Oznámenie č. 143/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatreniana predkladanie účtovnej závierky pre rozpočtových a príspevkových organizácií a obce

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-143
Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 6/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť dňa 25. januára 1994.

Pôvodný predpis 01.07.1993

143

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve a podľa § 7 ods. 4 a § 23 ods. 3 a v spojitosti s § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

opatrenie z 31. mája 1993 č. 65/53/1993 na predkladanie údajov účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí.

Týmto opatrením sa ustanovuje spôsob predkladania údajov účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí formou účtovných výkazov.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1993 a možno doňho nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.