Oznámenie č. 127/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-127
Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis 14.06.1993

127

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 25. mája 1993 č. 1492/93-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v ktorom sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 pre organizácie automobilového opravárenstva, uzavretá 19. januára 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a Združením automobilových opravovní, a jej Dodatok č. 1 z 1. apríla 1993 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a v Združení automobilových opravovní.