Zákon č. 47/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-47
Čiastka 11/1993
Platnosť od 15.02.1993 do31.05.2005
Účinnosť od 15.02.1993 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z.
Znenie 15.02.1993

47

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. januára 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slová „občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „občan Slovenskej republiky“.

2. V § 4 sa doterajší text dopĺňa o ustanovenie pod písmenom e) tohto znenia:

e) ktorých program je nasmerovaný proti suverenite a územnej celistvosti Slovenskej republiky.“.

3. V § 6 ods. 3 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

4. § 6 ods. 4 znie:

(4) Sídlo strany a hnutia musí byť na území Slovenskej republiky.“.

5. § 7 ods. 1 znie:

(1) Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.

6. § 8 ods. 5 znie:

(5) Prípravný výbor môže do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odmietnutí registrácie podať Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia.“.

7. V § 9 sa slová „Federálnemu štatistickému úradu“ nahrádzajú slovami „Štatistickému úradu Slovenskej republiky“ a slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ slovami „Slovenskej republiky“.

8. § 10 sa vypúšťa.

9. § 11 ods. 2 znie:

(2) Na zmenu stanov platia primerane ustanovenia § 7 a 8.“.

10. § 12 ods. 5 znie:

(5) Zánik strany a hnutia oznámi ministerstvo do 7 dní od výmazu Štatistickému úradu Slovenskej republiky.“.

11. V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a ak strana a hnutie registrované ministerstvom Českej republiky pôsobili aj v Slovenskej republike, tiež jej ministerstvu a naopak.“.

12. V § 13 ods. 7 sa slová „tej republiky, v ktorej majú strana a hnutie svoje sídlo“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

13. § 15 znie:

㤠15

O rozpustení strany a hnutia [§ 13 ods. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutia (§ 14) rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky.“.

14. § 16 sa vypúšťa.

15. V § 17 ods. 5 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

16. § 18 ods. 1 znie:

(1) Strana a hnutie sú povinné predložiť každoročne do 1. apríla Národnej rade Slovenskej republiky výročnú finančnú správu.“.

17. § 20 znie:

㤠20

Poskytovanie príspevku politickým stranám a hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky upravuje osobitný zákon 3).“.

18. Poznámka pod čiarou 3 znie:

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Na území Slovenskej republiky nemôžu naďalej vyvíjať činnosť politické strany a politické hnutia, ktoré túto činnosť vyvíjali podľa doterajšieho § 10 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.