Uznesenie č. p1/c47/1990 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c47-p1
Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Pôvodný predpis 19.07.1990

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 19. júla 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 18. mája 1990 o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií.

Dubček v. r.