Nariadenie vlády č. 189/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-189
Čiastka 69/1996
Platnosť od 29.06.1996 do30.06.2002
Účinnosť od 01.07.1996 do30.06.2002
Zrušený 283/2002 Z. z.
Znenie 01.07.1996

189

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. júna 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 267 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a § 24 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje poskytovanie náhrad niektorých výdavkov zamestnancom, ktorých miesto výkonu práce je v zahraničí a ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „zamestnanec“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Náhrada podľa odseku 1 patrí len za obdobie, v ktorom sa manželka (manžel) zamestnanca zdržiava v mieste výkonu práce zamestnanca.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Náhrada podľa odseku 1 nepatrí, ak manželka (manžel) zamestnanca je osobou samostatne zárobkovo činnou alebo má iný príjem zo závislej činnosti s výnimkou, ak manželka (manžel) zamestnanca uzavrie so zamestnávateľom zamestnanca pracovný pomer na kratší pracovný čas. V tom prípade sa náhrada určená podľa odseku 1 kráti úmerne k dĺžke pracovného času.“.

4. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája veta:

„Spôsob prepravy určí zamestnávateľ.“.

5. Nadpis § 5 znie:

„Ceny služieb spojených s užívaním bytu“.

6. V § 6 ods. 6 sa za slovo „vycestovania“ vkladajú slová „alebo pri ďalšom vycestovaní, ak sa na neho vzťahuje odsek 5,“.

7. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

㤠6a

Vzdelávanie detí zamestnanca

Ak zamestnanec nemá možnosť získať primerané bezplatné vzdelanie pre svoje dieťa v základnej alebo v strednej škole v mieste výkonu práce, patrí zamestnancovi náhrada, najviac vo výške 60 % preukázateľne vynaložených výdavkov na školné a zápisné príslušnej školy.

§ 6b

Náhrada liečebných výdavkov

(1) Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi rozdiel medzi preukázanými výdavkami vynaloženými na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v mieste výkonu práce zamestnanca a úhradou, ktorú mu zdravotná poisťovňa uhradila podľa osobitného predpisu.2a)

(2) Náhrada sa vyplatí v mene, v ktorej zamestnanec uhradil liečebné výdavky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.


Vladimír Mečiar v. r.