Oznámenie č. 289/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-289
Čiastka 70/1993
Platnosť od 30.11.1993 do09.04.2003
Zrušený 123/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 336/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 1994. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 297/1997 Z. z. a nadobudli účinnosť 5. novembra 1997. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 359/1998 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 1999.

Pôvodný predpis 30.11.1993

289

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 15. novembra 1993 č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov.

Týmto opatrením sa ustanovujú základné požiadavky na obsah a predkladanie prílohy, ktorá tvorí súčasť účtovnej závierky podnikateľov v nadväznosti na ustanovenia § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov vydaných opatrením Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 pod č. V/20100/1992 (uverejneným ako samostatná publikácia Federálneho ministerstva financií).

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1993 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.