Vyhláška č. 4/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-4
Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998
Účinnosť od 01.01.1998
Aktuálne znenie 01.01.1998

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997

o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


§ 1

(1) Od dovozného cla (ďalej len „clo“) sa oslobodzuje zahraničný tovar1) (ďalej len „tovar“) s výnimkou osobného automobilu2) a tovaru slúžiaceho na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier3) dovážaný ako nepeňažný vklad4) zahraničnej osoby5) na výrobnú činnosť, do obchodnej spoločnosti6) alebo družstva7) so sídlom v tuzemsku (ďalej len „slovenská právnická osoba“), ktoré majú v predmete podnikania výrobnú činnosť.8)

(2) Oslobodenie od cla podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na tovar dovážaný ako nepeňažný vklad zahraničnej osoby do banky9) na jej technické vybavenie, uvedený v položkách colného sadzobníka10) 8470 – počítacie stroje, 8471 – stroje na automatické spracovanie dát a 8472 – kancelárske stroje a prístroje.

§ 2

(1) Tovar dovážaný ako nepeňažný vklad sa oslobodzuje od cla, ak

a) podiel zahraničnej osoby na základnom imaní11) slovenskej právnickej osoby je najmenej 35 % a jej nepeňažný vklad je najmenej 10 000 000 Sk,

b) dovezený tovar v čase dovozu do Slovenskej republiky nie je starší ako jeden rok a nepoužíval sa,

c) dovezený tovar a jeho vlastnosti nie sú porovnateľné s tovarom vyrábaným v tuzemsku a jeho vlastnosťami,

d) slovenská právnická osoba bude dovezený tovar používať na dovezený účel najmenej dva po sebe idúce roky od prepustenia do režimu voľného obehu,

e) bolo na tovar prijaté colné vyhlásenie najneskôr v lehote uvedenej v § 3.

(2) Na účely odseku 1

a) porovnateľným tovarom sa rozumie tovar vyrábaný v tuzemsku, ktorý má podstatné technické vlastnosti rovnaké alebo podobné, ktoré mu umožňujú plniť rovnakú funkciu vrátane komerčnej zámeny,

b) porovnateľnými vlastnosťami tovaru sa rozumejú vlastnosti typické pre tovar, napríklad akosť tovaru, technické parametre a úžitkové vlastnosti tovaru.


§ 3

Ustanovenia tejto vyhlášky sa uplatnia len na tovar dovezený od účinnosti tejto vyhlášky do 31. decembra 1999 za podmienok uvedených v tejto vyhláške.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Sergej Kozlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) § 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

4) § 59 a 223 Obchodného zákonníka.

5) § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6) § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.

7) § 221 ods. 1 Obchodného zákonníka.

8) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 140/1994 Z. z., ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.Kategória A až F Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.

9) § 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

11) § 58 ods. 1 a § 223 ods. 1 Obchodného zákonníka.