „vrátane bankových poplatkov“.

3. V § 5 sa slovo „trvalú“ nahrádza slovami „v čase podania žiadosti o prevzatie záruky za úver“.

4. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slová „výsledky hospodárenia,“ vkladajú slová „výhľadové peňažné toky (cash-flow),“.

5. V § 6 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „závierku“ umiestňuje odkaz 4a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 18 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a stanovisko Sociálnej poisťovne k plneniu odvodov žiadateľa podľa osobitného predpisu4b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

4b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 6 ods. 2 písm. g) sa za slovo „cudzozemca“ vkladá čiarka a slová „ak sa devízové povolenie vyžaduje“.

8. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) zoznam majetku, na ktorý môže žiadateľ zriadiť záložné právo na zabezpečenie pohľadávky štátu v prípade realizácie štátnej záruky, a jeho ocenenie s vyznačením už zriadeného záložného práva v prospech iných veriteľov.“.

9. V § 7 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „k 31. marcu predloží aj účtovnú závierku za predchádzajúci rok,“.

10. V § 7 písmená i) a j) znejú:

i) záväzok žiadateľa, že neuskutoční prevod alebo vklad svojho majetku v prospech iných podnikateľov alebo nezriadi záložné právo na svoj majetok do ukončenia platnosti štátnej záruky bez súhlasu predkladateľa a ministerstva,

j) záväzok žiadateľa, že do šiestich mesiacov od prevzatia záruky za úver uzavrie dohodu o zriadení záložného práva8) k majetku žiadateľa, ktoré vznikne dňom prvého plnenia záväzku vyplývajúceho z ručiteľskej zmluvy za žiadateľa,9)“.

11. V § 7 písm. l) sa za slovo „predkladateľa“ vkladajú slová „a ministerstva“.

12. V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo opätovné schválenie návrhu na prevzatie záruky za úver“.

13. V § 9 ods. 2 písm. e) sa za slovo „výške“ vkladá slovo „dvojnásobku“.

14. V § 9 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak žiadateľ má majetok spôsobilý na zriadenie záložného práva“.

15. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Na štátne záruky, pri ktorých sa do 1. októbra 1999 uzavrela ručiteľská zmluva, sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.


Mikuláš Dzurinda v. r.