Opatrenie č. 102/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-102
Čiastka 38/1996
Platnosť od 12.04.1996
Pôvodný predpis 12.04.1996

102

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 1. decembra 1995,

ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy uverejňuje Zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky (podľa stavu k 1. novembru 1995).


Čl. I

Zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky je uvedený v prílohe tohto opatrenia.


Čl. II

Záväznosť stráca opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 1990, ktorým sa uverejnil zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike (uverejnené v čiastke 12/1991 Zb.) v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 1991 č. OVV/2–1352/1991 (uverejnené v čiastke 11/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. februára 1992 č. OVV/2–139/1992 (uverejnené v čiastke 24/1992 Zb.), opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 65/1993 Z. z., opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 34/1994 Z. z. a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 33/1996 Z. z.


Ľudovít Hudek v. r.


Príloha opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 102/1996 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ tvoriacich obvod obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky

Príloha 01