Oznámenie č. 140/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-140
Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 01.07.1993

140

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 23. júna 1993 č. 1340/1993-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Vo výnose sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 22. januára 1993 medzi Slovenským odborovým združením pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky (Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 71/1993 Z. z.) a jej Dodatok č. 1 z 26. apríla 1993 (Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 130/1993 Z. z.) sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Slovenskom odborovom združení pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.