Vyhláška č. 64/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-64
Čiastka 19/1993
Platnosť od 24.03.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 24.03.1993 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.
Znenie 24.03.1993

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. marca 1993

o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje technické vyhotovenie tuzemských listinných cenných papierov verejne obchodovateľných na burze cenných papierov, ako aj na obdobnom organizovanom trhu cenných papierov (ďalej len „cenný papier“), ktoré musí dodržať tlačiareň oprávnená tlačiť cenné papiere.

§ 2

Na zabezpečenie ochrany proti zneužitiu a falšovaniu cenných papierov musí ich technické vyhotovenie obsahovať náležitosti uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 3

Cenné papiere vytlačené pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za vyhotovené podľa tejto vyhlášky, ak odlišnosť ich technického vyhotovenia nespočíva v nedostatočnej ochrane cenného papiera proti zneužitiu a falšovaniu. Po spotrebovaní kupónov sa tieto cenné papiere nahrádzajú novým plášťom a kupónovým hárkom, ktorých technické vyhotovenie musí zodpovedať tejto vyhláške.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.


Príloha k vyhláške č. 64/1993 Z. z.

Technické vyhotovenie verejne obchodovateľných listinných cenných papierov

Umiestnenie povinných údajov na plášti, kupóne a talóne cenného papiera

1. Na plášti cenného papiera sú okrem náležitostí ustanovených v § 76 ods. 1 zákona a súvisiacich osobitných predpisoch1) vytlačené tieto údaje:

a) celková hodnota emisie a jej rozdelenie do počtu kusov podľa nominálnej hodnoty alebo druhu cenného papiera,

b) pri tlači ďalších emisií toho istého emitenta poradové číslo príslušnej emisie, celková hodnota všetkých emisií i celkový počet kusov podľa nominálnej hodnoty alebo druhu cenného papiera.

2. Na plášti cenného papiera je výrazne veľkým typom písma vytlačená nominálna hodnota číselne i slovami.

3. Plášť cenného papiera musí obsahovať faksimile podpisov predstaviteľov emitenta. Podpisy nemusia byť vytlačené, ak predstavitelia emitenta podpisujú cenné papiere ručne.

4. Náležitosti cenného papiera a údaje uvedené v bode 1 až 3 sú vytlačené na prednej strane plášťa cenného papiera. Na zadnej strane plášťa môžu byť vytlačené iba predtlače pre prípadné rubopisy2) a podmienky, za ktorých sa cenný papier vydáva.

5. Ak cenný papier obsahuje cudzojazyčný text, musí byť vytlačený aj v slovenskom jazyku.

6. Súčasťou plášťa, kupónu a talónu je optický identifikačný riadok, ktorý musí byť vytlačený číslovacím strojom čiernou farbou rezom písma OCR-B (optical character recognition). Pri tom sa používa typ 47 OCR-B1, podľa normy ISO (International organization for standardization) 1073/II z 1.decembra 1976: „Alfanumerický súbor znakov pre optické čítanie-ČASŤ II: Súbor znakov OCR-B - Tvary a rozmery tlačeného obrazu“.

7. Tolerancia kvality tlače optického identifikačného riadka (kvalita tlačeného obrazu, poloha znakov, vzdialenosť medzi znakmi a vyrovnanie v riadku) musí zodpovedať norme ISO 1831 z 15. októbra 1990: „Špecifikácia tlače pre optické čítanie znakov“.

8. Optický identifikačný riadok má 37 pozícií. Obsahom optického identifikačného riadka sú tieto údaje rozdelené do polí v nasledujúcom poradí:

Pole Údaj Počet pozícií
1. pole: prázdna pozícia 2
pořadové číslo kupónu 2
prázdna pozícia 1
2. pole: nominálna hodnota cenného papiera 7
prázdna pozícia 1
3. pole: ISIN 12
prázdna pozícia 1
4. pole: označenie série (ak je určená) 2
prázdna pozícia 1
5. pole: poradové číslo cenného papiera 6
prázdna pozícia 2

9. Nepoužitá pozícia v poli optického identifikačného riadka sa označuje nulou. Na plášti cenného papiera sú v údaji „poradové číslo kupónu“ vždy dve nuly. Séria cenného papiera môže byť vyjadrená alfabetickými alebo numerickými znakmi.

10. Optický identifikačný riadok je vytlačený v bielom pruhu bez podtlače. Šírka bieleho pruhu od jeho vnútornej strany k jeho protiľahlej vnútornej strane je 9 mm.

11. Umiestnenie bieleho pruhu a údajov v optickom identifikačnom riadku:

a) Na plášti cenného papiera je dolný okraj bieleho pruhu umiestnený vo vzdialenosti 39 mm od jeho horného okraja. Začiatočný znak prvého poľa je umiestnený 85 mm od ľavého okraja papiera. Stred označenia ISIN je umiestnený 34,5 mm od horného okraja papiera; toto umiestnenie platí aj v prípade, že plášť cenného papiera je vytlačený na šírku a je spojený s kupónovým hárkom.
Ak plášť cenného papiera je vytlačený na šírku a kupónový hárok je od plášťa oddelený, začiatočný znak prvého poľa je umiestnený 172 mm od ľavého okraja papiera.

b) Na kupóne a talóne je dolný okraj bieleho pruhu umiestnený vo vzdialenosti 5 mm od dolného okraja kupónu alebo talónu. Začiatočný znak prvého poľa je umiestnený vo vzdialenosti 90 mm od vnútorného pravého nepotlačeného okraja kupónu alebo talónu (bod 23).

12. Na plášti cenného papiera vo vzdialenosti najmenej 1 mm nad alebo pod okrajom bieleho pruhu, v ktorom je vytlačený optický identifikačný riadok, sa uvádza v jednotlivých poliach malým typom písma nasledujúce označenie:

- hodnota (2. pole)
- ISIN (3. pole)
- séria (4. pole)
- poradové číslo (príp. skratkou). (5. pole)

13. Zadná strana optického identifikačného riadka nesmie byť potlačená.

14. Ak má cenný papier kupóny, sú na kupónoch vytlačené tieto údaje:

a) označenie „kupón“,

b) názov a sídlo emitenta,

c) označenie druhu cenného papiera,

d) poradové číslo kupónu (výraznými číslicami v pravom hornom rohu),

e) optický identifikačný riadok vrátane ISIN (bod 6 až 13),

f) pri pevne zúročiteľných cenných papieroch výška ročnej úrokovej sadzby a dátum splatnosti úroku (mesiac slovami), prípadne i jeho hodnota.

15. Číslovanie kupónu sa začína spravidla v pravom dolnom rohu kupónového hárka a podľa dátumu splatnosti a poradových čísiel pokračuje tak, že posledný použiteľný kupón je umiestnený vždy v ľavom hornom rohu kupónového hárka. Ak časť plochy kupónového hárka nie je využitá na kupóny alebo talón, musí sa táto plocha odstrániť alebo znehodnotiť pretlačou a umiestniť vždy pred prvým splatným kupónom.

16. Ak má cenný papier talón (poukážka na ďalší kupónový hárok), sú na talóne vytlačené tieto údaje:

a) označenie „talón“,

b) názov a sídlo emitenta,

c) označenie druhu cenného papiera,

d) optický identifikačný riadok vrátane ISIN (bod 6 až 13),

e) číslo prvého splatného kupónu nového kupónového hárka.

17. Ak je zadná strana plášťa alebo kupónového hárka potlačená, musí mať tlač svetlú farbu a nesmie zasahovať do miest, kde je na prednej strane umiestnený optický identifikačný riadok (bod 13).

18. Na plášti, na každom jednotlivom kupóne a na talóne sa v dolnom nepotlačenom okraji (body 20, 23) uvádza názov alebo skratka tlačiarne, ktorá cenný papier vytlačila.

Rozmery plášťa, kupónov a talónu, spojenie a oddelenie plášťa a kupónového hárka

19. Plášť cenného papiera má rozmery 297x210 mm (formát A4 na výšku alebo na šírku) alebo rozmery 148x210 mm (formát A5 na šírku).

20. Plášť cenného papiera je lemovaný nepotlačeným okrajom širokým najmenej 3 mm.

21. Kupóny sú na kupónovom hárku vytlačené v jednom alebo vo viacerých priľahlých stĺpcoch; každý takýto stĺpec má rozmery 297x105 mm (polovicu formátu A4 na výšku). Výška stĺpcov sa nemusí dodržať v prípade, keď kupónový hárok obsahuje talón alebo keď sú plášť a kupónový hárok umiestnené na jednom hárku papiera (bod 25 b). Veľkosť kupónového hárka (297x105 mm, 297x210 mm, 297x315 mm atď.) závisí od celkového počtu kupónov.

22. Kupóny majú tieto rozmery:

a) 105x48 mm,

b) 105x33 mm,

c) 105x26 mm.

23. Jednotlivé kupóny sú lemované nepotlačeným okrajom širokým 3 mm. Rozmer okraja sa zahŕňa do rozmerov kupónov.

24. Talón má šírku 210 mm a výšku rovnakú ako kupón alebo šírku 105 mm a dvojnásobnú výšku kupónu. Pre okraje talónu platí ustanovenie bodu 23. Talón je umiestnený spravidla v hornej časti kupónového hárka.

25. Plášte a kupónové hárky cenných papierov sa tlačia takto:

a) plášť a kupónový hárok sú spojené a prehnuté,

b) plášť a kupónový hárok sú umiestnené na jednom hárku papiera formátu A4, ak počet kupónov je menší ako desať alebo sa rovná desiatim,

c) plášť a kupónový hárok sú oddelené; ak je kupónový hárok voľne vložený do plášťa, ktorý je prehnutý na šírku, nesmie plocha plášťa presiahnuť rozmery dvojitého formátu A4.

26. Medzi plášťom a kupónovým hárkom a medzi kupónmi navzájom je vytlačená deliaca prerušovaná čiara. Plášť sa nesmie prehnúť ani pri zasielaní, ani pri uschovaní cenného papiera.

Papier a farby používané na tlač cenných papierov

27. Na tlač cenných papierov sa používa iba bezdrevný nebielený papier s obsahom najmenej 50 % handroviny a s kvalitnou priebežnou alebo lokálnou vodotlačou (negatívnou, pozitívnou, prípadne stupňovitou). Kresba vodotlače musí byť z väčšej časti viditeľná na každom kupóne. Papier môže dopĺňať ďalšie ochranné zabezpečenie a musí mať aspoň tieto vlastnosti:

a) trhacia dĺžka pozdĺžne 5000 m, naprieč 2500 m,

b) počet dvojohybov priemerne 150,

c) hmotnosť na 1 m2 najmenej 100 g.

28. Každá tlačiareň cenných papierov používa prísne zúčtovateľný papier s vlastnou vodotlačou, ktorý nesmie byť vo voľnom predaji; môže sa použiť aj papier s vodotlačou špecifickou pre príslušného emitenta.

29. Na tlač cenných papierov sa používajú atestované ceninové farby.

30. Vo všetkých fázach výroby cenných papierov sa musia dodržať výrobné tolerancie. Pri výrobe celého nákladu sa používajú rovnaké, presne označené suroviny odolné proti starnutiu. Po dobu platnosti cenného papiera musí tlačiareň cenných papierov uschovávať farebnú škálu a zabezpečiť ju pred odcudzením.

Tlačiarenské techniky a kvalita tlače

31. Na tlač cenných papierov sa odporúča použiť kvalitnú líniovú hĺbkotlač v kombinácii s plošnou technikou (mokrý alebo suchý ofset) alebo kníhtlačovou technikou; kníhtlač sa môže použiť iba v kombinácii s niektorou z uvedených techník. Kombinácia rôznych tlačových techník umožňuje zvýšenú ochranu proti falšovaniu.

32. Líniová hĺbkotlač musí mať dokonalé vyhotovenie, t. j. ostrosť čiar a gradovaný nános farieb, viditeľný a zreteľný reliéf. Niektoré časti vnútri líniovej hĺbkotlače sa môžu úmyselne ponechať bez farby pre slepotlač, ktorá musí svojím tvarom a veľkosťou zreteľne vystupovať.

33. Technická a farebná tlač cenných papierov sa musí realizovať tak, aby bola ťažko oddeliteľná fotografickým farebným výťažkom alebo inými reprodukčnými technikami.

34. Pri tlači cenných papierov sa musia použiť ako ochranné prvky aspoň ochranná podtlač a dva gilošové prvky, pričom jeden gilošový prvok sa môže použiť ako ochranná podtlač. Kreslené motívy alebo figurálne vyobrazenia nesmú narúšať ochranné prvky.

35. Gilošou sa rozumie jemný, podľa určitého geometrického zákona zostavený obrazec ochranných čiar (pozitívny alebo negatívny), vytvorený mechanicky alebo elektronicky.

36. Tlač musí mať vysokú technickú kvalitu. Výplet giloší musí mať presnú kresbu. Giloše, ktoré majú na krížení pozitívnych alebo negatívnych čiar alebo v miestach veľkej hustoty čiar nečistoty, škvrny, rozmazané miesta, prerušované línie a ďalšie nedostatky, sú neprípustné rovnako ako ďalšie chyby vzniknuté najmä v dôsledku poškodenia tlačiarenských dosiek alebo nedostatočného nastavenia ich polohy pri tlači.

37. Ochranná podtlač, prípadne gilošové prvky pokrývajú na plášti cenného papiera väčšiu časť plochy, ktorá je určená na potlačenie.

38. Ochranná podtlač, aspoň jeden z gilošových prvkov a text sú vytlačené navzájom rozlíšiteľnými farbami.

39. Ochranná podtlač alebo gilošový prvok, prípadne niektorý obrazec musí prechádzať prostredníctvom írisovej tlače do farby iného odtieňa.

Grafická úprava cenných papierov

40. Cenné papiere rôznych emitentov musia byť výrazne rozlíšené grafickou úpravou, t. j. voľbou odlišného orámovania, ochrannej podtlače, gilošových prvkov, druhov písma a pod.

41. Všetky emisie jedného emitenta zadané na vytlačenie do tej istej tlačiarne cenných papierov sa musia vytlačiť v rovnakej grafickej úprave s použitím tých istých tlačiarenských podkladov.

42. V prípade, že rôzne emisie jedného emitenta vytlačia rôzne tlačiarne cenných papierov, musí sa grafická úprava cenných papierov jednotlivých emisií jednoznačne odlišovať, aby sa úprava nemohla zameniť alebo považovať za napodobeninu.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. § 155 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
§ 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
§ 23 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

2) Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový.