Opatrenie č. p3/c1/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-c1-p3
Čiastka 1/1990
Platnosť od 02.01.1990
Účinnosť od 02.01.1990
Aktuálne znenie 02.01.1990

OPATRENIE

Štátnej banky Československej

z 2. januára 1990,

ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou Československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Štátna banka Československá podľa § 11 ods. 2 zákona o bankách a sporiteľniach č. 158/1989 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Prípustná odchýlka od úrokovej sadzby z krátkodobého úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou Československou (ďalej len „diskontná sadzba“) vymedzujúca dolnú hranicu úrokovej sadzby z termínovaných vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach je

a) -3,5 % pre termínované vklady najmenej na 6 mesiacov;

b) -2 % pre termínované vklady najmenej na 1 rok;

c) -1 % pre termínované vklady najmenej na 2 roky;

d) 0 % pre termínované vklady najmenej na 4 roky.

(2) Prípustná odchýlka od diskontnej sadzby vymedzujúca hornú hranicu úrokovej sadzby z úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní je

a) +2 % pre krátkodobé úvery na dobu najviac 1 roka;

b) +3 % pre strednodobé úvery na dobu najviac 4 rokov;

c) +4,5 % pre dlhodobé úvery na dobu najviac 10 rokov, na menovité úlohy štátneho plánu a na akcie ekologického programu najviac 12 rokov;1)

d) +8 % pre úvery na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov.

(3) Úvery na trvale sa obracajúce zásoby poskytnuté pred 1. januárom 1990 sa v roku 1990 úročia sadzbou 6 %.

(4) Vyššie úrokové sadzby z úverov, než zodpovedá odsekom 2 a 3, sa môžu uplatniť iba v prípade, že dojednaná splatnosť úveru je na žiadosť právnickej osoby predĺžená, prípadne úver nie je splatený v lehote.

§ 2

Úrokové sadzby z úverov a vkladov dohodnuté v úverových zmluvách a zmluvách o vkladoch uzavretých pred 1. januárom 1990 sa nemenia, pokiaľ sa právnická osoba a príslušná banka alebo sporiteľňa nedohodnú inak.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosti 2. januárom 1990.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pre úvery na družstevnú bytovú výstavbu a na individuálnu bytovú výstavbu vykonávanú družstvami platia úrokové sadzby podľa vyhlášky č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb.