Vyhláška č. 52/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-52
Čiastka 14/1993
Platnosť od 09.03.1993 do31.08.2008
Účinnosť od 09.03.1993 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Znenie 09.03.1993

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 28. januára 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4 a § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a podľa § 11 ods. 1, § 12 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „predmetov a pomaturitné štúdium“ nahrádzajú slovami „predmetov, pomaturitné štúdium a nadstavbové štúdium“.

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Stredné školy

(1) Stredné školy sú gymnáziá, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. Poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Ustanovujú sa tieto typy stredných odborných škôl: stredná priemyselná škola, stredná geodetická škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná záhradnícka škola, stredná vinársko-ovocinárska škola, stredná zdravotnícka škola, obchodná škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, sociálnoprávna akadémia, škola knihovníckych a informačných štúdií, stredná pedagogická škola, dievčenská odborná škola, škola úžitkového výtvarníctva, konzervatórium, tanečné konzervatórium, stredná umelecká škola a odborná škola.“.

3. § 3 ods. 4 znie:

(4) Návrhy na úpravu siete stredných škôl v oblasti svojej pôsobnosti na jednotlivé školské roky predkladajú orgány štátnej správy ministerstvu školstva alebo ministerstvu zdravotníctva vždy do 15. januára kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bude ustanovená sieť pre nasledujúci školský rok.“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 7.

5. § 4 ods. 1 znie:

(1) V stredných školách sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom najmenej 17 a najviac 34 žiakov. Riaditeľ školy môže zo závažných dôvodov, po vyjadrení rady školy zvýšiť počet žiakov v triede nad 34, najviac 38 žiakov. Počet žiakov nad 34 nemožno zvýšiť v prijímacom konaní. Triedy sa označujú arabskými číslicami a veľkými písmenami. Triedy gymnázií s dĺžkou štúdia viac ako štyri roky sa môžu označovať tiež tradičnými latinskými názvami a veľkými písmenami. Počty žiakov v triedach športovej školy upravujú osobitné predpisy3). V školách na národnostne zmiešaných územiach môže orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi, na žiadosť riaditeľa školy výnimočne povoliť aj zriadenie triedy s menším počtom žiakov ako 17, nie však menším ako 12. Do triedy možno zaradiť aj zdravotne postihnutých žiakov, ak ich postihnutie nie je kontraindikáciou na prijatie do príslušného študijného alebo učebného odboru. Za každého zdravotne postihnutého žiaka sa môže znížiť maximálny počet žiakov v triede o troch.“.

6. V § 5 nadpis znie:

㤠5

Názvy stredných škôl a stredísk praktického vyučovania“.

7. V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže škole na základe jej žiadosti výnimočne povoliť používanie jej historického názvu.“

8. § 5 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

(4) Názov strediska praktického vyučovania sa skladá z označenia strediska a úradného názvu jeho sídla vrátane názvu ulice a čísla hlavnej budovy.“

9. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Riaditeľ strednej školy a vedúci strediska praktického vyučovania

(1) Strednú školu riadi riaditeľ školy 5). Riaditeľ strednej školy zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie školy a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Stredisko praktického vyučovania riadi jeho vedúci. Vedúceho strediska praktického vyučovania vymenúva a odvoláva zriaďovateľ5). Vedúci strediska praktického vyučovania zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň výchovno-vzdelávacej práce a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za hospodárenie strediska a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Riaditeľ strednej školy môže podľa druhu, typu a veľkosti školy po vyjadrení rady školy6) vymenúvať a odvolávať

a) na gymnáziu a v strednej odbornej škole zástupcu (zástupcov) pre výchovu a vzdelávanie a zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti; ak vymenuje v strednej odbornej škole dvoch zástupcov pre výchovu a vzdelávanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;

b) na športovom gymnáziu a v inej strednej škole s triedami s vrcholovou športovou prípravou okrem zástupcov podľa písm. a) aj zástupcu pre športovú prípravu;

c) v strednom odbornom učilišti zástupcu (zástupcov) pre teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania; ak vymenuje dvoch zástupcov pre teoretické vyučovanie, jeden z nich je pre všeobecnovzdelávacie predmety a druhý pre odborné predmety;

d) v strednom odbornom učilišti vedúceho úseku technicko-ekonomických činností alebo ďalšieho zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti.

(4) Nepedagogické činnosti na stredných školách môže v prípade, ak riaditeľ strednej školy nevymenuje zástupcu pre technicko-ekonomické činnosti, zabezpečovať technicko-hospodársky pracovník. Tieto nepedagogické činnosti môžu podľa potreby zabezpečovať na základe dohody aj iné právnické alebo fyzické osoby.

(5) Činnosti súvisiace s materiálnou a organizačnou prípravou na demonštračné vyučovanie môže vykonávať asistent.

(6) Riaditeľ strednej školy ustanovuje triednych učiteľov, výchovného poradcu a vedúcich metodických útvarov alebo predmetových komisií.

(7) Riaditeľ strednej školy zriaďuje svoje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada, poradný zbor, metodické útvary, predmetové komisie; môže zriadiť aj ďalšie poradné orgány podľa potrieb a podmienok školy. V stredných odborných učilištiach umeleckoremeselných, školách úžitkového výtvarníctva, stredných umeleckých školách, konzervatóriách a tanečných konzervatóriách (ďalej len „umelecké školy“) zriaďuje aj umeleckú radu.

(8) Riaditeľ strednej školy umožňuje zriadenie a činnosť žiackej rady.

(9) Riaditeľ strednej školy vydáva po prerokovaní s radou školy vnútorný poriadok školy.“.

10. § 8 ods. 6 znie:

(6) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.“.

11. V § 14 ods. 2 v prvej vete sa za slovami „triedny učiteľ“ vkladá slovo „vychovávateľ“.

12. V § 14 ods. 3 písm. a) sa za slovami „triedneho učiteľa“ vkladá slovo „vychovávateľa“.

13. § 22 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak to určuje učebný plán študijného a učebného odboru, žiaci absolvujú časť odborného výcviku počas letných prázdnin.“

14. § 24 ods. 3 znie:

(3) Ak to určuje učebný plán študijného odboru, žiaci absolvujú časť praxe počas letných prázdnin.“.

15. § 25 ods. 3 znie:

(3) Výchovu mimo vyučovania v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania zabezpečujú vychovávatelia a inštruktori telesnej výchovy. Ich počet sa ustanovuje takto:

a) pre 30 žiakov, ktorým sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania, ustanoví sa jeden vychovávateľ, pričom počet vychovávateľov v jednom domove mládeže v záujme plynulej práce vo výchove mimo vyučovania nesmie byť nižší ako traja, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov; na nočné služby a služby počas dní pracovného pokoja sa môžu určiť pomocní vychovávatelia,

b) inštruktor telesnej výchovy sa ustanovuje pre 100 až 200 žiakov; na každý ďalší začatý počet 200 žiakov môže sa ustanoviť ďalší inštruktor; funkciu inštruktora možno kumulovať s funkciou vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchovy.“.

16. V § 26 ods. 4 druhá veta znie: „Popoludňajšie vyučovanie žiakov mladších ako osemnásťročných sa končí spravidla do 18. hodiny, najneskôr do 20. hodiny.“.

17. V § 26 ods. 9 prvá veta znie:

„Ak sa prax žiakov gymnázií a stredných odborných škôl nekoná v školských dielňach a školských zariadeniach, vyučovacia hodina trvá 60 minút.“.

18. § 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Štúdium popri zamestnaní

Štúdium popri zamestnaní na stredných školách sa uskutočňuje v študijných a učebných odboroch uvedených v prílohe tejto vyhlášky; štúdium môžu absolvovať aj občania, ktorí nie sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere.“.

19. V § 31 ods. 4 v piatej vete sa za slová „zubný technik“ vkladajú slová „diétna sestra, zdravotnícky záchranár, očný optik“.

20. § 31 ods. 5 znie:

(5) V kombinovanom štúdiu na stredných školách sa strieda denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže trvať v jednom školskom roku najmenej jeden mesiac a najviac päť mesiacov.“.

21. § 33 vrátane nadpisu znie:

㤠33

Organizácia štúdia

(1) Nadstavbové štúdium organizujú stredné školy v študijných odboroch určených pre absolventov, ktorí vykonali záverečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch uvedených v časti I oddielu E prílohy a v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky. Štúdium je spravidla dvojročné a ukončuje sa maturitnou skúškou.

(2) Pomaturitné štúdium sa organizuje ako štúdium

a) zdokonaľovacie alebo inovačné, v ktorom si študujúci zdokonaľujú alebo inovujú vedomosti a zručnosti získané v skôr absolvovanom študijnom odbore na strednej škole; trvá najmenej šesť mesiacov a ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy tejto vyhlášky,

b) špecializačné, v ktorom študujúci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému študijnému odboru na strednej škole; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy tejto vyhlášky,

c) kvalifikačné, v ktorom študujúci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej jeden rok a ukončuje sa maturitnou skúškou z odborných predmetov v študijných odboroch uvedených v oddiele A a C prílohy alebo záverečnou skúškou v učebných odboroch uvedených v oddiele E prílohy tejto vyhlášky.

(3) Nadstavbové a pomaturitné štúdium sa organizuje formou štúdia popri zamestnaní alebo ako denné štúdium alebo ako kombinované štúdium.“.

22. § 34 sa vypúšťa.

23. V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Na tanečnom konzervatóriu je štúdium organizované len formou denného štúdia.“.

24. § 39 ods. 3 znie:

(3) Opravná skúška sa nepovoľuje z praxe a z hlavného odborného predmetu a na tanečnom konzervatóriu a školách úžitkového výtvarníctva z praktických odborných predmetov. Na odporúčanie pedagogickej rady môže riaditeľ školy vo výnimočných prípadoch povoliť žiakovi opakovať ročník; na tanečnom konzervatóriu môže však opakovanie ročníka povoliť len z vážnych zdravotných dôvodov.“.

25. Slová „Ôsma časť“ sa menia na „Čl. II“.

26. V § 40 ods. 3 v prvej vete sa za slová „§ 3 ods. 5“ vkladajú slová „§ 5 ods. 2“ a slová „§ 22 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 1 a 4“.

27. § 40 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Študijné odbory uvedené v prílohe tejto vyhlášky platia aj pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 1991/92 v prvom ročníku.

(6) Ministerstvo školstva môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť zriaďovateľa stredného odborného učilišťa umožniť štúdium podľa doterajšej prílohy vyhlášky č. 80/1991 Zb. o stredných školách žiakom stredných odborných učilíšť, ktorí boli prijatí najneskôr v školskom roku 1992/93.“.

28. § 42 znie:

„Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“


Matúš Kučera v. r.


Zmeny a doplnky prílohy k vyhláške č. 80/1991 Zb.

1. V oddiele C sa v skupine študijných odborov „26 elektrotechnika“ nahrádzajú doterajšie študijné odbory týmito novými študijnými odbormi:

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Vysvetlivky Kód zodpovedajúcich
študijných odborov
a ich zameranie podľa
doterajších predpisov
Názov zodpovedajúcich
študijných odborov a ich zameraní
podľa doterajších predpisov
1 2 3 4 5
26 ELEKTROTECHNIKA
26-2-6 Silnoprúdová A, V
elektrotechnika
  26-61-6 zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
26-63-6 slaboprúdová A, V
elektrotechnika
  26-56-6
26-60-6
26-66-6
26-67-6
26-69-6
obrazová a zvuková technika
elektrotechnické a oznamovacie zariadenia
automatizačná technika
technológia mikroelektroniky
elektrotechnické počítačové systémy

2. V oddiele C sa skupiny študijných odborov

„53 Zdravotníctvo“

„63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby“

„76 Učiteľstvo“ a

„82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba“ dopĺňajú o tieto študijné odbory:
KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH
ODBOROV
VysvetlivkyKód zodpovedajúcich študijných
odborov a ich zameranie podľa
doterajších predpisov
Názov zodpovedajúcich študijných
odborov a ich zameraní podľa
doterajších predpisov
12 45
53ZDRAVOTNÍCTVO
53-71-2zdravotnícky záchranárPMŠ, Ch, E  --
55-70-2masér --
55-71-2sanitárF--
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-47-2odborná škola  --
63-52-6obchod a podnikanie  --
63-53-3služby a domáce hospodárstvo  D, H  --
76 UČITEĽSTVO
76-45-3opatrovateľkaD, H --
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE a RUČNÁ UMELECKO-REMESELNÁ VÝROBA
82-38-6ručné výtvarné spracovanie textílií  --
82-29-7,6/09cirkevná hudba  --
82-29-7,6/03hra na ľudových
hudobných nástrojoch:
husliach, viole,
violončele, kontrabase,
cimbale, gitare, spev
  --
82-50-6 čalúnnictvo a dekoratérstvo  --
82-32-6-01 výstavníctvo  --
82-32-6-02propagačná grafika  --

3. V oddiele C sa dopĺňa nový študijný odbor 39-17-6 technické a informatické služby

4. V oddiele C sa študijný odbor „hotelová škola“ mení na „hotelová akadémia“ a    
    dopĺňajú kódy      
63-17-6 /01
    /02
    /03

V oddiele C sa v skupine študijných odborov 53 zdravotníctvo dopĺňajú vysvetlivky o nové písmená,

a to: v študijnom odbore 53-01-6 zdravotná sestra o písmeno „K“, v študijnom odbore 53-02-6 detská

sestra o písmeno „K“, v študijnom odbore 53-04-6 diétna sestra o písmená „K, E“, v študijnom odbore

53-08-6 zdravotnícky laborant o písmeno „K“, v študijnom odbore 53-09-6 rádiologický laborant

o písmená „PMŠ, E“, v študijnom odbore 53-10-6 zubný technik o písmená „PMŠ, E“, v študijnom

odbore 53-11-6 farmaceutický laborant o písmeno „K“, v študijnom odbore 53-12-6 očný optik

o písmeno „E“.

V oddiele C sa vysvetlivky dopĺňajú o:

H - štúdium v tomto študijnom odbore je trojročné

K - pomaturitné štúdium v tomto odbore je dvojročné

5. V oddiele D sa v skupine študijných odborov „28 Ostatná chémia“ menia študijné odbory takto:
Kód  SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVKód zodpovedajúcich študijných
odborov a ich zameranie podľa
doterajších predpisov
Poznámka  
1234
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-57-4spracúvanie kaučuku a plastov28-57-4 
28-58-4priemyselná chémia  
01chemickotechnologické procesy28-58-4/01 
02farmaceutická výroba28-58-4/02 
03výroba a spracúvanie papiera28-58-4/03 

6. V oddiele E sa mení nadpis časti I takto:

„I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky.“.

7. V oddiele E v časti I vypúšťajú sa stĺpce označené číslom 6 a číslom 7. Doterajšie stĺpce označené číslom 8 a číslom 9 sa označujú číslom 6 a číslom 7.

8. V oddiele E sa v skupine učebných odborov 55 Zdravotníctvo ruší učebný odbor 55-72-2 Zdravotník, Zdravotníčka, 55-73-2 Farmaceutická výroba a 55-93-2 Prevádzka zdravotníckych zariadení.

9. V oddiele F sa v skupine učebných odborov 55 Zdravotníctvo ruší učebný odbor 55-93-0 prevádzka zdravotníckych zariadení.