Uznesenie č. p1/c12/1990 Zb.Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1990 číslo 73 o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c12-p1
Čiastka 12/1990
Platnosť od 05.03.1990
Pôvodný predpis 05.03.1990

UZNESENIE

vlády Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. februára 1990 číslo 73

o udelení amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prerokúvanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky

Vláda udeľuje na základe § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1990 Zb. amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prerokovanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky:

Článok I

Odpúšťajú sa doteraz nevykonané opatrenia alebo ich zvyšky uložené právoplatným rozhodnutím za priestupky spáchané pred 1. februárom 1990.

Článok II

Nariaďuje sa, aby sa nezačínalo, a pokiaľ bolo začaté, aby bolo zastavené konanie o priestupkoch spáchaných pred 1. februárom 1990.

Článok III

Ukladá sa ministrovi vnútra a životného prostredia, ministrovi spravodlivosti, ministrovi financií, cien a miezd, ministrovi obchodu a cestovného ruchu, radám krajských národných výborov a rade Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, aby zabezpečili vykonanie tohto rozhodnutia najneskôr do 31. marca 1990.

Čič v. r.