Oznámenie č. p1/c90/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým oslobodzuje od dane z obratu predaj, ku ktorému dôjde v súvislosti s vykonávaním zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c90-p1
Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 01.12.1990
Aktuálne znenie 01.12.1990

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII-22 756/90 z 20. 11. 1990, ktorým oslobodzuje od dane z obratu predaj, ku ktorému dôjde v súvislosti s vykonávaním zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi.