Opatrenie č. 329/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-329
Čiastka 81/1993
Platnosť od 31.12.1993
Pôvodný predpis 31.12.1993

329

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 24. novembra 1993,

ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1994


Čl. I

Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov sú:

a) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 1 tohto opatrenia).

b) Štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 2 tohto opatrenia).

c) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 3 tohto opatrenia).

Čl. II

Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú v priebehu roku 1994, budú podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.


Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Rudolf Krč v. r.


Príloha č. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z. z.

a) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Org 1-04 Súborný list štvrťročného závodného zisťovania
&nbsp Časť A
&nbsp Časť B
Org 1-01 Súborný list ročného závodného zisťovania
&nbsp Časť A
&nbsp Časť B
Pol P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
Peň P 3a-04 Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
Peň P 3b-04 Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a fondov
Pol P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve
Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v investičných spoločnostiach a fondoch
Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva
Obyv 2-12 Hlásenie o narodení
Obyv 3-12 Hlásenie o úmrtí
Obyv 4-12 Hlásenie o rozvode
OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených úradmi životného prostredia
OŽP la-01 Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP
OŽP 2-01 Ročný výkaz o chránených územiach
OŽP 3-01 Ročný výkaz o emisiách
OŽP 3a-01 Ročný výkaz o kvalite ovzdušia
OŽP 4-01 Ročný výkaz o kvalite vody
OŽP 5-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov
OŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí
OŽP 7-01 Ročný výkaz o faune a flóre
Inv 4-99 Výkaz o dokončení stavby na bývanie
Inv 1-04 Štvrťročný výkaz o investíciách
Inv 3-04 Štvrťročný výkaz o vydaných stavebných povoleniach
Inv 2-01 Ročný výkaz o investíciách
Tech P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume
Tech Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
Tech P 5-01 Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume
Tech P 6-01 Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové a príspevkové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie
Tech P 7-01 Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a TH ukazovateľoch
Tech P 8-01 Ročný podnikový výkaz o výrobkových a technologických inováciách a o certifikácii výrobkov v priemysle
Tech P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume
Tech Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume
Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)
Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci
Pod 1-02 Výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom
&nbsp zamestnaným u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
D 1-01 Zisťovanie o počte pracujúcich dôchodcov
Práca 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
Práca 3-01 Ročný výkaz o práci
Práca 4-01 Ročný výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom v rozpočtových a príspevkových organizáciách
KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
Ceny Les 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
Ceny NC Poľ 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien poľnohospodárskych výrobkov
Ceny Vôd 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
Ceny VC 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobkov
Ceny VC la-02 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobcov
Ceny VC lb-02 Tabuľkový komentár
Ceny D Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách dodávok osiva, sadby a sadeníc do poľnohospodárstva
Ceny D Poľ 2-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb do poľnohospodárstva
Ceny D Poľ 3-04 Štvrťročný výkaz o cenách plemenárskych služieb do poľnohospodárstva
Ceny D Poľ 4-04 Štvrťročný výkaz o cenách dodávok do poľnohospodárstva
Ceny Stav 1-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
Ceny Stav 2-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo
Ceny Stav 3-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo
Ceny Stav 4-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo
Ceny Stav 5-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo
Ceny Stav 6-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV pre stavebné práce pri budovaní technologických zariadení
Ceny Stav 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie
Ceny Stav 8-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve - doplnenie reprezentantov
Ceny Stav 9-04 Štvrťročný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
Poľ 1-12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe
Poľ 2-12 Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby
Poľ 3-99 Vybrané ukazovatele v poľnohospodárstve
Poľ P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
Poľ Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
Poľ 6-04 Štvrťročný výkaz o bilancii obilia
Osev 3-01 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami
Poľ 6 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.
Poľ 7 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7
Poľ 8 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.
Poľ 9 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.
Poľ 10 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.
Poľ HZ 1-01 Súpis hospodárskych zvierat
Poľ 1-01 Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach
Poľ P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
Poľ 6-01 Ročný výkaz o rastlinnej výrobe
Poľ P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve
Poľ Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve
Les P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve
Les Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
Les 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
Les 3-04 Štvrťročný výkaz v lesníctve
Les 4-04 Štvrťročný výkaz o reprivatizácii lesov
Les 3-01 Ročný výkaz o hospodárení v lesoch
Les P 5-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve
Les P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve
Les Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve
Vod 3-04 Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
Vod 4-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody vo vodnom hospodárstve
Vod 5-04 Štvrťročný výkaz o odvode odpadových vôd vo vodnom hospodárstve
Vod 1-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií
Vod la-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu
Vod 2-01 Ročný výkaz o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel
Priem P 1-12 Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
Priem P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
Priem Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
Priem P 5-01 Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie
Priem P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v priemysle
Priem Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle
Stav P 1-12 Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie
Stav P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve
Stav Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve
Stav P 5-01 Ročný podnikový výkaz v stavebníctve
Stav P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve
Stav Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve
VTS P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS 14-04 Štvrťročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
VTS P 5-01 Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
VTS Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby
OPU P 1-12 Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania
OPU P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU P 6-04 Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti cestovných kancelárií
OPU P 9-04 Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
OPU 14-04 Štvrťročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri
OPU P 5-01 Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU P 8-01 Ročný výkaz o sieti maloobchodu a pohostinstva
OPU P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní
OPU Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní
Dop P 1-12 Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie
Dop P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v doprave
Dop Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v doprave
Dop P 5-01 Ročný podnikový výkaz v doprave
Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave
Dop P 7-01 Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave
Dop P 8-01 Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave
Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave
Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave
Dop P 11-01 Ročný podnikový výkaz o sieti diaľnic
Dop P 12-01 Ročný výkaz malej organizácie v doprave
Dop Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave
Spoj P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch
Spoj Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
Spoj P 5-01 Ročný podnikový výkaz v spojoch
Spoj Z 3-01 Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch
Kult 7-01 Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní
Kult 8-01 Ročný výkaz o televíznom vysielaní
Nem Úr 1-12 Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
Nem Úr 1-02 Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz
Nem Polst 1-04 Súhrnný štvrťročný výkaz o nemocenskom poistení
Soc 4-02 Súhrnný polročný výkaz o sociálnej starostlivosti
Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti
Energ P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
Energ P 1-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív
Energ P 2-01 Ročný podnikový výkaz o energetických pochodoch zušľachťovania palív
Energ P 3-01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov
Energ P 4-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie
Energ P 5-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami
P 13-04 Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

a) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Názov zisťovania: Súborný list štvrťročného závodného zisťovania
Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek
Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára:

Org 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy, údaje o počte predkladaných výkazov, o zmenách alebo opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (súčet za závodné jednotky), názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej číslo a adresa, evidenčný počet pracovníkov v závodnej jednotke, stav hmotného a nehmotného investičného majetku, poľnohospodárska pôda v ha a orná pôda v ha.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné (činnostné) jednotky s činnosťou v produkčných odvetviach národného hospodárstva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súborný list ročného závodného zisťovania
Časť A: Prehľad závodných (činnostných) jednotiek
Časť B: Zmenový list

Značka štatistického formulára:

Org 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte závodných (činnostných) jednotiek, za ktoré organizácia v sledovanom období predkladá výkazy, údaje o počte predkladaných výkazov, o zmenách alebo opravách atribútov závodných (činnostných) jednotiek alebo o vymedzení novej závodnej (činnostnej) jednotky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet závodných (činnostných) jednotiek, počet predložených výkazov, evidenčný počet pracovníkov vo fyzických osobách (súčet za závodné jednotky), názov závodnej (činnostnej) jednotky, jej číslo a adresa, evidenčný počet pracovníkov v závodnej jednotke, stav hmotného a nehmotného investičného majetku, poľnohospodárska pôda v ha a orná pôda v ha.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné (činnostné) jednotky s činnosťou v produkčných odvetviach národného hospodárstva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára:

Poi P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje v poisťovníctve. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky, prijaté a vyplatené poistné náhrady), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa, cenné papiere, emisie cenných papierov, stav rezerv životných dôchodkových poistení), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, evidenčný počet žien, odpracované hodiny.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v poisťovníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára:

Pen P 3a-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje v peňažníctve (mimo investičných spoločností a fondov). Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky, poplatky a provízie); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, pokladňa, cenné papiere); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, evidenčný počet žien, odpracované hodiny.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve (okrem investičných spoločností a fondov) a Národná banka Slovenska.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz investičných spoločností a fondov

Značka štatistického formulára:

Pen P 3b-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách a špecifické údaje na úseku investičných spoločností v rámci peňažníctva. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa, cenné papiere, emisie cenných papierov); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, evidenčný počet žien, odpracované hodiny.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve (len investičné spoločnosti a fondy).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára:

Poi P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, pracovníci a mzdy, daň z pridanej hodnoty, prijaté poistné a vyplatené poistné náhrady.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v poisťovníctve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v investičných spoločnostiach a fondoch

Značka štatistického formulára:

Pen P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby finančnej štatistiky a systém národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, hrubé investície, pracovníci a mzdy, daň z pridanej hodnoty.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v peňažníctve a Národná banka Slovenska.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára:

Obyv 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, trvalé bydlisko), poradie manželstva, dátum rozvodu alebo ovdovenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Matriky obvodných úradov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 345 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára:

Obyv 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva dieťaťa, pohlavie, údaje o pôrode, dátum sobáša rodičov a ďalšie osobné údaje o rodičoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po narodení dieťaťa.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 485 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára:

Obyv 3-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Osobné údaje zomrelého, dátum úmrtia, rodné číslo pozostalého manžela, príčina smrti, údaje o pitve a ďalšie podrobnejšie údaje o deťoch zomretých do jedného roka.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Matriky obvodných úradov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.

Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 345 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára:

Obyv 4-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o dôvodoch rozvodu, priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov, poradie rozvodu, príčina rozvratu manželstva.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Súdy (obvodné, okresné).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: 15. a posledný kalendárny deň v mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 335 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených úradmi životného prostredia

Značka štatistického formulára:

OŽP 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Výsledky sa využijú na publikačné a analytické práce.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, výška uložených pokút, výška skutočne zaplatených pokút, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Úrady životného prostredia v SR.

4. Periodicita a lehota na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi SIŽP

Značka štatistického formulára:

OŽP 1a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Získané informácie sa využijú na sledovanie evidencie o uložených pokutách a v publikačnej a informačnej oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet uložených pokút, výška pokút, skutočne zaplatené čiastky, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o chránených územiach

Značka štatistického formulára:

OŽP 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o chránených územiach v SR. Získané údaje sa využijú pre potreby informačného systému o životnom prostredí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:

Počet a veľkosť národných parkov, chránených krajinných oblastí, štátnych prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a požiarov na chránených územiach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo životného prostredia SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 30.6. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára:

OŽP 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej SR a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet zdrojov znečistenia, množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov znečistenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo životného prostredia SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára:

OŽP 3a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni v SR. Získané údaje sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ročný priemer, prekročenie priemernej dennej koncentrácie v percentách a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na miestnej úrovni. Regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo životného prostredia SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára:

OŽP 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o využití vody a jej kvalite v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Znečistenie odpadových vôd podľa jednotlivých zdrojov ich vzniku, dĺžka sledovaných úsekov významných vodných tokov a kvalita ich vody.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo životného prostredia SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

Značka štatistického formulára:

OŽP 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov, o ich poškodení a ochrane. Získané údaje sa využijú pri komplexnom hodnotení stavu životného prostredia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Rozloha lesnej a porastovej pôdy, zastúpenie ihličnatých a listnatých drevín, poškodenie stromov imisiami, stupeň defoliácie asimilačných orgánov drevín, náhodná ťažba, výskyt požiarov a ich dôsledky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 7. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí

Značka štatistického formulára:

OŽP 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade z obcí v SR. Získané údaje poskytnú prehľad o úrovni hospodárenia s komunálnym odpadom v obciach SR. Využijú sa ako podklad na prípravu štatistickej ročenky a iných publikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Množstvo komunálneho odpadu obce, podľa druhov, náklady obce vynaložené na riešenie komunálneho odpadu a výška pokút.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce a mestá SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 31. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o faune a flóre

Značka štatistického formulára:

OŽP 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave fauny a flóry v SR. Získané údaje sa využijú pre potreby informačného systému o životnom prostredí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet voľne (divoko) žijúcich a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ministerstvo životného prostredia SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 30. 6. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o dokončení stavby na bývanie

Značka štatistického formulára:

Inv 4-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o novopostavených stavbách na bývanie z hľadiska územnej štruktúry (regióny), získať základné údaje o stavbe na bývanie, veľkosti bytov, počte nebytových priestorov a o formách výstavby ako podklad na hodnotenie stavu a vývojových tendencií bytovej výstavby vo vnútornej ekonomike a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele o čase výstavby, veľkosti a vybavení stavby na bývanie, forma výstavby, počet a veľkosť bytových priestorov, počet nebytových priestorov.

3. Okruh spravodajských jednotiek

a) Investor za dokončené (skolaudované) stavby na bývanie (bytové domy) v správe, resp. kde investorskú povinnosť má obec a bytové družstvo.

b) Stavebné úrady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a to za dokončené (skolaudované) rodinné domy.

c) Investor za dokončené a skolaudované stavby na bývanie, ktoré nemajú charakter rodinného domu a ich investorom nie je obec ani bytové družstvo. Stavebný úrad pri kolaudácii upozorní investora na spravodajskú povinnosť.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 16 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o investíciách

Značka štatistického formulára:

Inv 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji hmotných a nehmotných investícií v sektorovej, republikovej a technologickej štruktúre, o zdrojoch financovania a hlavnom smere ich zamerania pre správy o vývoji národného hospodárstva, na medzinárodné porovnanie a získať podklady pre účasť kapitálu na národnom účtovníctve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Objemové ukazovatele o nadobudnutých hmotných a nehmotných investíciách v peňažnom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty, ktoré realizujú investície, a to fyzické osoby, zapísané v obchodnom registri, verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením, komanditné spoločnosti, nadácie, združenia a cirkevné organizácie s počtom pracovníkov 25 a viac osôb a ostatné organizácie bez ohľadu na počet pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vydaných stavebných povoleniach

Značka štatistického formulára:

Inv 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte vydaných stavebných povolení s osobitným zameraním na ochranu životného prostredia a bytovú výstavbu ako podklad na posúdenie očakávanej investičnej aktivity.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet stavebných povolení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. špeciálne stavebné úrady (§ 120 stavebného zákona), vojenské a iné stavebné úrady (§ 121 stavebného zákona) a ostatné stavebné úrady podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie za vydané stavebné povolenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 13 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o investíciách

Značka štatistického formulára:

Inv 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hmotných investíciách, ich triedení do rôznych štruktúr nesledovaných v priebehu roka a o rozostavanosti stavieb. Údaje sa využijú pri posudzovaní vývoja v územnom rozmiestnení ekonomiky, na medzinárodné porovnanie a na zabezpečenie požiadaviek národného účtovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Tvorba hmotného a nehmotného investičného majetku vo finančnom vyjadrení (v podrobnejšom členení), rozostavanosť stavieb podľa štádia výstavby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty, ktoré realizujú investície, a to fyzické osoby zapísané v obchodnom registri s počtom pracovníkov 25 a viac osôb a ostatné organizácie bez ohľadu na počet pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára:

Tech P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenia a náklady, úroky); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pohľadávky, pokladňa); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, odpracované hodiny, maloobchodný obrat a tržby za hotové.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 13 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára:

Tech Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude možné analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume

Značka štatistického formulára:

Tech P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o podnikateľskej sfére v oblasti vedy a výskumu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o počte pracovníkov, robotníkov, ich pracovnom režime a využití pracovného času, vybrané vodohospodárske ukazovatele, priemerný evidenčný počet pracovníkov, robotníkov, mzdy, nebezpečné a zvláštne odpady, cestná automobilová doprava, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby a spotreba palív a energie, pracovníci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, ich štruktúra, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, výdavky na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania, financovanie výskumno-vývojových projektov, nákup a predaj licencií a prehľad licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz vo vede a výskume za rozpočtové a príspevkové organizácie, vysoké školy a iné nepodnikateľské organizácie

Značka štatistického formulára:

Tech P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vede a výskume v rozpočtových a príspevkových organizáciách, na vysokých školách a v iných nepodnikateľských organizáciách.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Pracovníci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činnosti pracovísk výskumu a vývoja, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, výdavky na výskum a vývoj podľa zdrojov financovania, financovanie výskumno-vývojových projektov, nákup a predaj licencií a prehľad licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rozpočtové a príspevkové organizácie, vysoké školy a nepodnikateľské organizácie, ak majú podpísanú licenčnú zmluvu alebo riešia výskumné a vývojové projekty alebo ak majú pracovníkov zaoberajúcich sa výskumnou a vývojovou činnosťou, prípadne ak sa ich týkajú všetky uvedené podmienky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o technickej úrovni výroby a TH ukazovateľoch

Značka štatistického formulára:

Tech P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o technickej úrovni výroby a technicko-hospodárskych ukazovateľoch v organizáciách, v ktorých majú danú výrobu alebo technológiu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce technickú úroveň výroby a technicko-hospodárske ukazovatele podľa nomenklatúry ukazovateľov pre tento výkaz.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s činnosťou vo vybraných odvetviach priemyslu a ťažby nerastných surovín (oddiely 27 a 37, skupiny 101, 102, 131, 132, 171 až 173, 211 a 231, kódy 2651 a 2682 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 700 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobkových a technologických inováciách a o certifikácii výrobkov v priemysle

Značka štatistického formulára:

Tech P 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o certifikácii, schvaľovaní priemyselných výrobkov a o nových výrobkoch a technologických inováciách.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Nové výrobky, výrobky certifikované podľa domácich a zahraničných predpisov, schválené výrobky, technologické inovácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou (oddiely 15 až 21, 24 až 36 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie vo vede a výskume

Značka štatistického formulára:

Tech P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, náklady, tržby, údaje o pracovníkoch, ich štruktúre a mzdách, údaje o pracovníkoch výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, financovanie výskumno-vývojových projektov, nákup a predaj licencii, prehľad licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky vo vede a výskume

Značka štatistického formulára:

Tech Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude možné analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou vo vede a výskume.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára:

Práca 5-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkového hnutia (výluky). Údaje sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajku (výluky) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám podľa platných medzinárodných dohôd.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky) v jednotlivých spravodajských jednotkách.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dátum začatia a ukončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet pracovníkov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli pracovníkom vyplatené z dôvodu štrajku, a charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky spravodajské jednotky, v ktorých sa štrajk (výluka) uskutočnil.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná [v prípade uskutočnenia štrajku (výluky)].

Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 25 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára:

Práca 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte pracovníkov, mzdových prostriedkoch a o počte odpracovaných hodín na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných hodinových zárobkov v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Priemerný počet pracovníkov vo fyzických osobách a v prepočítaných počtoch, počet pracovníkov so skráteným pracovným časom, počet odpracovaných hodín, mzdy a osobné náklady.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rozpočtové, príspevkové a spoločenské organizácie (okrem podnikateľských organizácií) bez ohľadu na počet pracovníkov a prevažujúcu činnosť.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 400 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom zamestnaným u podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára:

Pod 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja zamestnanosti a miezd pracovníkov zamestnaných u podnikateľov, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát a využijú sa na analytické účely v rámci sledovania vývoja hospodárstva SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov, odpracovaných hodín, vyplatené mzdové prostriedky a počet pracovníkov podľa pásiem mesačných miezd.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, bez ohľadu na počet pracovníkov a na prevažujúcu činnosť.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: 2x ročne, a to za mesiac apríl a október.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 5. a 20. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Zisťovanie o počte pracujúcich dôchodcov

Značka štatistického formulára:

D 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom je zistiť, koľko pracovníkov pracuje v národnom hospodárstve SR a súbežne poberá dôchodok, v ktorých odvetviach, v akej vekovej skladbe, v členení podľa pohlavia a druhu dôchodkov. Výsledky využije MPSVR SR na úpravy v sociálnej oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: jednorazové štatistické zisťovanie k 31. 5. 1994.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov poberajúcich akýkoľvek druh dôchodku, z toho:
- počet pracovníkov poberajúcich starobný dôchodok spolu,
- v tom: podľa vekových skupín:
60 - až 62-ročných,
63 - až 67-ročných a
68 - a viacročných,
- počet pracovníkov poberajúcich invalidný a čiastočný invalidný dôchodok spolu,
- počet pracovníkov v dôchodkovom veku, ktorí o priznanie dôchodku k 31. 5. 1994 nepožiadali.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky organizácie bez ohľadu na počet pracovníkov a na prevažujúcu činnosť organizácie s výnimkou malých organizácií podnikateľskej sféry do 24 zamestnancov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 6. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára:

Práca 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o priemerných mzdách a ostatných nákladoch, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výberové zisťovanie sa vykoná v zmysle požiadaviek EUROSTAT-u a výsledky spracovania sa využijú pri hodnotení mzdového vývoja a ostatných nákladov práce. Údaje sa poskytnú zahraničným inštitúciám, MPSVR SR a zástupcom tripartitných rokovaní (odborovým zväzom a zamestnávateľským združeniam).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania:výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie v organizáciách podnikateľskej sféry.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov, odpracovaných hodín, štruktúra miezd a ostatných nákladov vynaložených na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, príspevky do Fondu zamestnanosti, dávky v chorobe, dávky v prípade skráteného pracovného času a pod.).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podniky a organizácie podnikateľského charakteru.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 525 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára:

Práca 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov SR pre potreby regionálnych prehľadov o vývoji na trhu práce v SR, pre úpravy v sociálnej oblasti a pod.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov spolu, osobitne v poproduktívnom veku a vedľajšom pracovnom pomere, z toho ženy, ženy na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdové prostriedky za organizáciu spolu a podľa sídla pracovísk v jednotlivých okresoch SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podniky a organizácie bez ohľadu na počet pracovníkov a prevažujúcu činnosť s výnimkou malých organizácií podnikateľskej sféry do 25 pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o mzdách vyplatených pracovníkom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára:

Práca 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji priemerných platov pracovníkov v rozpočtovej sfére (v zmysle uznesenia vlády SR č. 311 a 312 z 23. 4. 1992). Údaje sa poskytnú vláde SR, MPSVR SR a MF SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov a vyplatené mzdové prostriedky v štruktúre - tarifný plat, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť), odmeny a ostatné - podľa jednotlivých platových tried.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 143/1992 Zb. (ktoré neúčtujú ako hospodárske organizácie).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 90 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára:

KPESC 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom pre valorizáciu dôchodkov a miezd, pre posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: karta prvotnej evidencie.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie indexov spotrebiteľských cien, reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb podľa vopred určeného zoznamu a životných nákladov, podľa sociálnych skupín obyvateľstva a ich príjmových pásiem.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané predajne a prevádzky štátneho, družstevného a súkromného sektora v každom okrese SR a v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 800 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Ceny Les 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Realizácia dodávok vybraných sortimentov (vo fyzických jednotkách a hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktoré ťažia drevo a realizujú dodávky surového dreva.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 11 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára:

Ceny NC Poľ 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa platia výrobcovi za jeho výrobky. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien v poľnohospodárstve a na zistenie cenového vývoja v tomto odvetví.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, ich hodnota vo finančnom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané poľnohospodárske organizácie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 56 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Ceny Vod 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a odvod kanalizovaných vôd.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení za domácnosti a ostatných odberateľov, jedenkrát ročne hrubý obrat.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktorých hlavnou činnosťou sú dodávky vody a odvod kanalizovaných vôd.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára:

Ceny VC 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ceny vybraných priemyselných výrobkov (reprezentantov), jedenkrát ročne výroba tovaru za minulý rok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané priemyselné podniky.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

Značka štatistického formulára:

Ceny VC 1a-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: príloha k výkazu.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podniky hutníckeho, strojárskeho, kovospracujúceho a elektrotechnického priemyslu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 16. 5. a 16. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Tabuľkový komentár

Značka štatistického formulára:

Ceny VC 1b-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, avšak s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: príloha k výkazu.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podniky textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 16. 5. a do 16. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok osiva, sadby a sadeníc do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára:

Ceny D Poľ 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, t.j. cien, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena dodávky osiva, sadby, sadeníc v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie, ktoré predávajú osivo, sadbu a sadenice poľnohospodárskym organizáciám.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách služieb do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára:

Ceny D Poľ 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov služieb (technických), za ktoré platí výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena služby v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie poskytujúce služby poľnohospodárstvu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách plemenárskych služieb do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára:

Ceny D Poľ 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov služieb (plemenárskych), za ktoré platí výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena služby v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie zabezpečujúce plemenárske služby pre poľnohospodárstvo.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách dodávok do poľnohospodárstva

Značka štatistického formulára:

Ceny D Poľ 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, za ktoré nakupuje výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cena druhu dodávky (rašelina, kompost, záhradný substrát) v sledovanom štvrťroku, odbyt pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané organizácie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie:Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSZ v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 5-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV pre stavebné práce pri budovaní technologických zariadení

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 6-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby pri budovaní technologických zariadení. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 7-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre práce hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na opravy a údržbu stavebnej povahy a demolácie. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien v stavebníctve - doplnenie reprezentantov

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 8-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pre stavebné práce, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich výkazoch, ale napriek tomu patria u respondenta k objemovo významným. Výsledky zisťovania sa využívajú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien stavebných prác u respondenta objemovo významných, ale v predchádzajúcich výkazoch neuvedených.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Ceny Stav 9-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác - montážnych prác v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využívaijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné centrum informatiky Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe

Značka štatistického formulára:

Poľ 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte, reprodukcii, úžitkovosti hospodárskych zvierat a živočíšnej výrobe. Získané výsledky sa využívajú ako podklady na prípravu Bulletinu ŠÚ SR, ročeniek, rozborov, monitoringu a na posúdenie vývoja poľnohospodárskej prvovýroby.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavy zvierat, úžitkovosť, výroba živočíšnych výrobkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky a súkromne hospodáriaci roľníci zameraní na živočíšnu výrobu zapísaní v poľnohospodárskom registri - výberový súbor.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 6. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 220 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o predaji poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby

Značka štatistického formulára:

Poľ 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu poľnohospodárskymi surovinami a potravinami. Získané výsledky budú podkladom na prípravu Bulletinu ŠÚ SR, pre fond trhovej regulácie SR, štatistické ročenky a analytické správy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja a nerealizovaný predaj (ponuka).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podniky s poľnohospodárskou výrobou zapísané v poľnohospodárskom registri.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 220 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Vybrané ukazovatele v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ 3-99

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o priebehu transformácie a reštitúcií v poľnohospodárstve, o zmenách vlastníckych foriem. Výsledky sa využijú na klasifikáciu foriem a získané údaje budú podkladom pre analytické správy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Zmena právnej formy poľnohospodárskych podnikov, výmera obhospodarovanej pôdy, počet zvierat, počet žiadateľov o vrátenie pôdy, žiadosti o nájomné, naturálne a finančné náhrady poskytnuté žiadateľom.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podľa poľnohospodárskeho registra.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch, mzdách, ďalej zabezpečiť obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, ako aj dopravy v poľnohospodárstve. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pohľadávky, pokladňa); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, odpracované hodiny, spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby palív a maloobchodný obrat a tržby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou poľnohospodárskou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude možné analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou poľnohospodárskou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii obilia

Značka štatistického formulára:

Poľ 6-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o bilancii strategickej suroviny. Získané výsledky sa využívajú na reguláciu vnútorného trhu a na reguláciu dovozu a vývozu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Príjmové a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy v štvrťročných intervaloch, výpočet zásob.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou zapísané v poľnohospodárskom registri.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami

Značka štatistického formulára:

Osev 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o oseve plôch jednotlivými druhmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, Bulletin ŠÚ SR, medzinárodné štatistiky, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 5. 6. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.

Značka štatistického formulára:

Poľ 6

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR a pre správy o vývoji národného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky celkovej úrody a hektárových úrod vybraných plodín.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou zapísané v poľnohospodárskom registri - výberový súbor.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. 6. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.

Značka štatistického formulára:

Poľ 7

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky a súkromne hospodáriaci roľníci zameraní na rastlinnú výrobu zapísaní v poľnohospodárskom registri - výberový súbor.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 7. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15.8.

Značka štatistického formulára:

Poľ 8

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky a súkromne hospodáriaci roľníci zameraní na rastlinnú výrobu zapísaní v poľnohospodárskom registri - výberový súbor.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 8. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.

Značka štatistického formulára:

Poľ 9

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky a súkromne hospodáriaci roľníci zameraní na rastlinnú výrobu zapísaní v poľnohospodárskom registri - výberový súbor.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.

Značka štatistického formulára:

Poľ 10

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10., ktoré sú podkladom pre Bulletin ŠÚ SR, správy o vývoji národného hospodárstva a pre prognózy zásobovania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky úrody vybraných plodín a hektárových úrod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky a súkromne hospodáriaci roľníci zameraní na rastlinnú výrobu zapísaní v poľnohospodárskom registri - výberový súbor.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat

Značka štatistického formulára:

Poľ HZ 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch a u súkromne hospodáriacich roľníkov na stanovenie prognóz, vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, pre časové rady, Bulletin ŠÚ SR, správy a analýzy, medzinárodné ročenky a ročenky SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia a veku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske podniky a súkromne hospodáriaci roľníci s právnou subjektivitou zapísaní v poľnohospodárskom registri.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 5. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz poľnohospodárskych organizácií o strojoch a zariadeniach

Značka štatistického formulára:

Poľ 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Získané údaje sa využijú na posúdenie technického vybavenia, jeho vekovej štruktúry, pre časové rady a štatistické ročenky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Skladovacie priestory, ustajnenie hospodárskych zvierat vrátane počtu ošetrovateľov, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske podniky, súkromne hospodáriaci roľníci a organizácie poskytujúce služby pre poľnohospodárstvo s právnou subjektivitou zapísané v poľnohospodárskom registri.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a mzdách pracovníkov podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, o spotrebe a zásobách palív a energie, o tepelnom hospodárstve, vybraných finančných ukazovateľoch, o odpadoch a licenciách. Údaje sa využijú pri štatistických analýzach a správach a budú súčasťou makroekonomických ukazovateľov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, objem vyplatených miezd, počet odpracovaných hodín, výkony agregátov na výrobu a dodávku elektriny podľa druhov agregátov, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a energie podľa druhov, odpady podľa druhov, finančné prostriedky na výskumné a vývojové projekty, nákup a predaj licencií (aj podľa štátov), licenčné zmluvy podľa druhov licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky poľnohospodárske subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou poľnohospodárskou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára:

Poľ 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, využívaní závlah, spotrebe hnojív a o oseve plôch oziminami. Zisťovanie sa využije pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov a pre medzinárodné ročenky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Zberové plochy a celková úroda jednotlivých plodín, zavlažované plochy a úroda z nich, plocha, vek a tvar vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozvoji malej podnikateľskej sféry, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát a využijú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o tržbách podľa špecifikácie, o pracovníkoch a mzdách, o úrokoch, sociálnych nákladoch, dividendách, nájomnom, investičných dotáciách, kapitálových daniach a o aktívach a pasívach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Poľnohospodárske podniky s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou poľnohospodárskou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára:

Poľ Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výrobkového členenia hrubého obratu bude možné vykonať prepočty poľnohospodárskej produkcie. Údaje sa využijú na výpočet makroekonomických ukazovateľov a pre potreby analýz.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, výrobkové členenie hrubého obratu, hrubé investície, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, členenie spotreby a zásob materiálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri za svoje závodné jednotky s prevažujúcou poľnohospodárskou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách za obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, ako aj dopravy v lesníctve. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľská zásoba palív.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 42 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude možné analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 52 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dodávkach surového dreva na vnútorný trh a na vývoz podľa jednotlivých sortimentov dreva. Údaje sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dodávky surového dreva podľa jednotlivých sortimentov, smery ich určenia a speňaženie dodávok dreva.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zalesňovaní, ťažbe, výkupe a predaji surového dreva, o pracovníkoch a mzdách a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Údaje sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba, výkup dreva, predaj dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o reprivatizácii lesov

Značka štatistického formulára:

Les 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o postupe reprivatizácie lesov v SR, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o spôsobe ich ďalšieho obhospodarovania. Údaje sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Žiadosti o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem a spôsob obhospodarovania lesov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky štátnych lesov, vojenské lesy a majetky, školské lesy, lesy priemyselných a poľnohospodárskych podnikov bez ohľadu na počet pracovníkov a prevažujúcu činnosť.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hospodárení v lesoch

Značka štatistického formulára:

Les 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hospodárení v lesoch SR. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Štruktúra lesnej pôdy, zásoby a úžitkovosť dreva, zber sadeníc, zalesňovanie a ťažba dreva podľa drevín, náhodná ťažba, lesné škôlky, ochrana a ošetrovanie lesných kultúr.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie s lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 8. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, o spotrebe palív a elektriny, doprave a iné. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba energie, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností vedeckovýskumnej základne, jej charakter a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, licenčné zmluvy, nákup a predaj licencií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o malej podnikateľskej sfére v lesnom hospodárstve. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát a využijú sa na analytické účely štatistiky a pri tvorbe štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách, výkony a pôda v lesnom hospodárstve.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, investície, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, pracovníci a mzdy, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou lesníckou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Vod 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území SR. Údaje sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dodávky povrchovej vody za odplatu podľa odberateľov, odplaty za dodávky povrchovej vody, odplaty za odber podzemnej vody, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v oblasti prevádzky vodných tokov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Vod 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody. Údaje sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Voda vyrobená pitná, voda odovzdaná, voda prevzatá, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná, vodné, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s činnosťou v oblasti výroby a rozvodu vody.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o odvode odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Vod 5-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o odvode odpadových vôd. Údaje sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, množstvo čistených odpadových vôd, stočné, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri s činnosťou v oblasti odvodu odpadových vôd.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára:

Vod 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe podnikov Vodární a kanalizácií. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky, ako podklady pre štatistické ročenky a iné publikácie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok v podnikoch Vodární a kanalizácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Vodární a kanalizácií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 22. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obecného úradu

Značka štatistického formulára:

Vod 1a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe obcí SR. Údaje sa využijú pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce (obecné úrady) SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 4. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára:

Vod 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov Povodia. Údaje sa využijú na analytické účely štatistiky, ako podklady pre štatistické ročenky a iné publikácie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok vodných tokov a vodných diel.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky Povodia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 26. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Priem P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade, zabezpečiť podklady na výpočet indexu fyzického objemu priemyselnej produkcie a získať údaje o výrobe vybraných výrobkov. Výsledky sa využívajú na verejné informácie o vývoji základných ukazovateľov za priemysel a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Výroba tovaru, predaj, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy, odpracované hodiny, výroba výrobkov na výpočet fyzického objemu priemyselnej produkcie, výroba vybraných výrobkov (podľa stanoveného zoznamu).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Priem P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o investíciách, o pracovníkoch a mzdách, o predaji vybraných výrobkov, surovín a materiálov, ďalej obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, ako aj dopravy v priemysle. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pohľadávky, pokladňa); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, odpracované hodiny, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľské zásoby palív, predaj vybraných výrobkov, surovín a materiálov a ich zásoby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude možné analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 70 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz priemyselnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Priem P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, spotrebe palív a elektriny, doprave, vedeckovýskumnej základni a špecifické údaje za odvetvie priemyslu. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o počtoch pracovníkov, robotníkov, ich pracovných režimoch a využití pracovného času, vybrané vodohospodárske ukazovatele, priemerný evidenčný počet pracovníkov, robotníkov, mzdy, nebezpečné a zvláštne odpady, cestná automobilová doprava, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činnosti vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, ich počet podľa štátu zmluvného partnera a prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej malej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využijú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v priemysle

Značka štatistického formulára:

Priem Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby a zásob materiálu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz stavebnej organizácie

Značka štatistického formulára:

Stav P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stavebných prácach a pracovníkoch, ktoré sa využívajú na posúdenie vývoja stavebnej výroby v krátkodobom pohľade.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebné práce vykonané podľa dodávateľských zmlúv, stavebné práce vykonané v poddodávke pre iné organizácie, poddodávky stavebných prác prijaté od iných organizácií, stavebné práce vykonané vlastnými pracovníkmi, dokončené byty, priemerný evidenčný počet pracovníkov, priemerný evidenčný počet robotníkov, odpracované hodiny pracovníkov, odpracované hodiny robotníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 70 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, o zákazkách stavebných prác, ďalej získať obmedzený okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, ako aj dopravy v stavebníctve. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa), nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, odpracované hodiny, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľské zásoby palív, zákazky stavebných prác „S“ (vykonaných podľa dodávateľských zmlúv).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude možné analyzovať aj údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o pracovníkoch a mzdách, o spotrebe palív a elektriny, o doprave, vedeckovýskumnej základni a špecifické údaje za odvetvie stavebníctva. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebná výroba, pracovníci, robotníci, mzdové prostriedky, vybrané stavebné profesie robotníkov na stavebných prácach, výstavba bytov, stavebné stroje, spotreba vybraných výrobkov pre stavebné práce, štruktúra stavebných prác „S“ v tuzemsku podľa odborov Jednotnej klasifikácie stavebných objektov a Jednotnej klasifikácie výrobkov, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, zásoby palív a spotreba palív a energie, výkony agregátov na výrobu elektriny, výroba a dodávka elektriny, výkony kotlov, výroba a dodávka tepla, cestná automobilová doprava, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníkov, štruktúra činností (výkonov) vedeckovýskumnej základne, jej charakteristika a finančné zabezpečenie, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, štát zmluvného partnera licenčnej zmluvy a počet zmlúv s ním uzatvorených, prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej nalej podnikateľskej sfére, v ktorej dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroúdajov a využívajú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, základné ukazovatele malých organizácií, špecifikácia tržieb, údaje o pracovníkoch a mzdách, vybrané stavebné profesie robotníkov na stavebných prácach malých organizácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 21 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v stavebníctve

Značka štatistického formulára:

Stav Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať aj údaje o stavebnej výrobe, pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Stavebné práce „S“ podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, robotníci na stavebných prácach, hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy, členenie spotreby a zásob materiálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou stavebnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 22 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej zabezpečiť vybraný okruh ukazovateľov spotreby palív a elektriny, ako aj dopravy a špecifické údaje z odvetvia vybraných trhových služieb. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, prepravné výkony, spotreba pohonných látok, maloobchodný obrat a tržby za hotové, tržby za vybrané trhové služby v podrobnejšom členení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájmu tovaru osobnej potreby a pre domácnosť, spracovania dát a súvisiacich činností, iných obchodných služieb, školstva, zdravotníctva, sociálnej činnosti, ostatných verejných, sociálnych a rekreačných služieb, kultúrnych a športových činností a ostatných služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 82 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na prípravu štatistických informácií, ročenky, Bulletinu ŠÚ SR a pre medzinárodné organizácie. Prepočet celkových tržieb za vybrané trhové služby.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele pre SNA a bilancia pracovných síl.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára:

VTS 14-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o predaji tovaru, výrobkov a služieb vo sfére súkromného podnikania. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát a využijú sa na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: 15-percentné výberové zisťovanie, t. j. 8 300 spravodajských jednotiek.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony, počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov nezapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájmu tovaru osobnej potreby a pre domácnosť, spracovania dát a súvisiacej činnosti, iných obchodných služieb, školstva, zdravotníctva, sociálnej činnosti, ostatných verejných, sociálnych a rekreačných služieb, kultúrnych a športových činností a ostatných služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie, o odpadoch, štruktúre vedeckovýskumných pracovníkov, o účelovom financovaní výskumu a vývoja, o licenciách. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov, na zostavenie palivovo-energetickej bilancie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, spotreba vybraných druhov palív a energie, štruktúra odpadu a jeho ďalšie použitie, údaje o pracovníkoch výskumu a vývoja, vedeckých pracovníkoch, finančnom zabezpečení výskumu a vývoja a o nákupe a predaji licencií v členení podľa štátnej príslušnosti zmluvného partnera.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť malého podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikáciu ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, obstaranie investícií, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, údaje o pracovníkoch a mzdách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky poskytujúcej vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára:

VTS Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hrubom obrate, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti, daniach, dotáciách a poplatkoch. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat a jeho členenie z hľadiska tvorby a komoditnej špecifikácie, medzispotreba, nepriame dane, dotácie a poplatky, štruktúra služieb, zamestnanosť a mzdy, investície, zásoby materiálu a ich štruktúra.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v oblasti vybraných trhových služieb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 45 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz maloobchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára:

OPU P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa využívajú na výpočet celkového maloobchodného predaja a jeho hlavnej štruktúry.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o maloobchodnom obrate, tržbách za vlastné výrobky, za pohostinstvo, za ubytovanie, za opravy motorových vozidiel a spotrebného tovaru, obchodná prirážka, priemerný evidenčný počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v maloobchode, pohostinstve a ubytovaní.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 70 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej získať vybraný okruh ukazovateľov o doprave a špecifické údaje za odvetvie obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania. Informácie sa využívajú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pokladňa); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky v podrobnejšom členení, tržby za služby (vrátane ubytovania), tržby za pohostinstvo, maloobchodná marža, veľkoobchodný obrat, spotrebiteľská provízia, veľkoobchodná marža.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia obchodu. Na základe výsledkov bude tiež možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti cestovných kancelárií

Značka štatistického formuláru:

OPU P 6-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Príjazdy zahraničných návštevníkov a výjazdy slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty cestovné kancelárie bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané do obchodného registra, s prevažujúcou činnosťou v cestovnom ruchu (skupina 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) a fyzické osoby zapísané do živnostenského registra, ktoré poskytujú služby v cestovnom ruchu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 55 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení

Značka štatistického formulára:

OPU P 9-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky sú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre vnútornú ekonomiku a na medzinárodné porovnávanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet hostí a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa štátnej príslušnosti hostí a v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení a tržby za ubytovanie cudzincov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov a kód prevažujúcej činnosti odvetvovej klasifikácie ekonomických činností zapísané do obchodného registra i fyzické osoby zapísané do živnostenského registra, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie v ubytovacích zariadeniach na komerčnom základe.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára:

OPU 14-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o predaji tovaru, výrobkoch a o službách, zamestnanosti a mzdách vo sfére súkromného podnikania. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: 15 %-né výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaj tovaru, výrobkov a služby, počet pracovníkov a mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vybrané podnikateľské subjekty nezapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 30 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch, vybraných ukazovateľoch aktív a pasív, cestnej automobilovej doprave a údaje o spotrebe vybraných druhov palív a energie. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky, niektoré na syntézu národných účtov, na zostavenie palivovo-energetickej bilancie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Úroky, sociálne náklady, príspevky iným organizáciám, dividendy, nájomné, dotácie investičného charakteru, kapitálové dane, pokladňa v zahraničnej mene, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, zásoby tovaru, štruktúra vozového parku cestnej automobilovej dopravy a spotreba vybraných druhov palív a energie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 35 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti maloobchodu a pohostinstva

Značka štatistického formulára:

OPU P 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o sortimentnej štruktúre maloobchodnej siete, sieti pohostinských a ubytovacích zariadení podľa kategórií a o územnom rozložení týchto sietí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o maloobchodnej sieti (počet jednotiek, predajná plocha, skladová plocha, tržby za jednotlivé sortimentné typy, počet pracovníkov) a o sieti odbytových stredísk pohostinstva - verejného stravovania (počet odbytových stredísk, počet miest pri stoloch, počet pracovníkov a tržby za jednotlivé kategórie odbytových stredísk).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou v maloobchode a pohostinstve.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 90 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdelenia zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie ich odvetvovej činnosti. Informácie sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Predaný tovar, spotreba materiálu, energie a ďalšie nákladové položky, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, zásoby, špecifikácia tržieb, úroky, dividendy, nájomné, dotácie, kapitálové dane, zmenky, obligácie a ostatné cenné papiere, štruktúra maloobchodného obratu a tržieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov od 1 do 24 osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v obchode, pohostinstve a ubytovaní

Značka štatistického formulára:

OPU Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hrubom obrate, tržbách, medzispotrebe, zásobách, investíciách, zamestnanosti, o daniach, dotáciách a poplatkoch a o sieti maloobchodu a pohostinstva. Údaje sa využijú na syntézu národných účtov a na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat a jeho členenie z hľadiska tvorby i komoditnej špecifikácie, štruktúra tržieb v maloobchode a veľkoobchode, medzispotreba, nepriame dane, dotácie a poplatky, štruktúra služieb, zamestnanosť a mzdy, investície, zásoby a ich štruktúra, údaje o maloobchodnej sieti (počet jednotiek, pracovníkov, predajná plocha a tržby za jednotlivé sortimentné typy) a o sieti verejného stravovania (počet odbytových stredísk, miest pri stoloch, pracovníkov a tržby za jednotlivé kategórie odbytových stredísk).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v obchode, pohostinstve a ubytovaní.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 45 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz dopravnej organizácie

Značka štatistického výkazu:

Dop P 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v železničnej, cestnej a riečnej doprave. Výsledky sa využívajú na posúdenie vývoja v tejto oblasti v krátkodobom pohľade.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce výkony v doprave - prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobokilometre, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v železničnej, cestnej, riečnej a leteckej doprave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 16 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického výkazu:

Dop P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch a mzdách, ďalej obmedzený okruh ukazovateľov o spotrebe palív a elektriny a špecifické údaje o výkonoch v doprave. Informácie sa využijú na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Cestná automobilová doprava - nákladný park, autobusy, osobné automobily v členení preprava tovaru (osôb), výkony, najazdené kilometre, spotreba nafty, spotreba benzínu. Potrubná doprava - prepravený objem ropy, plynu.
Železničná doprava (realizovaná na železničných cestách) - nakládka, počet naložených vozových jednotiek, spotreba pohonných hmôt a spotreba elektrickej energie na pohon trakčných jednotiek.
Mestská hromadná doprava - počet prepravených osôb a miestové kilometre spolu, tržby spolu v tis. Sk.
Letecká doprava - počet prepravených osôb, osobokilometre, prepravený náklad v tonách, tonokilometre, ošetrená plocha v tis. ha.
Preprava osôb podľa cestovného, počet liniek dopravy.
Pracovníci a mzdy, spotreba palív a elektriny, spotrebiteľské zásoby paliva, finančné ukazovatele v tis. Sk, aktíva a pasíva v tis. Sk, základné údaje o investíciách, tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblastí produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vybrané ukazovatele za závodnú jednotku - hrubý obrat, odbyt, medzispotreba, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou dopravnou činnosťou.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o doprave.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele.
Aktíva a pasíva.
Zásoby palív a spotreba palív a energie.
Cestná automobilová doprava - nákladné automobily zatriedené podľa druhov a užitočnej hmotnosti v členení prírastky, stav k 31. 12. (počet, užitočná hmotnosť).
Štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne.
Štruktúra vedeckých pracovníkov.
Štruktúra činnosti vedeckovýskumnej základne.
Charakteristika vedeckovýskumnej základne.
Účelové financovanie výskumu a vývoja.
Nákup a predaj licencií.
Počet uzatvorených zmlúv.
Prehľad nových licenčných zmlúv.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o nákladnej a kombinovanej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o preprave tovaru podľa tovarových skupín. Ďalej ukazovatele o kombinovanej doprave, a to podľa typu kombinovanej dopravy a podľa dopravných prostriedkov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Nákladná doprava všetkých druhov dopráv (v tonách) - spolu, v tom podľa 25 tovarových skupín, z toho dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, tržby spolu za prepravu tovaru.
Kombinovaná doprava - železničná, cestná - železničná, vnútrozemská vodná doprava, cestná - vodná, námorná doprava, realizovaná cestnými prostriedkami, výmennými nadstavbami, veľkými kontajnermi. Všetky dopravné prostriedky sú triedené na ložené, v tom počet, tis. ton, mil. tkm, a prázdne (počet).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v železničnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vozovom parku železnice, o železničnej sieti a o prevádzkových ukazovateľoch železničnej dopravy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Lokomotívy, motorové vozne - počet a výkonnosť lokomotív a motorových vozňov, v tom elektrických, dieslových.
Nákladné vozne, osobné vozne, batožinové vozne - počet a užitočná hmotnosť nákladných a osobných vozňov podľa typu, z toho používané pre medzinárodnú dopravu. Pracovný park nákladných vozňov vlastných, ako aj cudzích.
Železničné trate - stavebná dĺžka tratí, v tom normálneho rozchodu, úzkorozchodných , širokorozchodných, s bezstykovou koľajnicou.
Prevádzkové ukazovatele železničnej dopravy - vlakové kilometre nákladnej a osobnej dopravy, hrubé vozebné kilometre nákladnej a osobnej dopravy. Medzinárodná preprava osôb - osoby, osobokilometre. Tržby za prepravu osôb v Sk, z toho medzinárodná preprava.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (skupina 601 a oddiel 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lodnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o plavidlách v lodnej doprave a o medzinárodnej nákladnej doprave po Dunaji.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Plavidlá podľa registrovanej tonáže - lode, člny, remorkéry v členení prírastky, úbytky, stav k 31. 12. (plavba vnútroštátna, zahraničná).
Plavidlá podľa veku - lode, člny, remorkéry v členení podľa roku výroby (počet, registrovaná tonáž, výkon v kW).
Nákladná preprava po Dunaji - vývoz a dovoz v tis. ton a v tis. tkm, podľa krajín.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 61 a 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o leteckom parku a o výkonoch leteckej dopravy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. 12. spolu, z toho aerotaxi, lietadlá na zvláštne účely, helikoptéry.
Výkony leteckej dopravy - preprava tovaru v tonách a tonokilometroch, preprava osôb v osobách a osobokilometroch, produktívne lety, činnosť na zvláštne účely, činnosť pre poľnohospodárstvo, tržby nákladnej a osobnej dopravy.
Ostatná letecká činnosť - lety.
Výkony letiska - pohyby lietadiel, odbavené osoby, odbavený náklad.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 62 a 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele potrubnej dopravy - preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby stav k 1. 1., predaj, dovoz, vývoz, straty, zásoby stav k 31. 12., prepravený objem spolu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac osôb zapísané do obchodného registra a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (skupina 603 a oddiel 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o sieti diaľníc

Značka štatistického formulára:

Dop P 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o sieti diaľníc.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dĺžka diaľníc - druh krytu, križovatky, odpočívadlá, plocha odpočívadiel.
Zloženie diaľničného fondu k 31. 12.
Stav mostov a tunelov k 31. 12. - v km a bm.
Náklady na diaľnice - investície, neinvestičné prostriedky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 0 a viac osôb s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz malej organizácie v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop P 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dopravnej činnosti v organizáciách s počtom pracovníkov do 25 osôb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Dopravné ukazovatele - počet vozidiel, celková užitočná hmotnosť v tonách, najazdené kilometre v členení nákladné a špeciálne nákladné automobily vrátane malých nákladných automobilov, osobné automobily, autobusy, lode nákladné a osobné, výkony lodnej dopravy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v doprave

Značka štatistického formulára:

Dop Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dopravnej činnosti v závodových jednotkách v doprave.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície.
Hrubý obrat v tis. Sk.
Medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele v tis. Sk.
Nepriame dane, dotácie a poplatky v tis. Sk.
Komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu.
Členenie spotreby služieb v tis. Sk.
Pracovníci a mzdy za celý rok.
Členenie spotreby a zásob materiálu v tis. Sk.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou dopravnou činnosťou (oddiely 60 až 63 okrem skupiny 633 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 25 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára:

Spoj P 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o pracovníkoch, mzdách a špecifických údajoch za telekomunikácie. Informácie sa budú využívať na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele tokové (hospodársky výsledok, náklady, pridaná hodnota, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy, sociálne poistenie a náklady, úroky), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, vlastný majetok, záväzky, pohľadávky, pokladňa); nadobudnutie nehmotných a hmotných investícií, tržby z predaja nehmotného a hmotného majetku, mzdy, ostatné osobné náklady, evidenčný počet pracovníkov, odpracované hodiny, maloobchodný obrat a tržby za hotové v podrobnejšom členení, počty telefónnych staníc, prenos dát, verejnej rádiotelefónnej siete, nevybavené žiadosti o zriadenie telefónnej stanice.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v spojoch.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára:

Spoj Z 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré umožňujú prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov bude rovnako možné analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubý obrat, odbyt do Českej republiky, medzispotreba, priemerný evidenčný počet pracovníkov, mzdy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v spojoch.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v spojoch

Značka štatistického formulára:

Spoj P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, spotrebe palív a energie, štruktúre pracovníkov a činností vedeckovýskumnej základne, o špecifických údajoch za poštovú a telekomunikačnú prevádzku. Informácie sa využijú na analytické práce štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele (prijaté a vyplatené úroky, dividendy rozdeľované a prijaté, príspevky iným organizáciám, nájomné prijaté a platené, dotácie investičného charakteru), aktíva a pasíva, vybrané ukazovatele poštovej prevádzky, vybrané ukazovatele telekomunikačnej prevádzky, vybrané ukazovatele rádiokomunikačnej prevádzky, spotreba palív a energie, štruktúra pracovníkov vedeckovýskumnej základne, štruktúra vedeckých pracovníko,v štruktúra činností (výkonov) vedeckovýskumnej základne, charakteristika a finančné zabezpečenie vedeckovýskumnej základne, účelové financovanie výskumu a vývoja, nákup a predaj licencií, počet zmlúv uzatvorených podľa štátu zmluvného partnera, prehľad nových licenčných zmlúv a cestná automobilová doprava.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v spojoch.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky v spojoch

Značka štatistického formulára:

Spoj Z 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie umožňujúce prepočet základných makroukazovateľov z oblasti produkčných a ďalších účtov vrátane ich dezagregácie do odvetvia. Na základe výsledkov sa budú môcť analyzovať údaje o pracovníkoch a mzdách v odvetvovom a územnom členení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Hrubé investície, hrubý obrat, medzispotreba, osobné náklady a doplňujúce ukazovatele, nepriame dane, dotácie a poplatky, komoditná špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, členenie spotreby služieb, pracovníci a mzdy, členenie spotreby a zásob materiálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet pracovníkov zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie za svoje závodné jednotky s prevažujúcou činnosťou v spojoch.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o rozhlasovom vysielaní

Značka štatistického formulára:

Kult 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozhlasovom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o rozhlasovom vysielaní podľa typu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných, vysielaniach rozhlasu po drôte; o zahraničných a národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne, súkromné a cirkevné zariadenia prevádzkujúce rozhlasové vysielanie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o televíznom vysielaní

Značka štatistického formulára:

Kult 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o televíznom vysielaní pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Údaje o televíznom vysielaní podľa typu a pôvodu programu: o programoch spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, umeleckých, zábavných, o národnostných vysielaniach v jednotlivých jazykoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne, súkromné a cirkevné zariadenia prevádzkujúce televízne vysielanie.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára:

Nem Úr 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz za účelom mesačného hodnotenia vývoja ukazovateľov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Priemerný počet nemocensky poistených, počet novonahlásených prípadov pracovnej neschopnosti, počet kalendárnych dní pracovnej neschopnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky spravodajské jednotky, ktoré administratívne vykonávajú agendu nemocenského poistenia bez ohľadu na počet pracovníkov a prevažujúcu činnosť.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára:

Nem Úr 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz (22) podľa okresov, odborových zväzov, Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, sektorov a rezortov, pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov republiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
I. Pracovná neschopnosť pre chorobu
a úraz (10 ukazovateľov)
II. Pracovná úrazovosť mladistvých
(4 ukazovatele)
III. Úhrady a regresy (5 ukazovateľov)
IV. Závodná lekárska starostlivosť (3 ukazovatele).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky spravodajské jednotky bez ohľadu na počet pracovníkov a prevažujúcu činnosť.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná a ročná. Údaje za polrok poskytnuté v septembri a za rok v marci. Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 230 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Súhrnný štvrťročný výkaz o nemocenskom poistení

Značka štatistického formulára:

Nem Poist 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Na získanie údajov netreba robiť osobitné zisťovanie, pretože Národná poisťovňa sleduje výdavky pre vlastnú potrebu. Údaje poskytujú komplexné informácie pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ide o súhrnný výkaz, ktorý Národná poisťovňa vyplní len pre Štatistický úrad SR. Výkaz obsahuje výdavky na jednotlivé dávky nemocenského poistenia podľa skupín obyvateľstva, výdavky na kúpeľnú starostlivosť a na zabezpečenie členov rodín konajúcich službu v ozbrojených silách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
-

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Národná poisťovňa.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Súhrnný polročný výkaz o sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

Soc 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Na získanie údajov nie je potrebné osobitné zisťovanie, pretože Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sleduje údaje pre vlastnú potrebu členené podrobnejšie. Údaje poskytujú všeobecný prehľad o výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej starostlivosti pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Ide o súhrnný výkaz, ktorý MPSVR SR vyplní len pre Štatistický úrad SR. Výkaz obsahuje výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej starostlivosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
MPSVR SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 45 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MPSVR SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

Soc 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení sociálnej starostlivosti, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení sociálnej starostlivosti podľa územných celkov, druh a typ zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Domovy a penzióny pre dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne, zmyslovo a mentálne postihnutých dospelých i mládež.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 7. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického formulára:

Energ P 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky sa využijú na hodnotenie stavu palivovo-hospodárskej politiky v krátkodobom pohľade.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Bilancia vybraných približne 26 druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov 25 a viac osôb zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou priemyselnou, obchodnou a dopravnou činnosťou (organizácie obchodu s palivami od počtu pracovníkov 1).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 35 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára:

Energ P 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Získané údaje sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie SR a pre medzinárodné štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ťažba - výroba palív, dodávateľské zásoby, dovoz, vývoz, čerpanie a doplnenie štátnych hmotných rezerv, predaj palív odberateľom vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajské jednotky (podniky), ktoré ťažia, vyrábajú palivá alebo sa zaoberajú ich distribúciou vrátane zahraničného obchodu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 14. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 600 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o energetických pochodoch zušľachťovania palív

Značka štatistického formulára:

Energ P 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o procesoch zušľachťovania palív (t. j. výrobe koksu, brikiet, generátorového plynu, kvapalných palív) ako podklad na bilanciu procesu zušľachťovania palív a následne na energetickú bilanciu SR a pre medzinárodné štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vsádzané palivo, prevádzková spotreba palív a energie, využité produkty energetického pochodu vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky (podniky), ktoré vyrábajú palivá, t. j. že realizujú energetické pochody zušľachťovania palív.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 14. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív a energie na výrobu vybraných výrobkov

Značka štatistického formulára:

Energ P 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebe palív, tepla a elektriny na výrobu vybraných výrobkov. Údaje sa využijú ako informácia o energetickej náročnosti výroby vybraných výrobkov a následne ako podklad na energetickú bilanciu SR a pre potreby medzinárodných štatistík.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Spotreba palív (podľa jednotlivých druhov), tepla a energie na výrobu vybraných výrobkov vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky z odvetvia ťažby uhlia, ropy, zemného plynu, ťažby rúd a ostatných surovín, výroby potravinárskych výrobkov, textilného, kožiarskeho priemyslu, drevárskeho, papierenského priemyslu, priemyslu spracovania ropy a výroby palív, chemického, gumárenského a plastikárskeho priemyslu, výroby skla, keramiky, stavebných látok a kovov, výroby a rozvodu plynu.
Spravodajská povinnosť sa na tieto organizácie vzťahuje, ak v sledovanom roku vyrobili niektorý z výrobkov (výkonov) podľa stanoveného zoznamu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe elektrickej a tepelnej energie

Značka štatistického formulára:

Energ P 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe elektrickej a tepelnej energie, o počtoch a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počtoch kotlov vrátane ich výkonov. Získať tiež informácie o vlastných nákladoch na výrobu elektrickej a tepelnej energie ako podklad na zabezpečenie bilancie elektrickej a tepelnej energie a následne energetickej bilancie SR a potreby medzinárodných štatistík.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Prevažne ukazovatele vo fyzikálnych jednotkách o výrobe elektrickej a tepelnej energie, spotrebe palív podľa druhov na výrobu elektrickej a tepelnej energie, dovoze, vývoze, stratách a o vlastnej spotrebe pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky (podniky), ktoré vyrábajú elektrickú a tepelnú energiu a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom týchto energií. Spravodajská povinnosť sa vzťahuje ako na podniky verejnej energetiky, tak i na ostatné podniky, do evidencie ktorých patria závodné elektrárne, teplárne a výhrevne. Podniky z odvetvia výroby a rozvodu elektriny a tepla predkladajú výkaz, ak majú 6 a viac pracovníkov, ostatné organizácie, ak zamestnávajú 25 a viac pracovníkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára:

Energ P 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti, ktoré sa použijú ako podklad na energetickú bilanciu SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele o predaji a zásobách základných druhov tuhých palív vo fyzikálnych jednotkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Výkaz predkladajú spravodajské jednotky maloobchodu s tuhými palivami (uhoľné sklady). Podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností sú to podniky prevažne registrované s kódom 5248 Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností - špecializovaný maloobchod.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 28. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára:

P 13-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makrodát na analytické účely štatistiky.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie,
výberové zisťovanie vo výkazoch radu Obchod,
pohostinstvo a ubytovanie a Vybrané trhové
služby s počtom pracovníkov od 1 do 5.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Počet pracovníkov a mzdy, výnosy z tržieb, maloobchodný obrat, tržby, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, maloobchodná a veľkoobchodná marža, nová výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné práce „S“, počet dokončených bytov, počet prepravených ton v nákladnej doprave a počet prepravených osôb v hromadnej osobnej doprave.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty s počtom pracovníkov do 24 osôb vrátane zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s prevažujúcou činnosťou v priemysle, stavebníctve, doprave, vo vede a výskume, vybraných trhových službách a v obchode, pohostinstve, ubytovaní a v cestovných kanceláriách.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 220 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Príloha č. 2 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z. z.

b) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní
VSPS A, VSPS B Výberové súpisy pracovných síl

b) Štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom
Slovenskej republiky

Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára:

Obyv 5-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a v regionálnom plánovaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: formulár hlásenia.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Osobné údaje občana, ktorý sa sťahuje, jeho štátne občianstvo, najvyššie vzdelanie, dôvod sťahovania, predchádzajúce trvalé bydlisko, nové trvalé bydlisko.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Ohlasovne pobytu, orgány cudzineckej polície a pasovej služby, orgány správnej služby Policajného zboru SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie informácií spravodajskou jednotkou: do 1. pracovného dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 460 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Názov zisťovania: Výberové súpisy pracovných síl

Značka štatistického formulára:

Dotazník „A“,
Dotazník „B“

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Spracované výsledky sa poskytnú tiež medzinárodným inštitúciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: dotazník.
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Sleduje sa počet osôb pracujúcich aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre ukazovateľov, hlavne zamestnanie, práca dočasná, príležitostná, plný alebo skrátený úväzok, u nezamestnaných dôvod prepustenia z práce, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Náhodne vybrané bytové domácnosti v SR podľa evidencie zo sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991. V SR je to 10 000 domácnosti (250 domácností v každom okrese).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie informácií: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 250 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Štatistický úrad SR.

Príloha č. 3 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z. z.

c) ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO DOPRAVY, SPOJOV A VEREJNÝCH PRÁC SR

MINISTERSTVO DOPRAVY, SPOJOV A VEREJNÝCH PRÁC SR
V (MDSVP SR) 1-01 Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách
ZF (MDSVP SR) 1-01 Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách
PO (MDSVP SR) 1-01 Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov
PO (MDSVP SR) 2-02 Polročný výkaz o poštovej prevádzke
PO (MDSVP SR) 3-01 Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou
PO (MDSVP SR) 4-02 Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách
PO (MDSVP SR) 5-02 Polročný výkaz o peňažnej službe
TZ (MDSVP SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach
TS (MDSVP SR) 1-02 Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách
TP (MDSVP SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke
TK (MDSVP SR) 1-02 Polročný výkaz o kvalite telefónnych služieb
TR (MDSVP SR) 1-02 Polročný výkaz o rádiokomunikáciách
DR (MDSVP SR) 1-02 Polročný výkaz o zariadeniach a prevádzke rozhlasu po drôte
Dop (MDSVP SR) 1-01 Ročný výkaz o cestnej doprave spojov na mechanizačných prostriedkoch
FE (MDSVP SR) 1-02 Polročný výkaz výnosov vybraných spojových činností
FE (MDSVP SR) 2-02 Polročný výkaz vybraných ukazovateľov výkonov a zamestnanosti
FE (MDSVP SR) 3-02 Polročný výkaz o nákladoch a výkonoch za činnosti
FE (MDSVP SR) 4-02 Polročný výkaz o nákladoch na výkony pošty
FE (MDSVP SR) 5-02 Polročný výkaz o nákladoch na výkony telekomunikácií
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Daň (MF SR) 1-01 Výkaz o dani z nehnuteľností
Poplatok (MF SR) 5-01 Výkaz o vyrubovaní miestnych poplatkov
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
P/S (MH SR) 1-02 Polročný výkaz o zamestnanosti a pohybe pracovníkov
Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov
ZO (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze vybraných zbrojných výrobkov
ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Kult (MK SR) 1-01 Ročný výkaz o divadle
Kult (MKSR) 2-01 Ročný výkaz o hudobných súboroch
Kult (MK SR) 3-01 Ročný výkaz o galérii
Kult (MK SR) 5-01 Ročný výkaz o periodickej tlači
Kult (MKSR) 11-01 Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
Kult (MK SR) 11 a- 01 Ročný výkaz o knihách
Kult (MKSR) 12-01 Ročný výkaz o knižnici
Kult (MK SR) 14-01 Ročný výkaz o múzeu
Kult (MKSR) 15-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
Kult (MK SR) 16-01 Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu a astronomickej pozorovateľní
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
ŠFTR (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
ŠFTR (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
ŠFTR (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov
ŠFTR (MP SR) 4-04 Prehľad o súhrnnej ponuke jatočného dobytka a ošípaných na reguláciu agrárneho trhu za región
ŠFTR (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka
ŠFTR (MPSR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru
POTRAV (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz hospodárenia v podnikoch potravinárskeho priemyslu
ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
ODV (MP SR) 10-04 Štvrťročný výkaz o hodnote dodávok pre obyvateľstvo
Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve
Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
Les (MP SR) 4-02 Polročný výkaz o činnosti stavebných organizácií lesného hospodárstva
Les P (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o práci v lesníctve
Les S (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
Les F (MPSR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch v lesnom hospodárstve
Poľov (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
NP (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz poistného a dávok
NP (MPSVR SR) 2-12 Mesačný výkaz poistného
V (MPSVR SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Národnej poisťovne Správy Fondu dôchodkového poistenia
V (MPSVR SR) 2 a- 01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia regionálnych národných poisťovní
V (MPSVR SR) 9-01 Ročný výkaz
&nbsp A. o vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, o dávkach a službách sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi
B. o poskytovaní sociálnej starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
V (MPSVR SR) 10-01 Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre ObÚ a OÚ
V (MPSVR SR) 10a-01 Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre obce
V (MPSVR SR) 15-01 Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov
V (MPSVR SR) 19-01 Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia
V (MPSVR SR) 24-01 Ročný výkaz o príjemcoch prídavkov na deti
V (MPSVR SR) 31-01 Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
V (MS SR) 1-02 Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde
V (MS SR) 2-02 Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde
V (MS SR) 3-02/C Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde
V (MS SR) 3-02/T Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde
V (MS SR) 4-02 Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR
V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
V (MS SR) 6-02 Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia
V (MS SR) 7-02 Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove
V (MS SR) 8-02 Polročný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
V (MS SR) 10-12 Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA A VEDY SR
Škol (MŠV SR) 1-01 Výkaz o materskej škole
Škol (MŠV SR) 3-01 Výkaz o základnej škole
Škol (MŠV SR) 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní cudzích
&nbsp jazykov, matematiky a nepovinných predmetov v základných školách
Škol (MŠV SR) 3p-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách
Škol (MŠV SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej
Škol (MŠV SR) 4a-01 Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti
Škol (MŠV SR) 7-01 Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu
Škol (MŠV SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií
Škol (MŠV SR) 7b-01 Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách
Škol (MŠV SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici
Škol (MŠV SR) 10-01 Výkaz o vysokoškolskej knižnici
Škol (MŠV SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole
Škol (MŠV SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl
Škol (MŠV SR) 14-01 Výkaz o zariadení určenom na výkon ústavnoochrannej výchovy, preventívnovýchovnej starostlivosti
Škol (MŠV SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
Škol (MŠV SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach
Škol (MŠV SR) 17-01 Výkaz o spoločnom stravovaní detí a mládeže
Škol (MŠV SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole, o ľudovej škole jazykov
Škol (MŠV SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže
Škol (MŠV SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolských internátoch
Škol (MŠV SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole
Škol (MŠV SR) 25-01 Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti
Škol (MŠV SR) 26-01 Výkaz o športovej škole, športovej triede
Škol (MŠV SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o pracovisku praktického vyučovania
Škol P (MŠV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ
Škol P (MŠV SR)la-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠV SR
Škol Iv (MŠV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch
Mlad (MŠV SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže
Mlad (MŠV SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)
NP (MŠV SR) 1-02 Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre Národnú poisťovňu
Úr (MŠV SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
J (MV SR) 1-01 Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy
PO (MV SR) 1-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru
PO (MV SR) 2-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti závodných požiarnych útvarov a DZPZ
PO (MV SR) 3-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti Mestského požiarneho zboru
PO (MV SR) 4-01 Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonaných na ochranu pred povodňami
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
A - Ambulantná starostlivosť
A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebne-preventívnej starostlivosti
A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre chorých v odbore diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti poliklinických oddelení pre tuberkulózu a respiračné choroby
A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických oddelení (vrátane ordinácií pre psychiatrickú starostlivosť o deti a dorast, AT, gerontopsychiatriu, sexuológiu, psychiatrickú rehabilitáciu a záchytných staníc)
A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o starostlivosti o deti a dorast do skončenia prípravy napovolanie
A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky
A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ženských oddelení a obvodnej starostlivosti ženského lekára
A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti
A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti kožných oddelení
A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o starostlivosti o dorast
A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti:
&nbsp a) oddelenia telovýchovného lekárstva
b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva
A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti poliklinických a posteľových chirurgických odborov
A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a dialyzačnej aktivite
A (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení FN pre cudzokrajné choroby
K - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia klinickej biochémie
K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku)
K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny
K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia
K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného)oddelenia
K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia ortopedickej protetiky
K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie
K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia (ordinára)
L - Lôžková starostlivosť
L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
L (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz [príloha k L (MZ SR) 1-01]
L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti
L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia (nemocničného a poliklinického)
L (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti dojčenského ústavu, detského domova
L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií
L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej liečebne, psychiatrického sanatória
L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach
L (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií
N - Chorobnosť
N (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o chorobách z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci
N (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o dispenzarizovaných osobách s vybranými diagnózami
O - Ostatná činnosť
O DZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o motorovom parku
P - Pracovníci a mzdové prostriedky
P (MZ SR) 2-02 Polročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách
P (MZ SR) 3-02 Polročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov pre ústavy vedeckovýskumnej základne
P (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o evidenčnom počte pracovníkov
P (MZ SR) 5-02 Polročný výkaz o pracovníkoch a o zložení mzdových prostriedkov v kúpeľných zariadeniach
R - Registre
R (MZ SR) 1-02 Register zdravotníckych organizácií
R (MZ SR) 2-04 Register lekárov a farmaceutov
R (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o zdravotníckej laboratórnej a prístrojovej technike a prevádzkovo-technologických zariadeniach
R (MZ SR) 4-04 Register vybraných chronických ochorení pľúc
S - Sieť zdravotníckych zariadení
S (MZ SR) 1-02 Polročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií
S (MZ SR) l-02a Polročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (za vybrané zdravotnícke organizácie)
S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (ambulantná časť, SVLZ)
S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (posteľová časť)
S (MZ SR) 6-02 Polročný výkaz o sieti kúpeľných liečební
Z - Zdravotný stav
Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii
Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach
Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke
Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi
Z (MZ SR) 6-12 Štatistický lístok dieťaťa s vrodenou chybou
Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu
Z (MZ SR) 10-12 Kúpeľná starostlivosť:
&nbsp a) poukaz na kúpeľnú starostlivosť,
b) predvolanie na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť,
c) nástup dieťaťa do ozdravovne, liečebne,
d) poukaz na ambulantné, kúpeľné vyšetrenie, liečenie
Z (MZ SR) 11-12 Hlásenie o drogovej závislosti
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Geo (MŽP SR) 3-01 Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk SR
Geo (MŽP SR) 3a-01 Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov SR
Vod (MŽP SR) 1-01 Výkaz o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami a o nákladoch na ich čistenie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dev (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
&nbsp Štvrťročná príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
OZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o zabezpečení a financovaní osobitných zásob pre obyvateľstvo
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
Mer (ÚGKK SR) 1-02 Výkaz o stave zásob štátnych mapových diel a o plnení edičného plánu ÚGKK SR
Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

c) Štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky

Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na štátnych cestách

Značka štatistického formulára:

V (MDSVP SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy - dozoru nad pozemnými komunikáciami.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa výkonov a nákladov získaných z analytickej účtovnej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady prevádzky a správy, údržby a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvo diaľnic Bratislava,Okresné správy ciest, Správa pozemných komunikácií Bratislava, Mestská správa komunikácií Košice.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 20 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav cestného hospodárstva a dopravy Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách

Značka štatistického formulára:

ZF (MDSVP SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia (rozdeľovanie finančných prostriedkov, reprodukcia základných fondov správcov komunikácií a technologická kontrola výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa pracovnej kapacity - dĺžky komunikácií v správe organizácie, jej investičných výdavkov, stavu prevádzkových zariadení, spotreby hlavných látok a technologickej vybavenosti potrebnej na starostlivosť o komunikácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvo diaľnic Bratislava, okresné správy ciest.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav cestného hospodárstva a dopravy Bratislava.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hmotnosti leteckých záverov

Značka štatistického formulára:

PO (MDSVP SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy medzinárodných zásielok leteckou cestou a o vnútroštátnej leteckej preprave. Využijú sa ako podklad na uzavretie zmlúv o preprave s jednotlivými leteckými spoločnosťami a poštovými správami, na určenie sadzieb leteckých príplatkov, potreby devízových prostriedkov na medzinárodnú leteckú prepravu a na štatistické prehľady Svetovej poštovej únie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa hmotnosti leteckých záverov v kg spolu a vo vnútroštátnej preprave, údaje o sídle výmennej pošty príslušnej leteckej spoločnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 6 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštovej prevádzke

Značka štatistického formulára:

PO (MDSVP SR)
2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o poštovej preprave z hľadiska poskytovaných služieb a o poštových zariadeniach a technických prostriedkoch v poštovej preprave. Údaje sa použijú ako podklad na kalkulácie cien (sadzieb) výkonov pošty, na zostavenie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Ukazovatele týkajúce sa podaných a dodaných poštových zásielok, vkladov a výplat peňažnej služby, dodania a prepravy novín a časopisov, počtu colne prerokovaných zásielok, počtu prvkov poštovej siete, počtu technických prostriedkov a mechanizačných zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o balíkoch prepravovaných v styku s cudzinou

Značka štatistického formulára:

PO (MDSVP SR)
3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o objeme prepravy balíkov v medzinárodnom styku (v ks), členené podľa spôsobu prepravy. Údaje sú podkladom na uzavieranie zmlúv o preprave s jednotlivými leteckými spoločnosťami a poštovými správami.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu balíkov podaných v SR a došlých z cudziny, členené na otvorený a uzatvorený tranzit.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o stratených zásielkach a vyplatených náhradách

Značka štatistického formulára:

PO (MDSVP SR)
4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, na základe ktorých možno skvalitniť poštovú prevádzku.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa stratených zásielok členených na obyčajné balíky, cenovky a cenné listy v kusoch, ako aj ukazovatele o vyplatenej náhrade v korunách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o peňažnej službe

Značka štatistického formulára:

PO (MDSVP SR)
5-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozsahu výkonov v oblasti peňažných služieb a sú podkladom na reguláciu týchto služieb. Údaje sú tiež súčasťou štatistiky poštových služieb pre Svetovú poštovú úniu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa peňažnej služby členenej na poštové sadzby, vklady na poštové poukážky, stávkové súťaže, došlé odvody a tržby za kolkové známky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenská pošta.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 26 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačných zariadeniach

Značka štatistického formulára:

TZ (MDSVP SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o telekomunikačnej sieti a jej technickej úrovni. Výkaz sa využije pre potreby ústredných orgánov a medzinárodných organizácií (ITU, CEPT).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu telefónnych staníc, telefónnych žiadostí, koncových zariadení, verejných telefónnych automatov, kapacity telefónnych ústrední (verejných, pobočkových, medzimestských a medzinárodných), telefónnych obvodov, telefónnych okruhov na verejnú prevádzku, prenajatých okruhov, digitálnych prenosových zariadení miestnych a diaľkových sietí, analógových prenosových systémov v diaľkových sieťach, miestnej a diaľkovej prenosovej siete a ostatných zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o špecializovaných telekomunikačných službách

Značka štatistického formulára:

TS (MDSVP SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rádiotelefónnej sieti, družicovej službe, licenciách v oblasti telekomunikácií pre príslušné riadiace orgány, ako aj pre potreby medzinárodných organizácií (ITU, CEPT).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda : vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu evidovaných faxových prístrojov, ďalekopisných zariadení, údaje o rádiotelefónnej sieti, službe paging, družicovej službe, o integrovaných multifunkčných sieťach, prenose dát, ostatných službách a počte udelených licencií v miestnych sieťach a ostatných oblastiach telekomunikácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

Značka štatistického formulára:

TP (MDSVP SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prevádzok, ktoré potrebujú využívať telekomunikačnú sieť, pre ústredný orgán štátnej správy a medzinárodné organizácie (ITU, CEPT).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa telefónnej, telegrafnej, ďalekopisnej, POSTFAX-ovej a iných prevádzok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o kvalite telefónnych služieb

Značka štatistického formulára:

TK (MDSVP SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o kvalite poskytovaných telekomunikačných služieb na základe požiadaviek medzinárodných organizácií (CEPT, CCITT).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa kvality telekomunikačnej prevádzky a telefónnych služieb , ako napríklad počet žiadostí o zriadenie HTS vybavených do 30 dní, počet účastníkov, ktorým možno poskytnúť detailné účty, celkový počet reklamácií telefónnych účtov, počet reklamácií telefónnych účtov prerokovaných do 30 dní a iné.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o rádiokomunikáciách

Značka štatistického formulára:

TR (MDSVP SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o technických prostriedkoch a pokrytí územia a obyvateľstva televíznym a rozhlasovým signálom v percentách. Údaje sa využijú v súvislosti s udeľovaním licencií a pri analýzach v súvislosti s pokrytím územia štátu televíznym a rozhlasovým signálom.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prevádzkových technických prostriedkov na prenos rozhlasového a televízneho signálu, analógových a digitálnych signálov prevádzkovateľov zo zákona, údaje o počtoch prenajatých a vlastných vysielačov držiteľov licencií a o počte obyvateľstva a územia pokrytého jednotlivými televíznymi a rozhlasovými programami v percentách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 14 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o zariadeniach a prevádzke rozhlasu po drôte

Značka štatistického formulára:

DR (MDSVP SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o účastníkoch DR a technických prostriedkoch DR, ktoré slúžia pre potreby príslušných orgánov prevádzkujúcich DR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu účastníkov DR, reproduktorov DR, rádiouzlov, samostatných rozhlasových ústrední DR, počtu zosilňovacích staníc DR, kilometráže nadzemných a káblových vedení a údaje o modulačnej sieti DR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské teleokomunikácie, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o cestnej doprave spojov a mechanizačných prostriedkoch

Značka štatistického formulára:

Dop (MDSVP SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vybavenosti vozidlami v požadovanom členení a o výkonoch vozidiel vzhľadom na odborovú štruktúru spojov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa stavu vozidiel podľa druhu a odborov činnosti, využitia vozidiel, výkonov vozidiel, stavu vybraných mechanizačných prostriedkov a spotreby pohonných látok mechanizačných prostriedkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz výnosov vybraných spojových činností

Značka štatistického formulára:

FE (MDSVP SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch pre potreby medzinárodných informačných záväzkov a na zostavovanie kalkulácií spojových služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa tržieb z poštovej prevádzky, obstarávateľskej činnosti, výnosov z telefónnej prevádzky, telegrafnej prevádzky a ďalekopisného styku, výnosov z telematických služieb, rozhlasu po drôte, prenosu dát a z výnosov PNS.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie. Slovenská pošta, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz vybraných ukazovateľov výkonov a zamestnanosti

Značka štatistického formulára:

FE (MDSVP SR)
2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a výkonoch v oblasti spojových činností.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa výkonov v pošte, telefóne, telegrafe a ďalekopise, POSTFAX-e a TELEFAX-e, rozhlase po drôte, rozhlase, televízii, prenose dát, v ostatných premiestňovacích činnostiach, v obstarávateľskej činnosti, ďalej týkajúce sa vnútropodnikových faktúr, SMP organizácií, stavebnej výroby, výroby TÚP a TÚT, dopravy, projektových prác a ostatných výrobných činností, tržieb z obchodnej činnosti, výkonov v školstve a v ostatných nevýrobných činnostiach; údaje o aktivovaní materiálov, zmenách stavu NV a PVV, zmenách stavu zásob výrobkov a zvierat, o výkonoch spolu, údaje o počte pracovníkov v prevádzke, o technických a ostatných pracovníkoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch a výkonoch za činnosti

Značka štatistického formulára:

FE (MDSVP SR)
3-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch a výkonoch, ktoré sú potrebné pri zostavovaní kalkulácií spojových služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa spotrebovaných nákupov, služieb, osobných nákladov, daní a poplatkov, iných prevádzkových nákladov, odpisov, rezerv, opravných položiek prevádzkových nákladov, finančných nákladov, rezerv, opravných položiek finančných nákladov, mimoriadnych nákladov, daní z príjmov, prevodových účtov, podielov prvotnej réžie, druhotných nákladov, podielov druhotnej réžie, výkonov prvotných a druhotných (členených na činnosti).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch na výkony pošty

Značka štatistického formulára:

FE (MDSVP SR)
4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov pošty.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa spotrebovaných nákupov, služieb, osobných nákladov, daní a poplatkov, iných prevádzkových nákladov, odpisov, rezerv, opravných položiek prevádzkových nákladov, finančných nákladov, rezerv, opravných položiek mimoriadnych nákladov, daní z príjmov, prevodových účtov, prevádzkovej réžie, správnej réžie, druhotných nákladov, prevádzkovej réžie (druhotná), správnej réžie (druhotná), centralizovaných nákladov, výkonov a zisku - straty (členených na výkony pošty).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o nákladoch na výkony telekomunikácií

Značka štatistického formulára:

FE (MDSVP SR)
5-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o nákladoch týkajúcich sa výkonov telekomunikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa spotrebovaných nákupov, služieb, osobných nákladov, daní a poplatkov, iných prevádzkových nákladov, odpisov, rezerv, opravných položiek prevádzkových nákladov, finančných nákladov, rezerv, opravných položiek, mimoriadnych nákladov, daní z príjmov, prevodových účtov, prevádzkovej réžie, správnej réžie, druhotných nákladov, prevádzkovej réžie (druhotná), správnej réžie (druhotná), centralizovaných nákladov, výkonov, zisku - straty (členených na výkony telekomunikácií).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Slovenské telekomunikácie, Slovenská pošta, držitelia licencií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MDSVP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: VÚS Banská Bystrica.

Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľností

Značka štatistického formulára:

Daň (MF SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu daňovníkov, počtu parciel a stavieb, predpisov daní, zaplatených daní, oslobodení od daní, poskytnutí daňových úľav.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obecné (mestské) úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 60 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MF SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Datacentrum.

Názov zisťovania: Výkaz o vyrubovaní miestnych poplatkov

Značka štatistického formulára:

Poplatok (MF SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vyrubovaní a vyberaní miestnych poplatkov v rámci republiky za účelom ich využitia pri legislatívnych prácach.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu vyrubených poplatkov, predpisov poplatkov a zaplatených poplatkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obecné (mestské, miestne) úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, obecný (mestský, miestny) úrad odošle výkaz do 15. 2. nasledujúceho roka okresnému úradu:
okresný úrad odošle výkaz do 28. 2. nasledujúceho roka MF SR.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MF SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Datacentrum.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o zamestnanosti a pohybe pracovníkov

Značka štatistického formulára:

P/S (MH SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa počtu pracovníkov, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR potrebuje pri svojich riadiacich a rozhodovacích procesoch.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa demografických a vzdelanostných charakteristík pracovníkov podnikov, pracovných miest a perspektívy zamestnanosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky a štátne akciové spoločnosti.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára:

Priem (MH SR)
1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákazok a výroby a predaja tovaru podľa odborov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára:

Priem (MH SR)
2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov

Značka štatistického formulára:

ZO (MH SR) 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky a odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky členené podľa krajín pôvodu a určenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 25 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára:

ZO (MH SR) 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu vybraných zbrojných výrobkov, ich umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. Ide o výrobky objemovo alebo technicky významné, reprezentujúce odbor alebo spadajúce do pripravovaného nariadenia OSN o medzinárodných prevodoch zbraní. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Naturálne a peňažné ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu vybraných zbrojných výrobkov, odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky podľa krajín pôvodu a určenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 25 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze-dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára:

ZO (MH SR) 3-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, realizovaného v rámci úradného povolenia Ministerstva hospodárstva SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení s kontrolnou väzbou na výkaz ZO (MH SR) V 1-04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a odborov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa licencií, odborovej štruktúry vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, základné údaje o poskytnutom úradnom povolení (licencii) a miera jej realizácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku v odboroch 571 až 579 a 929.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 25 dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MH SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MH SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o divadle

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti divadla pre potreby kontroly, na riešenia vecných problémov kultúry a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho divadla, jeho hospodárenia a výkonov hosťujúcich súborov na domácej scéne vykazujúceho divadla.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Divadlá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobných súboroch

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných súborov pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov v organizácii a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Základné ukazovatele týkajúce sa činnosti hudobných súborov - koncertov, počtu vystúpení, návštevníkov, neinvestičných nákladov a výnosov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Hudobné súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti galérií, na riešenie vecných problémov kultúry a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa sietí a expozícií, výkonov galérií, počtu návštevníkov, počtu pracovníkov a hospodárenia organizácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Galérie, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o tlači podľa periodicity a jazyka vydania. Využije sa na riešenie vecných problémov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce vydávanie novín a časopisov, počty titulov, výtlačkov, jazyk vydania a periodicita.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty registrované na Ministerstve kultúry SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 13. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o priebehu kultúrneho diania v oblasti miestnej kultúry (údaje o aktivitách jednotlivých subjektov a inštitúcií, o finančnom a personálnom zabezpečení), a to aj vo vzťahu k informáciám pre medzinárodné nevládne organizácie a k zahraničiu vôbec.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele charakterizujúce kultúrno-osvetovú činnosť subjektov na území obce, ktoré zabezpečujú kompatibilitu aktivít v miestnej kultúre.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obec (obecný úrad), regionálne kultúrne stredisko (úroveň okresov), Národné osvetové centrum.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné osvetové centrum.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o kinách

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
11a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti kín pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, zmapovania siete kín na Slovensku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obecné úrady, regionálne kultúrne strediská.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 3. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národné osvetové centrum.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti ľudových a štátnych vedeckých knižníc. Získané výsledky sa využijú pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov knižníc a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Vybrané ukazovatele o knižničnom fonde, používateľoch, výpožičkách, sieti knižníc a ďalšie doplňujúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Knižnice, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR a ostatná sieť knižníc v SR, t. j. štátne vedecké a ľudové knižnice.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 8 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Matica slovenská a Slovenská národná knižnica.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
14-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti múzea pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa siete a expozícií, výkonov múzea, počtu pracovníkov a celkového hospodárenia múzea.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Múzeá, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
15-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov knižnej kultúry, a tiež na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa titulov a počtu výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Právnické a fyzické osoby oprávnené vydávať neperiodické publikácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/93 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Matica slovenská, Národná agentúra ISBN Martin.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu a astronomickej pozorovateľni

Značka štatistického formulára:

Kult (MK SR)
16-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a návštevníkov zariadení, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu členov týchto krúžkov, počtu pracovníkov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Špeciálne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 2. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Správa kultúrnych zariadení.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára:

ŠFTR (MP SR) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa za účelom regulácie agrárneho trhu a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa porážok dobytka, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 276 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára:

ŠFTR (MP SR) 2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov za účelom regulácie agrárneho trhu a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 276 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára:

ŠFTR (MP SR) 3-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa nákupných cien dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 276 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Prehľad o súhrnnej ponuke jatočného dobytka a ošípaných na reguláciu agrárneho trhu za región

Značka štatistického formulára:

ŠFTR (MP SR) 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona Slovenskej národnej rady č. 270/91 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve. Využíva sa na spresnenie ponuky jatočného dobytka, na účely regulácie agrárneho trhu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa kontrahovaných jatočných býkov, jalovíc, kráv a ošípaných v mäsovom priemysle, vlastnej spotreby a nerealizovaného vývozu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky poľnohospodárskej prvovýroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci roľníci nad 5 ha pôdy).

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20. dňa v mesiaci pred začiatkom sledovaného štvrťroka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 32 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka

Značka štatistického formulára:

ŠFTR (MP SR)
6-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 270/91 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných nákupných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty mliekárenského priemyslu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 312 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára:

ŠFTR (MP SR)
9-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predaji a použití obilnín v oblasti poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív a spracovateľského potravinárskeho priemyslu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 8 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 444 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára:

FC (MP SR) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru - nárokov, výroby, nákupu zo SR, ČR, z dovozu, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu a iných dodávok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty vyrábajúce rafinovaný cukor v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 5 kalendárnych dní po sledovanom mesiaci.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MP SR.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz hospodárenia v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Značka štatistického formulára:

POTRAV (MP SR) 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti a vývoji ekonomiky potravinárskych podnikov, ktoré budú využívať pracovníci sekcie výživy obyvateľstva a vedenie ministerstva, a tiež sa využijú na medzinárodné porovnanie.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Finančné ukazovatele týkajúce sa hospodárskeho výsledku pred zdanením a nákladov spolu, aktív a pasív, ukazovateľov výroby, odbytu, vývozu, pracovníkov, miezd a kapacít.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podnikateľské subjekty zapísané do obchodného registra s potravinárskou výrobou a počtom pracovníkov 25 a viac osôb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 405 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára:

ODV (MP SR) 7-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroba, nákup zo SR, dovoz spolu, z ČR, ostatný príjem, zdroje spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, dodávky pre vývoz, dodávky pre ČR, ostatné dodávky, dodávky spolu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky agropotravinárskeho komplexu, ako aj iné subjekty, ktoré vyrábajú a zabezpečujú odbyt sledovaných výrobkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 18 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 114 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o hodnote dodávok pre obyvateľstvo

Značka štatistického formulára:

ODV (MP SR)
10-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o plnení dodávok pre obyvateľstvo (trhové fondy).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa dodávok pre obyvateľstvo v množstve a v hodnote skutočných predajných cien s DPH.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky agropotravinárskeho komplexu, ako aj iné subjekty, ktoré vyrábajú a zabezpečujú odbyt sledovaných výrobkov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 18 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 114 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: AGRIS, š. p. Bratislava.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a činnostiach v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Les V (MP SR)
2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve, ktoré sa budú využívať v rezortnom informačnom systéme na riadenie, rozvoj, prognózy a analýzy lesného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa pestovateľskej činnosti a ťažby, semenárstva a škôlkárstva, opráv a údržby, inej lesnej činnosti, prác celospoločenského významu a doplňujúcich ukazovateľov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Správa TANAP-u, novovytvorené právne subjekty obhospodarujúce lesnú pôdu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT, Zvolen.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les D (MP SR)
2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dodávkach dreva v lesnom hospodárstve pre potreby obchodnej politiky, licenčnej politiky a riešenia dotácií do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa dodávok dreva podľa hlavných smerov určenia členené na sortimenty a hlavné dreviny. Prehľad sa týka sortimentov surového dreva, lesných štiepok a reziva. Porovnateľné speňaženie sa používa na výpočet cien. Zahŕňa tiež disponibilné zásoby u dodávateľov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne lesy, neštátne lesy, vojenské lesy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 16 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 60 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT, Zvolen.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o činnosti stavebných organizácií lesného hospodárstva

Značka štatistického formulára:

Les (MP SR) 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stavebnej činnosti v lesnom hospodárstve, ktoré budú využívať v rezortnom informačnom systéme na vypracovanie koncepcie investičnej výstavby.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa objemu vykonávaných stavebných prác členené na vlastné a cudzie organizácie, ukazovatele využitia stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, počtu pracovníkov stavebnej, lesníckej a ostatnej činnosti a miezd.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Lesostavy, š. p.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 28 kalendárnych dní po sledovanom štvrťroku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 18 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT, Zvolen.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci v lesníctve

Značka štatistického formulára:

Les P (MP SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní mzdovej politiky v lesnom hospodárstve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa mzdových prostriedkov členených na úkolové mzdy, časové mzdy a prémie podľa jednotlivých činností v lesnom hospodárstve.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Správa TANAP-u.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 27 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT, Zvolen.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Les (MP SR)
S 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa v plnom rozsahu využijú v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa stavu, výkonov a využitia mechanizačných prostriedkov, mechanizácie ťažbových prác, doplnkové technologické ukazovatele a ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Správa TANAP-u.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 25 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT, Zvolen.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára:

Les F (MP SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckych činností a informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesníckej politiky a informácie na rozvoj a stratégiu lesného hospodárstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa agregovaných nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku podľa výkonov lesníckych činností.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Správa TANAP-u.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: LESOPROJEKT, Zvolen.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o revíri, stave a love zveri a o jarnom kmeňovom stave zveri

Značka štatistického formulára:

Poľov (MP SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa revíru - výmera revíru, obhospodarovanie revíru, stavy psov s poľovnou upotrebiteľnosťou, klasifikácia revíru a ukazovatele týkajúce sa výsledkov poľovníckeho hospodárenia - lov zveri, zazverovanie, stav zveri.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Užívatelia poľovníckych revírov, vyhradených revírov a revírov VLM.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 10. 4. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 80 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: LVÚ Zvolen.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného a dávok

Značka štatistického formulára:

NP (MPSVR SR)
1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia a príspevku na zamestnanosť a tiež zúčtovanie dávok nemocenského poistenia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia, počty a sumy vyplatených dávok nemocenského poistenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky právnické osoby, ktoré vyplácajú dávky nemocenského poistenia.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá podľa výplatných termínov platiteľov poistného.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz poistného

Značka štatistického formulára:

NP (MPSVR SR)
2-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu poistného do fondu zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia a príspevku na zamestnanosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele, ktorými sa sleduje výška poistného uhradeného platiteľmi poistného podľa jednotlivých druhov poistenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej zamestnancov než 20.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá podľa výplatných termínov platiteľa poistného.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 640 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Národnej poisťovne Správy Fondu dôchodkového poistenia

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Národnej poisťovne.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu rozhodnutí, posudkov a odporúčaní PKSZ o invalidite, bezvládnosti a o zmene pracovnej schopnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu na účely dávok a služieb sociálneho zabezpečenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Národná poisťovňa.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia regionálnych národných poisťovní

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
2a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia regionálnych národných poisťovní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu uznaných (neuznaných) invalidít, čiastočných invalidít, zmenenej pracovnej schopnosti, bezvládnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu zistených podľa záverov rokovaní PKSZ regionálnych národných poisťovní.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Národná poisťovňa.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú regionálne národné poisťovne do 15. 1. a Národná poisťovňa do 25. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Ročný výkaz
A. o vykonávaní sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, o dávkach a službách sociálnej starostlivosti pre rodiny s deťmi
B. o poskytovaní sociálnej starostlivosti občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej starostlivosti uvedeným skupinám občanov prostredníctvom orgánov štátnej správy a obcí s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých boli v sledovanom roku dávky a služby sociálnej starostlivosti poskytnuté, vynaložených nákladov, prehľadu o účelových zariadeniach sociálnej starostlivosti o rodinu a deti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce, obvodné úrady, okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obvodné úrady do 31. 1. a okresné úrady do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: obvodné úrady OSV, okresné úrady OSV, MPSVR SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre ObÚ a OÚ

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vykonávaní sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov orgánmi miestnej štátnej správy. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým boli poskytnuté dávky a služby sociálnej starostlivosti spolu s neivestičnými výdavkami vynaloženými na ich poskytnutie, počtu občanov, ktorým boli priznané mimoriadne výhody pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, počtu zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov spolu s neinvestičnými výdavkami; ukazovatele o štruktúre a počte pracovníkov opatrovateľskej služby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obvodné úrady a okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obvodné úrady do 30 kalendárnych dní a okresné úrady do 35 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 11 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: oddelenie sociálnej starostlivosti.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov pre obce

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
10a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vykonávaní štátnej správy sociálneho zabezpečenia v oblasti sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov zo strany samosprávnych orgánov. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým boli poskytnuté dávky sociálnej starostlivosti spolu s výdavkami vynaloženými na ich poskytnutie, počtu jednotlivých zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré spravujú obce, spolu s vynaloženými výdavkami.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obce, obvodné úrady, okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obce do 15 kalendárnych dní, obvodné úrady do 30 a okresné úrady do 35 dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 11 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: oddelenie sociálnej starostlivosti.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sociálnej starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
15-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú využívať pri spracúvaní koncepcie starostlivosti o predmetnú skupinu občanov a v legislatíve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa sledovania počtu občanov predmetných skupín z hľadiska riešenia ich sociálnej situácie (zamestnania, ubytovania, vecnej alebo peňažnej pomoci, poskytnutia pôžičky a pod.).

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obvodné úrady a okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú obvodné úrady do 15 kalendárnych dní a okresné úrady do 30 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: obvodné úrady OSV, okresné úrady OSV, MPSVR SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovníkoch a mzdách v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
19-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji miezd jednotlivých kategórií pracovníkov v oblasti zabezpečenia politiky zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu pracovníkov a objemu mzdových prostriedkov, členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť, na pracovníkov úradov práce, regionálnych poisťovní.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné úrady práce, ústavy sociálnej starostlivosti, regionálne národné poisťovne.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 15 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MPSVR SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o príjemcoch prídavkov na deti

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
24-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte nezaopatrených detí v rodine. Výsledky umožnia kvalifikovať dosah na štátny rozpočet (výdavky).

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa sledovania mesačnej výšky prídavkov na deti (počet), počtu príjemcov prídavkov na deti za jún, počtu príplatkov na ťažko zdravotne postihnuté deti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zamestnávatelia, národná poisťovňa, úrady práce za seba a za evidovaných v úradoch práce, okresné úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30 kalendárnych dní po sledovanom období (zisťovanie sa urobí za mesiac jún).

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Národná poisťovňa.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb

Značka štatistického formulára:

V (MPSVR SR)
31-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na vypracovanie štatistickej analýzy o výkone poradensko-psychologických služieb, ktorá je podkladom na Komplexnú správu o činnosti CPPS.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa poradenskej činnosti, preventívno-výchovných podujatí, odborno-metodickej činnosti a stavu pracovníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Územné pracoviská CPPS a riaditeľstvo CPPS.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz predkladajú detašované pracoviská ÚP CPPS do 15. 1., územné pracoviská do 31. 1. a riaditeľstvo CPPS do 15. 2. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MPSVR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: riaditeľstvo CPPS.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania trestnoprávnej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určovanie počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby orgánov prípravného konania, prípadne ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených trestných vecí a počtu osôb v trestných veciach, týkajúce sa rozhodovania a súdov v prípravnom konaní, realizovania ochranného liečenia, nenastúpených trestov odňatia slobody a výkonu iných trestov, pohybu ostatných agend na trestnom úseku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania občianskoprávnej, obchodnej, správnej a dedičskej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a ostatných pracovníkov súdov, ako aj pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt, vedeckých pracovísk.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených vecí v hlavných druhoch agend na úseku občianskoprávnom, obchodnom, správnom a dedičskom, počtu došlých a vybavených vecí v ostatných (vedľajších) agendách. Sú to ukazovatele týkajúce sa výkonu rozhodnutia, spôsobilosti na právne úkony, držania v zdravotníckom ústave, prevzatia do zdravotníckeho ústavu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: riaditeľstvo MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 3-02/C

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných občianskoprávnych agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí na občianskoprávnom, obchodnom a správnom úseku a vekovej štruktúre nevybavených vecí, o konkurznom i vyrovnacom konaní a ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Krajské súdy a Mestský súd v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: riaditeľstvo MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 3-02/T

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej agendy a ostatných agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a pracovníkov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí a osôb v nich, o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o rozhodovaní v prípravnom konaní, o realizovaní ochranného liečenia, o nenastúpených trestoch odňatia slobody a výkone niektorých iných trestov, ako aj ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Krajské súdy a Mestský súd v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde SR

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 4-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu SR na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu SR, osobitne z trestného, občianskoprávneho, obchodného a správneho úseku, a to tak o odvolacej agende (riadne opravné prostriedky), ako aj o agende sťažností pre porušenie zákona a odvolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Najvyšší súd SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 4 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 5-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby počas prípravného konania aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, u ktorých sa väzba skončila, u ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili výkon trestu odňatia slobody, aj osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy, krajské súdy, Mestský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní (krajský súd) a do 4 pracovných dní (NS SR) po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 6-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o osobách, ktoré boli z výkonu trestu odňatia slobody podmienečne prepustené. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť a pri zabezpečovaní oprávnených záujmov a práv odsúdených.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu došlých návrhov a žiadostí, resp. rozhodnutí o začatí konania, počtu vybavených a nevybavených vecí, počtu vecí vybavených prepustením, neprepustením odsúdených, počtu osôb podmienečne prepustených, u ktorých súd rozhodol o vykonaní zvyšku trestu odňatia slobody.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy, v ktorých obvode sa nachádzajú ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 7-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa právoplatne nariadenej ústavnej a ochrannej výchovy maloletých a mladistvých. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby riadenia, upozorňujú na nedostatočné kapacity výchovných zariadení aj na prieťahy v súdnom výkone rozhodnutí o výchove maloletých.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu nevykonaných súdnych rozhodnutí a času, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodov nerealizovania, ďalej údaje o počte detí, u ktorých sa rozhodnutie realizovalo, o postupe súdu, ktorý realizovaniu predchádzal, údaje o počte nariadenej ochrannej výchove detí v občianskoprávnom a trestnom konaní.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 8-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť, na rozbory činnosti obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovanej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresný (obvodný) súd v sídle kraja.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 10 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe rehabilitačnej agendy

Značka štatistického formulára:

V (MS SR) 10-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti okresných a krajských súdov na úseku vybavovania rehabilitačnej agendy. Výsledky zisťovania sa použijú na riadiacu činnosť a pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, masmédií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu vecí došlých, vybavených, nevybavených, vekovej štruktúry nevybavených vecí, ako aj spôsobu vybavenia vecí.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Okresné (obvodné) súdy, krajské súdy a Mestský súd v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 8 pracovných dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MS SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MS SR.

Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 30.9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa používajú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu tried a detí, druhu starostlivosti, národností, evidenčného počtu pracovníkov, škôl v prírode.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Materské školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá v priebehu roka do 5.10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 504 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa používajú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa odchodu žiakov zo ZŠ, tried a ročníkov, organizácie vyučovania, školských družín a klubov, žiakov podľa národnosti, žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počtu pedagogických pracovníkov a doplňujúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Základné školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 480 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, matematiky a nepovinných predmetov v ZŠ

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 3b-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní a záujmoch žiakov, ako aj podklady na ekonomické účely.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa rozšíreného vyučovania cudzích jazykov, matematiky, športových tried v členení tried a žiakov podľa jednotlivých ročníkov, nepovinných predmetov, ako aj podľa zistenia dĺžky dochádzky podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Základné školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 3p-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívnych prvkov pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného školstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospechu, neklasifikovanosti a žiakoch opakujúcich ročník.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Základné školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 7. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej, osobitnej, pomocnej

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej škole podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu prácu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtov jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, za predchádzajúci rok počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov podľa ročníkov, národnosti, učiacich sa cudzí jazyk, evidenčný počet pracovníkov a dopĺňajúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Špeciálne školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 21. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 4a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole a odbornom učilišti podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa národnosti a učiacich sa cudzí jazyk, počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčného počtu pracovníkov, ukazovatele o internáte a dopĺňajúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Špeciálne stredné školy a odborné učilištia prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. 9. sledovaného roka. Výsledky zisťovanie sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, počtu žiakov podľa národností a učiacich sa cudzí jazyk, študijných odborov a zamerania, kapacity školy, evidenčného počtu pracovníkov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 144 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 7a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 30. 6. sledovaného roka.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prospechu a dochádzky žiakov a kvalitatívne údaje pedagogického procesu žiakov študujúcich podľa jednotlivých ročníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 6. 7. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 72 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 7b-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov na SŠ podľa stavu k 15.9. sledovaného roka, na riadiacu a informatívnu činnosť v pedagogickom procese.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné a nepovinné predmety.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá stredných škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 18. 9 sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 72 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja školských knižníc v pôsobnosti školských správ.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu knižníc, knižničných jednotiek, prírastkov, aktivít knižníc, počtu pracovníkov a iné údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Školské knižnice prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 6. 3. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 72 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolskej knižnici

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja vysokoškolských knižníc a podklady na spracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa knižničného fondu, počtu čitateľov, výpožičiek a ďalšie dopĺňajúce údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Čiastkové, ústredné knižnice, knižničné strediská.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 8. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 72 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vysokej škole podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počtu študujúcich s iným štátnym občianstvom, počtu študentov podľa národností, počtu učiteľov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 12.11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl podľa študijných odborov Jednotnej klasifikácie vzdelania a podľa druhu štúdia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20. 1. po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 72 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na výkon ústavnoochrannej výchovy, preventívnovýchovnej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
14-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o tomto druhu zariadenia podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podkladový materiál na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako aj pri vypracúvaní štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, rozmiestnenia detí, príchodov a odchodov z domova a ústavu, chovancov, žiakov vyslaných do škôl prírody, vybaveniach zariadení, počtu pracovníkov a iné údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá ústavov prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 7. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 72 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
15-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese pri vytváraní podmienok na využívanie voľného času a záujmovej činnosti detí a mládeže.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa záujmovej činnosti v jednotlivých oblastiach, počtu zariadení a podujatí, metodickej činnosti letných táborov a evidenčnom počte pracovníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Domy detí a mládeže prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 4. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov:
Predpokladaná výška nákladov: 36 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie:ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
16-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa výkonov, kapacít a pracovníkov jedální a tržieb jedální za predchádzajúci rok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Študentské jedálne prostredníctvom rektorátov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 8. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 36 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o spoločnom stravovaní detí a mládeže

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR) 17-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stravovaní detí a mládeže. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu stravníkov, kapacít zariadení a ich výkonov, evidenčného počtu pracovníkov jedální a dopĺňajúce ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Stravovacie zariadenia - jedálne, prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 8. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole, o ľudovej škole jazykov

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
18-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie podľa stavu k 30. 11. sledovaného roka na riadiace účely pri tvorbe siete škôl.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa poslucháčov podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá príslušných škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 48 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
19-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o domovoch mládeže podľa stavu k 31. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtov ubytovaných žiakov, vybaveniach domova a evidenčného počtu jeho pracovníkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Správy domovov prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 7. 11. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 24 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
20-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. 12. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných študentov v internáte, ako aj kapacít a pracovníkov internátu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Internáty prostredníctvom rektorátov.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 24 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
24-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. 10. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v jednotlivých odboroch, evidenčného počtu pracovníkov a dopĺňajúce údaje.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Základné umelecké školy prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 19. 10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 24 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
25-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 30.9. sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, ukazovatele o žiakoch podľa národností a vyučovania cudzích jazykov, o druhu a dĺžke štúdia alebo prípravy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole, športovej triede

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
26-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o športových školách, resp. triedach. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa športových tried a žiakov podľa druhu športov, ako aj počet trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Riaditeľstvá škôl prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15. 1. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 12 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o pracovisku praktického vyučovania

Značka štatistického formulára:

Škol (MŠV SR)
27-01

1. Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o strediskách a pracoviskách praktického vyučovania podľa stavu k 30.9. sledovaného roka pre potreby riadenia, rozhodovania a na vypracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov v prípravnom období a v období odborného rozvoja, evidenčného počtu pracovníkov a materiálno-technickej základne.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania v pôsobnosti ústredného orgánu prostredníctvom školských správ.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 5. 10. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve v pôsobnosti školských správ

Značka štatistického formulára:

Škol P (MŠV SR) 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Školské správy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 18 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠV SR

Značka štatistického formulára:

Škol P (MŠV SR) 1a-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti, ako aj informácie na spracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, podľa rozpočtovej skladby školstva - kapitoly.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Fakulty a priamo riadené organizácie MŠV SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o investičných výdavkoch

Značka štatistického formulára:

Škol Iv (MŠV SR) 1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných a nehmotných investícií a menovitého pohľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Vysoké školy, školské správy a ostatné priamo riadené organizácie prostredníctvom ÚIP ŠMT.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 17 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 192 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

Značka štatistického formulára:

Mlad (MŠV SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti detí a mládeže v mimoškolskej činnosti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu pracovníkov, vekového zloženia a vzdelanosti, sociálneho zloženia, činnosti združenia, zahraničných výmen a ekonomické ukazovatele.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Jednotlivé organizácie prostredníctvom ÚIP ŠMT.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 31. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

Značka štatistického formulára:

Mlad (MŠV SR)
2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí, ktoré budú slúžiť na rozhodovacie procesy pri hľadaní účinnej pomoci a na rozvoj tejto sociálnej kategórie - mládeže.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa činností a podujatí centier mladých, edičnej činnosti, počtu klientov a ich vekovej štruktúry v rámci informačného servisu a evidenčného počtu pracovníkov centier.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Informačné centrá mladých.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 31. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre Národnú poisťovňu

Značka štatistického formulára:

NP (MŠV SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre Národnú poisťovňu.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, študentov stredných a vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie za žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Stredné a vysoké školy.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 30. 6. a 31. 12. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Značka štatistického formulára:

Úr (MŠV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch. Výsledky zisťovania slúžia ako podkladový materiál na spracovanie štatistických ročeniek.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdrojov a príčin úrazov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Školy a školské zariadenia v pôsobnosti MŠV SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30. 7. sledovaného roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŠV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚIP ŠMT.

Názov zisťovania: Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

Značka štatistického formulára:

J (MV SR) 1-01x

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby každoročne vykonávanej analýzy stavu priestupkovosti a uplatňovania zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: Ukazovatele týkajúce sa spôsobu vykazovania priestupkov a prejednania priestupkov podľa jednotlivých paragrafov zákona SNR č. 372/1990 Zb., týkajúcich sa priestupkov proti poriadku v správe, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, majetku a podľa osobitných predpisov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obvodné a okresné úrady v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po sledovanom období (obvodné úrady) a do 20 kalendárnych dní po sledovanom období (okresné úrady).

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 10 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára:

PO (MV SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení dobrovoľných verejných požiarnych zborov základnou a špeciálnou požiarnou technikou.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych hasiacich automobilov, výjazdov a ostatných vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Obecné (mestské) úrady.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: okresné správy Zboru PO.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti závodných požiarnych útvarov a DZPZ

Značka štatistického formulára:

PO (MV SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení závodných požiarnych útvarov základnou a špeciálnou technikou a niektorými ďalšími prostriedkami požiarnej ochrany.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych hasiacich automobilov, výjazdov a niektorých ďalších vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Právnické osoby, ktoré majú jednotky požiarnej ochrany z povolania.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení a zásahovej činnosti Mestského požiarneho zboru

Značka štatistického formulára:

PO (MV SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení mestských požiarnych zborov v Bratislave a Košiciach základnou a špeciálnou technikou a niektorými ďalšími prostriedkami požiarnej ochrany.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych hasiacich automobilov, výjazdov a niektorých ďalších vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Mestský požiarny zbor v Bratislave a Košiciach.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonaných na ochranu pred povodňami

Značka štatistického formulára:

PO (MV SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o následkoch povodní a vykonaných opatreniach na ochranu pred povodňami na území SR za príslušný kalendárny rok a tiež prehľad o vybavení jednotiek požiarnej ochrany protipovodňovými prostriedkami.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa materiálneho a finančného zhodnotenia následkov povodní, prehľady o nasadených silách a prostriedkoch na výkon záchranných prác s cieľom zmierniť následky povodní.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky obce (mestá), ktorých územie bolo postihnuté následkami povodní v hodnotenom roku. Všetky okresné správy Zboru požiarnej ochrany.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po sledovanom roku.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MV SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Hlavná správa Zboru požiarnej ochrany MV SR.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie do ročenky a pre potreby riadenia a rozvoja zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu ošetrení (vyšetrení) a počtu lekárskych miest v jednotlivých oddeleniach ambulantného zariadenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre chorých v odbore diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu a účinnosti liečby. Výsledky zisťovania sa využijú pri riadení zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa výskytu jednotlivých typov diabetu a ich komplikácií, druh liečby diabetu a vekové zloženie chorých.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 900 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti poliklinických oddelení pre tuberkulózu a respiračné choroby

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby a vyhodnocovanie účinnosti včasného diagnostikovania. Údaje sa zverejnia v ročenke SR, poskytnú SZO a na hodnotenie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o výskyte TBC a respiračných chorôb, prehľadu o jednotlivých typoch vyšetrení a prehľadu o očkovaní proti TBC.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 900 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických oddelení (vrátane ordinácií pre psychiatrickú starostlivosť o deti a dorast, AT, gerontopsychiatriu, sexuológiu, psychiatrickú rehabilitáciu a záchytných staníc)

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie pacientov závislých od návykových látok. Údaje sa sledujú pre SZO, rozvoj a riadenie zdravotníctva SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa psychiatrických zariadení, záchytných staníc, zdravotného stavu obyvateľstva a pacientov závislých od návykových látok podľa veku a pohlavia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 900 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o starostlivosti o deti a dorast do skončenia prípravy na povolanie

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti od dojčenského veku až do skončenia prípravy na povolanie. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky a na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa chorôb detí podľa jednotlivých druhov ochorení a činností špecializovaných pediatrických oddelení a pracovísk.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín a ako podklady do ročenky a na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o pracovníkoch v ordináciách, laboratóriách a na špecializovaných úsekoch oddelení lekárskej genetiky a o prenatálnych a chromozómových vyšetreniach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ženských oddelení a obvodnej starostlivosti ženského lekára

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 7-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických oddelení, o zdravotnom stave žien, tehotných žien a používaní antikoncepčných prostriedkov. Spracované údaje sa využijú ako podklady do ročenky a na riadenie zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o nových tehotenstvách a o počte prvýkrát zistených Ca ochorení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stomatologickej starostlivosti o obyvateľstvo. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky a na riadenie zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa činnosti stomatológa, starostlivosti o deti a dorast a nárokov na stomatologické výrobky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti kožných oddelení

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o kožných chorobách podľa jednotlivých diagnóz. Údaje, najmä o pohlavných chorobách, sa poskytujú SZO a využívajú sa aj na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu evidovaných pacientov podľa jednotlivých závažných ochorení kožných a pohlavných a počtu ošetrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 400 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o starostlivosti o dorast

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa prehľadu zdravotníckej starostlivosti o dorast. Údaje sa uverejnia v publikáciách a poskytnú SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa dorastu, vyšetrení, dispenzarizovaných ochorení a defektného dorastu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti:
a) oddelenia telovýchovného lekárstva,
b) pracovísk Ústavu telovýchovného lekárstva

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o starostlivosti o športovcov. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky, na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa preventívnych vyšetrení, odborných výkonov a zdravotného zabezpečenia športových podujatí a výcvikových táborov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 130 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti poliklinických a posteľových chirurgických odborov

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 12-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o jednotlivých ambulantných chirurgických odboroch. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky, na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte chirurgických zásahov podľa druhu ochorení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a dialyzačnej aktivite

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 13-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o nefrologickej a dialyzačnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky, na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o dĺžke liečby, o materiálno-technickom vybavení dialyzačných staníc, o vekovom zložení pacientov a diagnózach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelení FN pre cudzokrajné choroby

Značka štatistického formulára:

A (MZ SR) 14-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výskyte cudzokrajných chorôb, ich včasné diagnostikovanie a vyhodnocovanie. Výsledky zisťovania sa uverejnia v odborných publikáciách a poskytnú SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa výskytu cudzokrajných chorôb, nárokov na jednotlivé druhy vyšetrení a prehľadu o odborných pracovníkoch poskytujúcich zdravotnícku pomoc.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - oddelenia cudzokrajných chorôb vo FN SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 3 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia klinickej biochémie

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o metódach chemickej analýzy a ich podieloch na správnom určení diagnózy, dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby a na určenie prognózy zdravotného stavu vyšetrovaného. Výsledky zisťovania sa použijú na hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu vyšetrovaných jedincov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte pracovných miest podľa kategórií pracovníkov a o počte vyšetrení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 400 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o prevencii, diagnostikovaní a terapii chorôb krvi a krvotvorby. Získané poznatky poskytujú prehľad o zdravotnom stave vyšetrovaných jedincov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte hematologických vyšetrení, počte darcov krvi, ich vyšetrení, príprave jednotlivých zložiek krvi a o spotrebe krvných prípravkov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie v súvislosti s využívaním nukleárnej medicíny pri včasnom diagnostikovaní a liečbe rádioaktívnymi žiaričmi. Údaje sa použijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na posúdenie kvality poskytovaných služieb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte rádionuklidových vyšetrení a počtu pracovníkov na oddeleniach nukleárnej medicíny.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rádiodiagnostických oddeleniach a pracoviskách zabezpečujúcich odbornú službu pre ambulantných i hospitalizovaných pacientov v rozsahu určenom prístrojovým vybavením. Výsledky zisťovania sa použijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na diagnostikovanie chorôb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa rádiodiagnostických vyšetrení, využívania prístrojov na oddeleniach a personálneho vybavenia rádiodiagnostických oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti fyziatricko-rehabilitačných oddelení, potrebné pri rozvoji a riadení zdravotníctva. Získané poznatky poskytujú prehľad o zdravotnom stave vyšetrovaných jedincov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu i rozdelenia evidovaných osôb podľa diagnostických skupín, výkonov a personálneho vybavenia oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 400 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia ortopedickej protetiky

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o pacientoch, ktorým sa venuje sústavná zdravotnícka starostlivosť z hľadiska ortopedickej protetiky. Výsledky zisťovania sa použijú pri hodnotení vývoja stavu telesne postihnutých.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa pracovníkov, počtu vyšetrení a počtu osôb evidovaných na oddeleniach ortopedickej protetiky.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave obyvateľstva. Údaje slúžia na včasné diagnostikovanie. MZ SR využíva tieto informácie ako podklady na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu úmrtí, pitiev, počtu oddelení a pracovných miest, ako aj prehľadu o činnosti oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia (ordinára)

Značka štatistického formulára:

K (MZ SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti súdnolekárskeho oddelenia so zameraním na vyšetrenia mŕtvych i živých, čo má veľký význam pri určení diagnózy určitého ochorenia. Informácie poskytujú obraz o zdravotnom stave obyvateľstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu vyšetrení, počtu pitiev podľa vekových kategórií detí a personálneho vybavenia oddelenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončená sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity jednotlivých posteľových oddelení v rámci zdravotníckeho zariadenia. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky SR, pre SZO a na rozvoj a riadenie zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa využitia posteľového fondu zdravotníckeho zariadenia, počtu lekárskych miest, pracovných miest SZP a počtu ošetrených pacientov podľa jednotlivých posteľových oddelení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz (príloha k L MZ SR 1-01)

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na podrobné sledovanie využitia posteľového fondu jednotlivých oddelení zdravotníckeho zariadenia. Využitie výsledkov je rovnaké ako pri výkaze L (MZ SR) 1-01.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa podrobného prehľadu o posteľovom fonde podľa oddelení v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o gynekologicko-pôrodníckej činnosti. Spracované výsledky sa použijú na monitorovanie zdravotného stavu žien a ako podklady do ročenky SR a pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu pôrodov a komplikácií v súvislosti s pôrodom (vrátane úmrtí rodičiek), počtu gynekologických ochorení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziologicko-resuscitačného oddelenia v zdravotníckych zariadeniach. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky SR a pre potreby riadenia MZ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa pracovísk, pracovníkov a odbornej činnosti anestéziológie a resuscitácie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia (nemocničného a poliklinického)

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 5-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia na hodnotenie využitia prístrojovej techniky, sledovanie výkonov podľa druhu poskytovanej terapie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklady do ročenky, na rozvoj a riadenie zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o vybavení a pracovníkoch oddelení, počte pacientov a druhu terapie.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dojčenského ústavu, detského domova

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 6-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sa využívajú ako podklady do ročenky SR a poskytujú obraz o riešení sociálneho problému v otázke umiestnenia dojčiat a detí.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa kapacít a činnosti detských zariadení.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 8-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vývoji chorobnosti detí liečených v sanatóriách a o účinnosti včasného diagnostikovania a liečby. Výsledky sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa siete pracovníkov a kapacity detských sanatórií, vekovej štruktúry detí a druhu postihnutia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 120 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej liečebne, psychiatrického sanatória

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 9-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na zhodnotenie personálneho vybavenia a využitia lôžkovej kapacity. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad do ročenky SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o posteľovom fonde a jeho využití pre dospelých, detí a dorast a o odbornom zabezpečení zdravotníckymi pracovníkmi.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 130 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o hospitalizovaných pacientoch. Výsledky zisťovania sa použijú na monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva aj ako podklady do ročenky a na riadenie a rozvoj zdravotníctva v SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa ochorení vyžadujúcich chirurgický zákrok a vybraných druhov náhlych príhod vyžadujúcich chirurgický zákrok, počtu a štruktúry pacientov.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

Značka štatistického formulára:

L (MZ SR) 11-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré poskytujú prehľad o využití lôžkovej kapacity v jednotlivých liečebniach. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad do ročenky SR a na rozvoj a riadenie zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu liečených pacientov a tržieb z výrobnej a nevýrobnej obchodnej činnosti.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 2 mesiacov po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 180 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o chorobách z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci

Značka štatistického formulára:

N (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí na hodnotenie plnenia programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o dispenzarizovaných osobách s vybranými diagnózami

Značka štatistického formulára:

N (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o chorobnosti obyvateľstva podľa vybraných diagnóz. Výsledky zisťovania sa použijú na hodnotenie plnenia programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, SZO a na publikačnú činnosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu dispenzarizovaných osôb podľa vybraných diagnóz, pohlavia a veku.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o motorovom parku

Značka štatistického formulára:

O DZ (MZ SR)
10-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o motorovom parku a prevoze pacientov, pre potreby riadenia MZ SR a na publikačnú činnosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu vozidiel podľa druhu, spotreby pohonných hmôt, počtu prevozov a počtu pracovníkov v dopravnej službe.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov a o zložkách miezd v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára:

P (MZ SR) 2-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklady do ročenky SR a pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórií zdravotníckych pracovníkov, o počte pracovníkov vybraných kategórií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovníkoch, o zložení mzdových prostriedkov pre ústavy vedeckovýskumnej základne

Značka štatistického formulára:

P (MZ SR) 3-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkov, o mzdách a zložení mzdových prostriedkoch v jednotlivých kategóriách pracovníkov v ústavoch vedeckovýskumnej základne. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pre ročenku SR a pre potreby riadenia MZ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu o mzdách a o zložkách miezd podľa kategórie pracovníkov v ústavoch vedeckovýskumnej základne.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 100 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o evidenčnom počte pracovníkov

Značka štatistického formulára:

P (MZ SR) 4-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o evidenčnom počte pracovníkov v zdravotníctve. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad do ročenky SR a pre potreby riadenia zdravotníctva.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu zdravotníckych pracovníkov podľa kategórií vo fyzických osobách a ich prepočítaného počtu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o pracovníkoch a o zložení mzdových prostriedkov v kúpeľných zariadeniach

Značka štatistického formulára:

P (MZ SR) 5-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pracovníkoch, o mzdách a zložení mzdových prostriedkov v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov v kúpeľných liečebniach. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pre ročenku SR a pre potreby MZ SR.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa priemerného počtu pracovníkov, miezd a zložiek miezd zdravotníckych pracovníkov podľa kategórií v kúpeľných liečebniach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 300 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Register zdravotníckych organizácií

Značka štatistického formulára:

R (MZ SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie a spolu s údajmi z výkazu S (MZ SR) 1-02 vytvoriť register informácií o sieti zdravotníckych zariadení, poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, personálnom zabezpečení na rôznej úrovni (obec, okres, republika). Register sa využije na racionálne a efektívne rozmiestňovanie a využívanie zdravotníckych zariadení z hľadiska zabezpečovania potrebnej zdravotníckej starostlivosti o obyvateľov v jednotlivých územných regiónoch.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa druhu zariadenia, zriaďovateľa a prevádzkovateľa, počtu pracovníkov podľa základných kategórií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Register lekárov a farmaceutov

Značka štatistického formulára:

R (MZ SR) 2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré sú dôležitým podkladom na zisťovanie potrieb pregraduálnej a postgraduálnej výchovy lekárov a farmaceutov. Výsledky zisťovania sa využijú na zhodnotenie odborného zamerania vzhľadom na vekovú štruktúru, zdravotnícke zariadenie a odbor činnosti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu lekárov a farmaceutov pracujúcich v rezortoch zdravotníctva, školstva, dopravy, práce a sociálnych vecí, národnej obrany, vnútra.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 150 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o zdravotníckej laboratórnej a prístrojovej technike a prevádzkovo-technologických zariadeniach

Značka štatistického formulára:

R (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie a vytvoriť register vybraných financií o technickom vybavení zdravotníckych organizácií. Výsledky zisťovania sa použijú na riadenie a rozvoj zdravotníctva a pre potreby rozhodovania MZ SR v investičnej oblasti.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa vybraných technických prostriedkov nadobúdacej ceny nad 500 000 Sk z karty základných prostriedkov, ako aj informácií o ich stave a využívaní.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30. 6. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 700 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Register vybraných chronických ochorení pľúc

Značka štatistického formulára:

R (MZ SR) 4-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky zisťovania sa použijú na vypracovanie projektov v rámci NPPZ a pre potreby MZ SR a SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa vybraných chronických ochorení pľúc, ich symptomatológie, spôsobu overenia diagnózy a liečby.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 700 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií

Značka štatistického formulára:

S (MZ SR) 1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie poskytujúce obraz o základných trendoch rozvoja siete zdravotníckych zariadení. Výsledky zisťovania použije MZ SR ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva a na publikačnú činnosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa siete zdravotníckych organizácií, ich druhov, vybavenia lôžkami a lekárskych miest.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 4 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 7 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (za vybrané zdravotnícke organizácie)

Značka štatistického formulára:

S (MZ SR) 1a-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie poskytujúce obraz o základných ukazovateľoch za vybrané zdravotnícke organizácie. Výsledky zisťovania sa použijú na zostavenie výkazu S (MZ SR) 1-02 za SR a ako podklady do publikácií.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa siete vybraných zdravotníckych organizácií.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 4 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 2 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (ambulantná časť, SVLZ)

Značka štatistického formulára:

S (MZ SR) 2-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave a vybavenosti ambulantnej časti polikliník a SVLZ. Výsledky zisťovania sa použijú na sledovanie realizácie koncepcie rozvoja zdravotníckych zariadení pre potreby riadenia MZ SR a na publikačnú činnosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa siete zdravotníckych zariadení s uvedením územných obvodov, polikliník a NsP s oddeleniami služieb pre územie a závody, OLÚ, územných OZS, LS, závodných polikliník, OZS, LS a súkromných ordinácií s uvedením počtu oddelení a lekárskych miest.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 4 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti zdravotníckych organizácií (posteľová časť)

Značka štatistického formulára:

S (MZ SR) 3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o rozvoji siete nemocníc a poskytovaných služieb, o ich vybavení lôžkami a lekárskymi miestami. Výsledky zisťovania sa použijú na publikačnú činnosť.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa siete nemocníc v SR podľa regiónov, počtu lôžok a lekárskych miest podľa odborov poskytovaných služieb.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 800 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Polročný výkaz o sieti kúpeľných liečební

Značka štatistického formulára:

S (MZ SR) 6-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o skutočnom priebehu kúpeľnej starostlivosti pre dospelých aj deti. Výsledky zisťovania sa použijú na posúdenie využitia kúpeľných liečební.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa kúpeľnej starostlivosti pre dospelých a deti podľa skupín chorôb, s uvedením počtu oddelení, lôžok a lekárskych miest.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 8 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 200 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Výsledky zisťovania sa použijú na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, sú podkladmi na medzinárodné porovnania a využíva ich SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu hospitalizovaných pacientov, dĺžky ošetrovacej doby, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a pohlaviu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 210 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Štatistický lístok pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 3-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Súhrnné údaje sú podkladmi pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach SR podľa pohlavia, veku, diagnózy, spôsobu liečby a prepustenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 13 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 4-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a činnosti gynekologicko-pôrodníckych oddelení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca vo všetkých súvislostiach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 45 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 5-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodencov a činnosti novorodeneckých oddelení.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca vo všetkých súvislostiach.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 45 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Štatistický lístok dieťaťa s vrodenou chybou

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 6-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave obyvateľstva. Výsledky zisťovania poskytujú významné informácie o kvalite novej populácie a sú zdrojom informácií pomáhajúcich znižovať dojčenskú a včasnú úmrtnosť. Využívajú sa na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živonarodených detí a údaje o ich matkách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 500 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 7-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku, na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu žiadostí o umelé prerušenie tehotenstva, samovoľných potratov, miniinterrupcií, umelého prerušenia tehotenstva a ostatných potratov vykonaných v zdravotníckych zariadeniach SR.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 21 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 8-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie epidemiologickej situácie, sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva a podklady na prijímanie epidemiologických opatrení. Výsledky zisťovania sa použijú na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa povinného hlásenia pohlavných chorôb a údaje o zdrojoch nákazy.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 25 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 100 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 9-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Výsledky zisťovania sa použijú na monitorovanie programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“ a pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa okolností a príčin všetkých dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov obyvateľov s trvalým bydliskom v SR, hlásených psychiatrickými pracoviskami.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 1 100 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Kúpeľná starostlivosť:
a) poukaz na kúpeľnú starostlivosť,
b) predvolanie na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť,
c) nástup dieťaťa do ozdravovne, liečebne,
d) poukaz na ambulantné, kúpeľné vyšetrenie, liečenie

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 10-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na hodnotenie terciárnej prevencie. Výsledky využíva Slovenská správa sociálneho zabezpečenia, MZ SR a SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa pacientov v kúpeľnej starostlivosti podľa sociálneho zloženia, veku, indikácie liečby, výsledku liečenia, dĺžky ošetrovacej doby. Sleduje sa ústavná aj ambulantná kúpeľná liečba.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 15 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 42 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Hlásenie o drogovej závislosti

Značka štatistického formulára:

Z (MZ SR) 11-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o profile a veľkosti populácie užívajúcej drogy (zneužívajúcej lieky) a o požiadavkách na liečenie drogovo závislých osôb. Výsledky sa použijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre SZO.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: individuálne hlásenie.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu a sociodemografickej charakteristiky drogovo závislých osôb, indikátorov užívania drog a ich druhovej zastúpenosti, rizikového správania a počiatočných výsledkov liečenia.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 10 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 9 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MZ SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚZIŠ v Bratislave.

Názov zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk SR

Značka štatistického formulára:

Geo (MŽP SR)
3-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a na bilanciu zásob nerastných surovín Slovenskej republiky, ktorá je základom na rozhodovanie v oblasti banského podnikania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu zásob výhradných ložísk v SR a zmien stavu zásob jednotlivých ložísk za uplynulý rok s údajmi o ich príčinách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie, ktorými sú v zmysle § 7a zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb. právnické alebo fyzické osoby, ktoré môžu vykonávať vyhľadávanie, prieskum alebo dobývanie výhradných ložísk alebo inú banskú činnosť v rámci podnikateľskej činnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených banským zákonom a osobitnými predpismi.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 75 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Geofond v Bratislave.

Názov zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov SR

Značka štatistického formulára:

Geo (MŽP SR)
3a-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o súhrnnej evidencii zásob výhradných ložísk a o bilancii zásob nerastných surovín Slovenskej republiky, ktorá ja základom na rozhodovanie v oblasti banského podnikania.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa prehľadu zásob ložísk nevyhradených nerastov v SR a zmien stavu zásob jednotlivých ložísk za uplynulý rok s údajmi o ich príčinách.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Organizácie, ktoré dobývajú ložisko v zmysle § 19 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb. a § 3 nariadenia vlády SR č. 520/1991 Zb.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 1. 3. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 50 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: Geofond v Bratislave.

Názov zisťovania: Výkaz o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami a o nákladoch na ich čistenie

Značka štatistického formulára:

Vod (MŽP SR)
1-01

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zaťažení tokov vypúšťanými odpadovými vodami a údaje o nákladoch na ich čistenie za každú výusť odpadových vôd do tokov.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa identifikácie subjektu, kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov o odbere vody, údaje o hlavnej produkcii podľa kategórie výrobkov, ekonomické údaje (výkony, náklady, hospodársky výsledok) o podniku ako celku a z toho priame a režijné náklady na čistenie a odvádzanie odpadových vôd.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vodární a kanalizácií a ich odštepné závody. Ostatné subjekty vypúšťajúce odpadové vody.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita ročná, výkaz sa predkladá do 30. 4. nasledujúceho roka.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 40 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: MŽP SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: SHMÚ Bratislava.

Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach
Štvrťročná príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12

Značka štatistického formulára:

Dev (NBS) 1-12

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie, ktoré budú slúžiť ako podklad platobnej bilancie Národnej banky Slovenska.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa zahraničných aktív a pasív rezidentov Slovenskej republiky za priamy vývoz a dovoz tovaru a kapitálu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Rezidenti Slovenskej republiky majúci vzťah k zahraničiu v oblasti priameho vývozu a dovozu tovaru a kapitálu.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita mesačná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.
Periodicita prílohy štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po sledovanom období.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 127 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: NBS.
Orgán vykonávajúci spracovanie: NBS.

Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o zabezpečení a financovaní osobitných zásob pre obyvateľstvo

Značka štatistického formulára:

OZ (SŠHR SR)
1-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stave zabezpečenia množstva a hodnoty osobitných zásob, ktoré v zmysle príslušnej zmluvy zabezpečujú vybrané subjekty na pokrytie základných potrieb obyvateľstva na zvládnutie mimoriadnych situácií v SR. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby štátnych orgánov na pohotové zabezpečenie uvedených skutočností.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie z vybraného okruhu spravodajských jednotiek.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa množstva vybraných tovarov, cien, hodnôt, nákladov na udržiavanie a ich financovanie spojené s udržiavaním a skladovaním .

3. Okruh spravodajských jednotiek
Všetky subjekty, ktoré uzavreli hospodárske zmluvy na udržiavanie osobitných zásob.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 5 kalendárnych dní po termínoch 15. 2., 15. 5., 15. 8., 15. 11.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 5 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: SŠHR SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: SŠHR SR, okresné úrady.

Názov zisťovania: Výkaz o stave zásob štátnych mapových diel a o plnení edičného plánu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára:

Mer (ÚGKK SR)
1-02

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na sledovanie celkového stavu a vývoja zásob štátnych mapových diel v distribučných strediskách a ich poskytovanie pri stanovení vecnej náplne tvorby a obnovy mapového fondu štátnych mapových diel.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele poskytujúce údaje menovite podľa titulov a nomenklatúr štátnych mapových diel mierky 1 : 10 000 a menších, ktoré sa využijú ako podklad na stanovenie edičnej činnosti v rámci rezortu.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady v SR a Geodetický a kartografický ústav v Bratislave.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita polročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 3 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: ÚGKK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚGKK SR.

Názov zisťovania: Výkaz o osobitne sledovaných úlohách plnených organizáciami rezortu ÚGKK SR

Značka štatistického formulára:

Mer (ÚGKK SR)
2-04

1. Účel a využitie výsledkov zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností a sledovať plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov č. 265/1992 Zb. a č. 266/1992 Zb.

2. Vecná (obsahová) charakteristika vrátane ukazovateľov
Druh štatistického zisťovania: výkaz.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov:
Ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva (LV) v sledovanom období, počtu novozaložených LV k pôvodným nehnuteľnostiam, ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. 1. 1993, ako aj evidencie - sledovania počtu založených LV od 1. 4. 1964 po príslušný sledovaný rok.

3. Okruh spravodajských jednotiek
Katastrálne úrady v SR.

4. Periodicita a lehoty na poskytovanie informácií
Periodicita štvrťročná, výkaz sa predkladá do 20 kalendárnych dní po ukončení sledovaného obdobia.

5. Rozpočet nákladov
Predpokladaná výška nákladov: 4 000 Sk.

6. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie a spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: ÚGKK SR.
Orgán vykonávajúci spracovanie: ÚGKK SR.