Zákon č. 49/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-49
Čiastka 19/1996
Platnosť od 27.02.1996 do31.08.1997
Účinnosť od 27.02.1996 do31.08.1997
Zrušený 212/1997 Z. z.
Znenie 27.02.1996

49

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 1996,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií sa dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Vydávanie periodických publikácií a neperiodických publikácií v iných jazykoch ako v štátnom jazyku4) nie je obmedzené pri dodržaní ustanovení tohto zákona a ustanovení osobitných predpisov.5)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4) a 5) znejú:

4) § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

5) Napríklad zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Vydavateľ je oprávnený z každého vydania neperiodickej publikácie vytlačiť najviac 160 výtlačkov nad dohodnutý základ v nakladateľskej zmluve,6) ktoré sa používajú na splnenie povinnosti podľa § 6, povinnosti vyplývajúcej zo zmluvných vzťahov vydavateľa a autora a na hodnotiace, propagačné, archivačné a dokumentačné účely.

(2) Výtlačky uvedené v odseku 1 sú nepredajné a vydavateľ je povinný viesť evidenciu o spôsobe ich použitia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

6) § 24 zákona č. 35/1965 Zb.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.