Oznámenie č. p2/c66/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody úradov v Slovenskej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c66-p2
Čiastka 66/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. septembrom 1990.

Pôvodný predpis 28.09.1990

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

podľa § 2 ods. 4 zákona SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona SNR č. 193/1990 Zb. prijalo opatrenie č. 2319/1990-sekr., ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. septembrom 1990.

Do opatrenia, ktorého prílohou je menovitý zoznam sídiel a obvodov pôsobnosti daňových úradov, možno nazrieť na Ministerstve financií SR, krajských finančných správach, okresných finančných správach, Finančnej správe hl. m. SR Bratislavy, Národnom výbore hl. m. SR Bratislavy, obvodných národných výboroch Bratislava a Košice, krajských národných výboroch a okresných národných výboroch v SR.

Úplné znenie opatrenia bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi.