Oznámenie č. p1/c38/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c38-p1
Čiastka 38/1990
Platnosť od 11.06.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 9. júlom 1990.

Pôvodný predpis 11.06.1990

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1-12 200/90 zo 6. 6. 1990, ktorým ustanovilo V. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990.

Opatrenie nadobúda účinnosť 9. júlom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČR, Ministerstve financií, cien a miezd SR a na všetkých krajských a okresných finančných správach.