Zákon č. 173/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-173

(v znení č. 564/2003 Z. z., 375/2015 Z. z.)

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993
Účinnosť od 01.01.2016
Aktuálne znenie 01.01.2016

173

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. júla 1993

o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje výšku náhrady poskytovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) povinnej osobe, ktorá uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby vydaním majetku,1) ako aj niektoré s tým súvisiace otázky.

§ 2

Povinnej osobe, ktorá podľa osobitného predpisu2) vydala oprávnenej osobe majetok nadobudnutý podľa osobitného predpisu3) alebo jeho časť, poskytne ministerstvo peňažnú náhradu vo výške vypočítanej podľa vzorca

Vzorec 01

kde N je peňažná náhrada za vydaný majetok,

C je kúpna cena celého majetku nadobudnutého povinnou osobou,

H je účtovná hodnota celého majetku nadobudnutého povinnou osobou v čase prevodu (prechodu) majetku na povinnú osobu,

Z je účtovná hodnota vydávaného majetku v čase prevodu (prechodu) na povinnú osobu.

§ 3

Ak ministerstvo vložilo majetok, ktorý je predmetom vydania, do obchodnej spoločnosti, poskytne tejto obchodnej spoločnosti alebo jej právnemu nástupcovi peňažnú náhradu, ktorej nominálna hodnota zodpovedá účtovnej hodnote, v akej bol vydaný majetok vložený do obchodnej spoločnosti.

§ 4

(1) Nárok na poskytnutie náhrady podľa § 2 a 3 uplatní povinná osoba na ministerstve písomne do šiestich mesiacov odo dňa vydania majetku oprávnenej osobe, inak právo zaniká; k žiadosti je povinná pripojiť doklady preukazujúce, že majetok vydala oprávnenej osobe v súlade s osobitnými predpismi.4)

(2) Ministerstvo poskytne povinnej osobe náhradu do troch mesiacov od uplatnenia nároku podľa odseku 1.

§ 5

Ak povinná osoba nadobudla majetok, ktorým uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby, od Slovenského pozemkového fondu, poskytne jej náhradu podľa tohto zákona Slovenský pozemkový fond.5)

§ 5a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1) Ak je nárok na poskytnutie náhrady uplatnený povinnou osobou na Fonde národného majetku Slovenskej republiky, ktorý neposkytol finančnú náhradu do 31. decembra 2015, o náhrade rozhodne ministerstvo.

(2) Právnická osoba podľa osobitného predpisu,6) ako právny nástupca Fondu národného majetku postúpi dokumentáciu súvisiacu s konaniami podľa odseku 1 ministerstvu do 31. januára 2016.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z.

2) § 3 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 458/1990 Zb., zákona č. 528/1990 Zb., zákona č. 137/1991 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 267/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb.

5) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/1993 Z. z., ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.

6) § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.