Zákon č. 45/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-45
Čiastka 11/1993
Platnosť od 15.02.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 15.02.1993 do31.12.2001
Zrušený 540/2001 Z. z.
Znenie 15.02.1993

45

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. januára 1993

o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Tento zákon

a) upravuje štátne štatistické zisťovania vykonávané pre potrebu Slovenskej republiky, pri ktorých vzniká obyvateľom povinnosť poskytovať štatistické údaje, ktoré nesúvisia s vykonávaním ich podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti, ako aj iné štatistické zisťovania (§ 8)1),

b) vymedzuje úlohy orgánov miestnej štátnej správy a obcí pri takýchto zisťovaniach2).

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na sčítanie ľudu, domov a bytov.

§ 2

(1) Účelom štatistických zisťovaní podľa § 1 ods. 1 je získať údaje od obyvateľstva, ktoré nie je možné alebo vhodné zisťovať iným spôsobom a ktoré sa týkajú

a) pobytu obyvateľstva,

b) sociálnych a demografických charakteristík obyvateľstva,

c) životnej úrovne,

d) štruktúry príjmov a výdavkov domácností,

e) úrovne bývania,

f) štruktúry a objemu spotreby potravín,

g) doplňujúcich informácií o trhu práce,

h) súpisu pôdohospodárskych údajov.

(2) Ukazovatele štatistických zisťovaní podľa odseku 1 určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky so zreteľom na potrebu údajov pre činnosť a rozhodovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vlády, ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy, obcí a pre informovanosť verejnosti.

DRUHÁ ČASŤ

ORGANIZOVANIE A VYKONÁVANIE ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ

§ 3

(1) Štatistické zisťovania organizujú a vykonávajú Štatistický úrad Slovenskej republiky a územné štatistické orgány3), prípadne iná právnická osoba so súhlasom Štatistického úradu Slovenskej republiky.

(2) Štátne štatistické zisťovania možno uskutočniť, ak sú zaradené v programe štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky4).

(3) Orgány miestnej štátnej správy a obce sú povinné spolupracovať so Štatistickým úradom Slovenskej republiky, s územnými štatistickými orgánmi a s inými právnickými osobami vykonávajúcimi štatistické zisťovania.

§ 4

Štatistický úrad Slovenskej republiky a územné štatistické orgány Slovenskej republiky pri plnení úloh podľa tohto zákona zodpovedajú za ochranu individuálnych údajov získaných pri štatistických zisťovaniach a za ich použitie len na štatistické účely5).

§ 5

(1) Obsah, formu, rozsah, čas a metódy vykonania štatistických zisťovaní určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý uvedené a ďalšie náležitosti vyhlási v Zbierke zákonov.

(2) Osoby vykonávajúce štatistické zisťovania sú povinné preukázať svoju totožnosť a poverenie zisťovať údaje od obyvateľstva.

(3) O údajoch zistených pri štatistických zisťovaniach sú osoby, ktoré zisťovania vykonávali, povinné zachovávať mlčanlivosť6).

§ 6

Pre potreby štátnych štatistických zisťovaní [§ 1 ods. 1 písm. a)] je obyvateľ povinný poskytnúť pravdivé údaje, ktoré sa od neho požadujú.

§ 7

Náklady spojené s vykonaním štatistických zisťovaní uhrádzajú

a) Štatistický úrad Slovenskej republiky, ak vykonáva štatistické zisťovania zaradené v programe zisťovaní republiky pre potreby Národnej rady Slovenskej republiky, vlády, ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy; tento úrad uhrádza tiež náklady obciam, pokiaľ sa podieľali na štatistických zisťovaniach,

b) právnické osoby, pre potreby ktorých sa štatistické zisťovania vykonávajú,

c) obce, ak sa štatistické zisťovania vykonajú výhradne pre ich potreby.

§ 8

(1) Iné štatistické zisťovania u obyvateľstva, založené na dohode Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo územného štatistického orgánu a občana, sa vykonávajú za úhradu a v zmysle § 7 a spravujú sa podľa dohôd uzatvorených na tento účel.

(2) Pre štatistické zisťovania u obyvateľstva podľa odseku 1 platia podmienky uvedené v § 4 a 5 tohto zákona.

§ 9

Úlohy štatistických orgánov a obcí

(1) Pri štatistických zisťovaniach, na ktorých sa zúčastňujú obce, Štatistický úrad Slovenskej republiky a územné štatistické orgány zodpovedajú aj

a) za tvorbu metodiky,

b) za zabezpečenie a expedíciu formulárov a metodických pokynov obciam,

c) za spracovanie údajov.

(2) Obce zabezpečujú pri štatistických zisťovaniach najmä

a) doručenie formulárov občanom,

b) sústredenie vyplnených formulárov od občanov,

c) sumarizáciu za obec,

d) odoslanie sumárov na príslušný územný štatistický orgán.

TRETIA ČASŤ

DRUHY ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ

§ 10

Štatistické zisťovania o pobyte obyvateľstva

(1) Štatistické zisťovania o pobyte obyvateľstva zabezpečujú v súlade s osobitným predpisom7) informácie o počte a štruktúre obyvateľstva v obciach.

(2) Štatistické zisťovania o pobyte obyvateľstva sa realizujú vyplnením štatistického hlásenia o sťahovaní.

(3) Štatistické hlásenie o sťahovaní vyplní

a) občan Slovenskej republiky

1. pri prisťahovaní z inej obce republiky alebo zo zahraničia, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v Košiciach aj pri sťahovaní z inej mestskej časti,

2. pri vysťahovaní do zahraničia,

b) cudzinec a osoba bez štátnej príslušnosti

1. pri udelení povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

2. pri ukončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

3. pri zmene obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v Košiciach aj pri presťahovaní medzi mestskými časťami.

(4) Za deti mladšie ako 15 rokov a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony vyplní hlásenie o sťahovaní jeden z rodičov alebo iný zákonný zástupca.

(5) Za správnosť vyplnenia štatistického hlásenia zodpovedajú

a) ohlasovne pobytu obecných a mestských úradov, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave Mestské veliteľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky,

b) referáty cudzineckej polície a pasovej služby.

(6) V prípade, že orgány uvedené v odseku 5 na vedenie evidencie používajú výpočtovú techniku a programové vybavenie umožňujúce automatizované poskytovanie údajov pre štatistické zisťovanie, sťahujúca sa osoba predloží na vytvorenie vstupov do informačného systému osobný doklad (občiansky preukaz, rodný list a pod.) a poskytne ďalšie požadované štatistické údaje8).

§ 11

Mikrocenzus

(1) Mikrocenzus je štatistické zisťovanie, ktoré sa týka menšieho okruhu vybraných domácností s užšou vecnou náplňou zisťovania. Je zdrojom informácií, o ktorých sa buď nevedie bežná evidencia, alebo evidencia nie je dostatočná, napr. údaje o sociálnych a demografických charakteristikách obyvateľstva, o príjmovej a spotrebnej situácii domácností rôznych skupín obyvateľstva a pod.

(2) Zisťovanie zabezpečia poverené osoby, ktoré na tento účel získajú územné štatistické orgány.

(3) Poverené osoby zisťujú všetky údaje potrebné pre mikrocenzus [§ 2 ods. 1 písm. b) až f)] výhradne vo vybraných domácnostiach na základe dohody štatistického orgánu a obyvateľa.

§ 12

Doplňujúce súpisy pracovných síl

(1) Cieľom súpisov pracovných síl je získať informácie o trhu práce, o štruktúre zamestnaných a nezamestnaných z hľadiska sociálneho, demografického, profesijného, kvalifikačného a odvetvového.

(2) Súpisy sa vykonávajú vo vybraných domácnostiach.

§ 13

Pôdohospodárske súpisy u obyvateľstva

(1) Súpis hospodárskych zvierat sa vykonáva raz za 3 roky a týka sa tých druhov hospodárskych zvierat podľa vekových kategórií, ktoré sú uvedené v sčítacích hárkoch.

(2) Súpis osevných plôch sa vykonáva raz za 5 rokov a týka sa výmery tých druhov poľnohospodárskych plodín, neosiatych plôch a celkovej osevnej plochy, ktoré sú uvedené v sčítacích hárkoch.

(3) Súpis ovocných stromov a kríkov sa vykonáva raz za 10 rokov a týka sa tých druhov ovocných stromov a kríkov podľa vekových kategórií, ktoré sú uvedené v sčítacích hárkoch.

(4) Súpis osôb trvale činných v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve sa vykonáva raz za 5 rokov a týka sa osôb trvale pracujúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom a vodnom hospodárstve ako hlavnom zamestnaní podľa vekových kategórií, pohlavia, vzdelania a druhu činností.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 14

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 26 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.

2) § 17 zákona SNR č. 322/1992 Zb.

3) § 9 zákona SNR č. 322/1992 Zb.

4) § 20 až 24 zákona SNR č. 322/1992 Zb.

5) § 36 a 37 zákona SNR č. 322/1992 Zb.

6) § 38 zákona SNR č. 322/1992 Zb.

7) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

8) § 16 a 17 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.