Opatrenie č. 124/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-124
Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do30.06.2002
Pôvodný predpis 20.05.1994

124

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. mája 1994

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb stravného1) sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „36 Sk“ nahrádza sumou „38 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „56 Sk“ nahrádza sumou „59 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „89 Sk“ nahrádza sumou „93 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „36 Sk“ nahrádza sumou „38 Sk“.


Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Július Brocka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskejĺ republiky č. 35/1994 Z.z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.