Vyhláška č. 157/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky 15/1977 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-157
Čiastka 42/1993
Platnosť od 23.07.1993 do28.08.1996
Účinnosť od 01.09.1993 do28.08.1996
Zrušený 260/1996 Z. z.
Znenie 01.09.1993

157

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 21. júna 1993,

ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky č. 15/1977 Zb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 15/1977 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 bode 1 sa vypúšťa slovo „socialistickej“ a na konci sa pripájajú slová „a okresu Bratislava-vidiek.“.

2. V § 1 bode 2 sa vypúšťajú slová „Bratislava-vidiek,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Oľga Keltošová v. r.