Oznámenie č. 12/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o bezvízovom styku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-12
Čiastka 4/1996
Platnosť od 12.01.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 15. júla 1995.

Pôvodný predpis 12.01.1996

12

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Bratislave formou výmeny diplomatických nót uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o bezvízovom styku.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, t. j. 15. júla 1995.

Slovenský preklad obidvoch nót sa vyhlasuje súčasne.

VEĽVYSLANECTVO KÓREJSKEJ REPUBLIKY
v Prahe

Bratislava 15. júna 1995

Vaša Excelencia,

mám česť informovať Vašu Excelenciu, že vláda Kórejskej republiky, majúc na zreteli snahu umožniť cestovanie štátnych občanov oboch našich krajín, je pripravená uzavrieť s vládou Slovenskej republiky dohodu o bezvízovom styku podľa týchto podmienok:

1. Štátni občania zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu, môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany bez víza na pobyt nepresahujúci deväťdesiat (90) dní za predpokladu, že cieľom ich pobytu nie je vykonávať zárobkovú alebo platenú činnosť.

2. Štátni občania zmluvných strán, držitelia cestovného dokladu podľa odseku 1, ktorí si želajú zostať dlhšie ako deväťdesiat (90) dní alebo chcú vykonávať zárobkovú alebo platenú činnosť na území druhej zmluvnej strany, sú povinní vopred si zaobstarať vízum od diplomatického alebo od konzulárneho úradu druhej zmluvnej strany.

3. Štátni občania zmluvných strán, držitelia platného diplomatického, služobného alebo úradného pasu, ktorí sú vymenovaní ako pracovníci diplomatického alebo konzulárneho úradu na území druhej zmluvnej strany, a ich rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti budú mať počas vykonávania svojej funkcie povolený vstup a pobyt na území druhej zmluvnej strany bez víza.

4. Na štátnych občanov zmluvných strán, ktorí vstúpili na územie druhej zmluvnej strany, sa vzťahujú zákony a iné právne predpisy platné v príslušnej krajine, týkajúce sa vstupu a pobytu cudzincov.

5. Zmluvné strany si vyhradzujú právo odmietnuť povolenie vstupu alebo pobytu na svojom území ktorejkoľvek osobe, ktorú považujú za nežiaducu podľa platných zákonov a iných právnych predpisov uvedených v odseku 4.

6. Zmluvné strany môžu dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody celkom alebo čiastočne z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo zo zdravotných dôvodov a takéto pozastavenie alebo zrušenie pozastavenia jednou zmluvnou stranou sa bezodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

7. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili platný cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, opustia toto územie s platným dokladom vydaným diplomatickým alebo konzulárnym úradom ich štátu. Uvedeným dokladom je v prípade Kórejskej republiky cestovné osvedčenie a v prípade Slovenskej republiky cestovný preukaz.

8. Zmluvné strany si vymenia vzory pasov a iných cestovných dokladov a potrebné informácie o ich používaní a budú sa navzájom bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene ich formy a obsahu zaslaním nových vzorov.

9. Štátni občania zmluvných strán môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Ak sú uvedené ustanovenia pre vládu Slovenskej republiky prijateľné, mám česť ďalej navrhnúť, aby táto nóta a odpovedná nóta Vašej Excelencie v tejto veci tvorili dohodu medzi našimi vládami, ktorá nadobudne platnosť tridsať (30) dní po doručení odpovednej nóty Vašej Excelencie a ktorú potom môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomným oznámením druhej zmluvnej strane deväťdesiat (90) dní vopred.

Prijmite, Excelencia, opätovné ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Zástupca ministra pre politické záležitosti
Ministerstvo zahraničných vecí
Kórejskej republiky

Jeho Excelencia
Minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky

Bratislava 15. júna 1995

Vaša Excelencia,

mám česť odvolať sa na nótu Vašej Excelencie z 15. júna 1995, ktorá znie takto:

„Vaša Excelencia,

mám česť informovať Vašu Excelenciu, že vláda Kórejskej republiky, majúc na zreteli snahu umožniť cestovanie štátnych občanov oboch našich krajín, je pripravená uzavrieť s vládou Slovenskej republiky dohodu o bezvízovom styku podľa týchto podmienok:

1. Štátni občania zmluvných strán, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu, môžu vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany bez víza na pobyt nepresahujúci deväťdesiat (90) dní za predpokladu, že cieľom ich pobytu nie je vykonávať zárobkovú alebo platenú činnosť.

2. Štátni občania zmluvných strán, držitelia cestovného dokladu podľa odseku 1, ktorí si želajú zostať dlhšie ako deväťdesiat (90) dní alebo chcú vykonávať zárobkovú alebo platenú činnosť na území druhej zmluvnej strany, sú povinní vopred si zaobstarať vízum od diplomatického alebo od konzulárneho úradu druhej zmluvnej strany.

3. Štátni občania zmluvných strán, držitelia platného diplomatického, služobného alebo úradného pasu, ktorí sú vymenovaní ako pracovníci diplomatického alebo konzulárneho úradu na území druhej zmluvnej strany, a ich rodinní príslušníci žijúci s nimi v spoločnej domácnosti budú mať počas vykonávania svojej funkcie povolený vstup a pobyt na území druhej zmluvnej strany bez víza.

4. Na štátnych občanov zmluvných strán, ktorí vstúpili na územie druhej zmluvnej strany, sa vzťahujú zákony a iné právne predpisy platné v príslušnej krajine, týkajúce sa vstupu a pobytu cudzincov.

5. Zmluvné strany si vyhradzujú právo odmietnuť povolenie vstupu alebo pobytu na svojom území ktorejkoľvek osobe, ktorú považujú za nežiaducu podľa platných zákonov a iných právnych predpisov uvedených v odseku 4.

6. Zmluvné strany môžu dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody celkom alebo čiastočne z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo zo zdravotných dôvodov a takéto pozastavenie alebo zrušenie pozastavenia jednou zmluvnou stranou sa bezodkladne oznámi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

7. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili platný cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, opustia toto územie s platným dokladom vydaným diplomatickým alebo konzulárnym úradom ich štátu. Uvedeným dokladom je v prípade Kórejskej republiky cestovné osvedčenie a v prípade Slovenskej republiky cestovný preukaz.

8. Zmluvné strany si vymenia vzory pasov a iných cestovných dokladov a potrebné informácie o ich používaní a budú sa navzájom bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene ich formy a obsahu zaslaním nových vzorov.

9. Štátni občania zmluvných strán môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany cez hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Ak sú uvedené ustanovenia pre vládu Slovenskej republiky prijateľné, mám česť ďalej navrhnúť, aby táto nóta a odpovedná nóta Vašej Excelencie v tejto veci tvorili dohodu medzi našimi vládami, ktorá nadobudne platnosť tridsať (30) dní po doručení odpovednej nóty Vašej Excelencie a ktorú potom môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomným oznámením druhej zmluvnej strane deväťdesiat (90) dní vopred.

Prijmite, Excelencia, opätovné ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.“.

Mám česť potvrdiť, že uvedené ustanovenia sú pre vládu Slovenskej republiky prijateľné a že nóta Vašej Excelencie spolu s touto odpovednou nótou budú v tejto veci tvoriť dohodu medzi našimi vládami, ktorá nadobudne platnosť tridsať (30) dní po doručení tejto odpovednej nóty a ktorá môže byť predmetom vypovedania ktoroukoľvek zo zmluvných strán písomným oznámením druhej zmluvnej strane deväťdesiat (90) dní vopred.

Prijmite, Excelencia, opätovné ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky

Jeho Excelencia
Zástupca ministra pre politické záležitosti
Ministerstvo zahraničných vecí
Kórejskej republiky

Příloha 01