Ostatné č. u1/c69/1990 Zb.Upozornenie predplatiteľom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c69-u1
Čiastka 69/1990
Platnosť od 10.10.1990
Pôvodný predpis 10.10.1990

UPOZORNENIE PREDPLATITEĽOM

Vzhľadom na podstatné rozšírenie vydavateľskej činnosti v Zbierke zákonov oproti predpokladom pri určení predplatného upozorňujeme, že po ukončení ročníka 1990 bude všetkým predplatiteľom vyúčtovaný doplatok do súhrnu nominálnych cien jednotlivých čiastok Zbierky zákonov včítane registra.

Administrácia