Nariadenie vlády č. 55/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví poľnohospodárstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-55
Čiastka 15/1993
Platnosť od 11.03.1993
Účinnosť od 11.03.1993
Aktuálne znenie 11.03.1993

55

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. februára 1993,

ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví pôdohospodárstva

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. nariaďuje:


§ 1

Od dane z príjmov sú oslobodené a do základu dane sa nezahŕňajú dotácie zo štátneho rozpočtu prijaté fyzickými a právnickými osobami, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej výrobe, lesnom a vodnom hospodárstve.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.