Vyhláška č. 29/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 Sk

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-29
Čiastka 6/1993
Platnosť od 02.02.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 02.02.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.
Znenie 02.02.1993

29

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 2. februára 1993

o vydaní mincí po 10 Sk

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu, určeným nariadením vlády Slovenskej republiky, sa budú vydávať do obehu mince po 10 Sk (ďalej len „desaťkorunáky“).

§ 2

(1) Desaťkorunáky sa razia zo zliatiny obsahujúcej 92 dielov medi, 6 dielov hliníka a 2 diely niklu. Hmotnosť desaťkorunáka je 6,6 g, priemer 26,5 mm. Na jeho hrane je ornamentálny vlys.

(2) Pri razbe desaťkorunákov je dovolená odchýlka hore aj dolu v hmotnosti 25/1000, v obsahu hliníka a niklu 10/1000 a v priemere mince 0,1 mm.

§ 3

(1) Na líci desaťkorunáka je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka kremnickej mincovne „MK“ medzi dvoma razidlami. Autorom návrhu desaťkorunáka je Drahomír Zobek. Iniciálka jeho priezviska „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince pod značkou kremnickej mincovne.

(2) Na rube desaťkorunáka je v ľavej polovici mincového poľa zobrazený bronzový liaty kríž z 10.-11. storočia, pochádzajúci z archeologického nálezu vo Veľkej Mači, okres Galanta. V kríži sú vyryté tri antropomorfné postavy, z ktorých centrálna vyjadruje adoračné gesto. Pod krížom vpravo je iniciálka priezviska autora návrhu „Z“. V pravej polovici mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „10 Sk“.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

v z. M. Tkáč v.r.


Obrázek 01