Redakčné oznámenie č. r1/c90/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-c90-r1
Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992 do31.12.1997
Pôvodný predpis 25.09.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 247/1990 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie zákona č. 35/1965 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.), v slovenskom vydaní

V § 15 ods. 2 úvodná veta spolu s označením odseku správne znie:

(2) Autorovo privolenie na použitie diela nepotrebuje a odmenu nie je povinný poskytnúť, kto“.

Redakcia