Oznámenie č. 105/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-105
Čiastka 30/1993
Platnosť od 13.05.1993
Redakčná poznámka

Vo výnose č. 2009/1993-KM sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 26. marca 1993 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe výnosu vyhláseného oznámením č. 141/1993 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1993. Vo výnose č. 399/1994-KM sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretá 8. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a jej dodatok č. 1 z 25. novembra 1993 (oznámenie č. 3/1994 Z. z.) sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe výnosu vyhláseného oznámením č. 110/1994 Z. z. s účinnosťou od 6. mája 1994.

Pôvodný predpis 13.05.1993

105

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 10. 3. 1993 do 21. 4. 1993 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Vyššia kolektívna zmluva na rok 1993 uzavretá 14. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Vyššia kolektívna zmluva na rok 1993 uzavretá 28. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejnoprospešných záujmov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 17. 3. 1993 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 11. 3. 1993 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

5. Dodatok zo dňa 27. 12. 1992 k odvetvovej kolektívnej zmluve na rok 1992 pre celulózo-papierenský priemysel uzavretej 16. 1. 1992 medzi Zväzom priemyslu, odvetvovým zväzom pre drevársky, nábytkársky a celulózo-papierenský priemysel

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

6. Vyššia kolektívna zmluva pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na rok 1993 uzavretá 29. 1. 1993 medzi Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovým zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

7. Dodatok č. 1 zo dňa 1. 4. 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej 19. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Združením automobilových opravovní.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretá 8. 4. 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 26. 3. 1993 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

10. Dodatok č. 2 zo dňa 2. 4. 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1992-1993 uzavretej 29. 6. 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Zväzom zamestnávateľov Obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.