Ústavný zákon č. 70/1994 Z. z.Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-70
Čiastka 20/1994
Platnosť od 10.04.1994
Účinnosť od 10.04.1994
Aktuálne znenie 10.04.1994

70

ÚSTAVNÝ ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. marca 1994

o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


§ 1

(1) Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1992 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994.

§ 2

Dňom volieb sa skončí aj mandát poslancov, ktorí boli 5. a 6. júna 1992 zvolení do Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.


§ 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.