Zákon č. 595/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-595
Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 31.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 525/2003 Z. z.
Znenie 31.07.2003

595

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1990

o štátnej správe pre životné prostredie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Orgány štátnej správy pre životné prostredie

(1) Štátnu správu vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia (ďalej len „starostlivosť o životné prostredie“) Slovenskej republiky vykonávajú Slovenská komisia pre životné prostredie,1) úrady životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a obce.

(2) Úradmi životného prostredia sú:

a) okresné úrady životného prostredia,

b) obvodné úrady životného prostredia.

(3) Starostlivosťou o životné prostredie podľa tohto zákona treba rozumieť najmä:

a) ochranu prírody,

b) ochranu akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,

c) ochranu ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatického systému Zeme,

e) odpadové hospodárstvo.

§ 2

Slovenská komisia pre životné prostredie

Slovenská komisia pre životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy pre starostlivosť o životné prostredie

a) vypracúva koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia,

b) riadi výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné prostredie,

c) vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch,

d) riadi Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

e) zabezpečuje jednotný informačný systém o životnom prostredí, vrátane plošného monitoringu na území Slovenskej republiky,

f) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach životného prostredia,

g) pre plnenie svojich úloh zriaďuje osobitné odborné organizácie,

h) zabezpečuje zvyšovanie odbornej prípravy pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia aj overovanie ich odbornej spôsobilosti.

Úrady životného prostredia

§ 4

Okresný úrad životného prostredia

(1) Okresný úrad životného prostredia vo veciach starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v prílohách A a B tohto zákona.

(2) Okresný úrad životného prostredia riadi obvodné úrady životného prostredia.

(3) Okresný úrad životného prostredia je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní3) v prvom stupni rozhodoval obvodný úrad životného prostredia alebo obec.

§ 5

Obvodný úrad životného prostredia

Obvodný úrad životného prostredia vo veciach starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v prílohách C a D tohto zákona.

§ 6

Úrady životného prostredia pri svojej činnosti spolupracujú s ostatnými orgánmi štátnej správy a obcami a môžu spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ochranu životného prostredia.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

§ 7

(1) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia") je odborný kontrolný orgán, ktorý

a) vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

b) vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie,

c) ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie.

(2) Inšpekcia je služobný úrad.

(3) Inšpekcia sa člení na ústredie inšpekcie a jemu podriadené inšpektoráty životného prostredia (ďalej len „inšpektoráty").

(4) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ – vedúci služobného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

(5) Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.

§ 7a

(1) Inšpekcia vykonáva štátny dozor v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty vykonávajú pôsobnosť podľa § 7 ods. 1 vo svojich územných obvodoch.

(3) Územným obvodom ústredia inšpekcie je územie Slovenskej republiky a územným obvodom inšpektorátu je okres.

(4) Ministerstvo môže rozhodnúť o vykonávaní pôsobnosti inšpekcie jedným inšpektorátom v dvoch alebo vo viacerých okresoch.

(5) Na konanie v prvom stupni je príslušný inšpektorát, na konanie v druhom stupni je príslušné ústredie inšpekcie.

(6) Podrobnosti o organizácii inšpekcie ustanovuje štatút, ktorý vydá minister.

§ 7b

(1) Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nej plní funkciu zriaďovateľa.

(2) Inšpektoráty sú organizačné útvary inšpekcie, ktoré hospodária s prostriedkami inšpekcie v rozsahu, ktorý im určí v rámci svojho rozpočtu ústredie inšpekcie.

(3) Ústredie inšpekcie a inšpektoráty na plnenie svojich úloh užívajú majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.

§ 8

(1) Inšpekcia vykonáva kontrolu v rozsahu a za podmienok upravených osobitnými predpismi.4)

(2) Podrobnosti o činnosti inšpekcie upraví Slovenská komisia pre životné prostredie vyhláškou.

§ 9

Pokuty

(1) Za porušenie právnych povinností uložených všeobecne záväzným právnym predpisom zistených kontrolnou činnosťou ukladá inšpekcia pokutu.5)

(2) Na konanie o uložení pokuty je príslušný inšpektorát. O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení pokuty rozhoduje ústredie.

(3) Konanie o uložení pokuty vykoná orgán, ktorý prvý začal konanie o pokute. Ak súčasne začnú konanie o pokute úrad životného prostredia a inšpekcia a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie vykoná, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.

(4) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú predpisy o správnom konaní,3) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(5) Pokuty uložené inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10

Inšpekcia pri vykonávaní svojej činnosti spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy a obcami, ako aj s mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami na ochranu životného prostredia.

§ 11

Obce

Obce vykonávajú pôsobnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu uvedenom osobitnými predpismi.6)

Prechodné ustanovenia

§ 12

Dňom zriadenia úradov životného prostredia pracovné miesta z doterajších orgánov národných výborov vykonávajúcich pôsobnosť na úseku štátnej správy pre životné prostredie prechádzajú na úrady životného prostredia.

§ 13

(1) Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe A tohto zákona prechádza na okresné úrady životného prostredia.

(2) Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe B tohto zákona prechádza na okresné úrady životného prostredia.

(3) Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe C tohto zákona prechádza na obvodné úrady životného prostredia.

(4) Pôsobnosť miestnych národných výborov uvedená v prílohe D tohto zákona prechádza na obvodné úrady životného prostredia.

§ 14

Do zriadenia okresných a obvodných úradov životného prostredia plnia ich úlohy podľa tohto zákona (§ 13 ods. 1, 2, 3 a 4) odbory doterajších národných výborov jednotlivých stupňov a druhov.


Záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Zrušuje sa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.


Príloha A zákona SNR č. 595/1990 Zb.

p.c.Prechod pôsobnosti z krajských národných výborovna okresné úrady životného prostredia
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušiaprávna úpravaPredmet pôsobnosti
právny predpis§
12345
1.vodného hospodárstvazák. c. 138/1973 Zb.§ 8 ods. 1 pism. c)Povolovanie vypúštania odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 pism. a) príloha zák.- z nemocnic a iných zdravotníckych zariadení, ktorých kapacita infekcných oddelení presahuje 150 lôžok
- z podnikov a závodov ústredne riadených organizácií priemyslu a z polnohospodárskych organizácií, ak ide o výrobu celulózy, výrobu umelých vláken na báze celulózy, plynárne spracúvajúce hnedé uhlie, rafinérie ropy a podniky petrochemického priemyslu, výrobu syntetických farieb, spracúvanie surových koží nad 15 tisíc ton cerstvej váhy rocne, tažbu a spracúvanie uránovej rudy a atómové elektrárne, podniky farmaceutického priemyslu a velkovýkrmne ošípaných s kapacitou nad 5 tisíc kusov
- z verejných kanalizácii, odvádzajúcich celkove znecistenie v ukazovateli BSK5 nad tisíc ton (rocne) alebo nad 300 l/s odpadových vôd.
2.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 8 pism. a) a b)Povolovanie odberov súvisiacich s vypúštaním odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v prípadoch uvedených v § 4 ods. 1 pism. a) pod bodom 1. a 2. zák. SNR c. 135/1974 Zb.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 pism. a)
3.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 8 ods. 1 pism. a) a b)Povolovanie odberov podzemných a povrchových vôd pre potreby verejných vodovodov, ktoré presahujú územie jedného okresu alebo sa dotýkajú záujmov viacerých okresov. Povolovanie odberov a iného užívania geotermálnych vôd a súvisiace vypúštanie odpadových vôd, ako aj zriadenie vodohospodárskych diel.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 pism. b)
4.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 8 ods. 1 pism. a)Povolovanie odberov vody na zavlažovanie pozemkov vo výmere nad
-"-zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 pism. c)1000 hektárov.
5.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 8 ods. 1 pism. a)Povolovanie odberu a iné nakladanie s vodami zvlášt významné z hladiska štátnej vodohospodárskej bilancie v prípadoch urcených SKŽP, ak nejde o odber vôd pre potreby verejných vodovodov, povoluje tiež súvisiace vypúštanie odpadových vôd.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 pism. d)
6.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 8 ods. 1 pism. a)Povolovanie zachytávania povrchových vôd v nádržiach s celkovým objemom nad 1 milión m3 alebo s výškou hrádzového telesa nad 8 m od dna základového výpustu, vrátane vodohospodárskych diel a zariadení umožnujúcich využitie vodnej energie.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 pism. e)
7.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 9 ods. 1Povolovanie stavieb na ochranu pred povodnami presahujúce územie jedného okresu a vodohospodárskeho diela na vodných cestách zriadované na plavebné úcely alebo ovplyvnujúce podmienky plavby.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 písm. f)
8.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 9 ods. 1Povolovanie vodohospodárskych diel odvodnovacích sústav vo výmere nad 2000 hektárov.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 písm. g)
9.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 9 ods. 1Povolovanie vodohospodárskych diel, ktoré umožnujú nakladanie s vodami, na ktoré je potrebné povolenie okresného úradu životného prostredia.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 1 písm. h)
10.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 10, § 15, § 19 ods. 2,Rozhodovanie v prípadoch, v ktorých sú príslušné povolovat vodohospodárske dielo, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tohto vodohospodárskeho diela, pripadne povoleného nakladania s vodami.
§ 31 ods. 5, § 38 ods. 3,
§ 39, § 40 ods. 3 a 4
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 2 písm. a)
11.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 8, § 9, § 10, § 13,Rozhodovanie vo vodohospodárskych veciach hranicných vodných tokov po prerokovaní so SKŽP a ak rozhodnutie má vplyv na priebeh, povahu alebo vyznacenie štátnej hranice, aj s Federálnym ministerstvom vnútra.
§ 31 ods. 5,
§ 36 ods. 4
zák. c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 2 písm. b)
12.-"-zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 3 písm. a)Riadenie a usmernovanie podla smerného vodohospodárskeho plánu nakladania s vodami a Ich ochranu, ako aj ostatných vodohospodárskych veci v okrese.
13.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 13 ods. 2Urcovanie zátopových území pri vodohospodársky významných vodných tokoch v prípadoch, ktoré si vyhradia po prerokovaní s príslušnými úradmi životného prostredia.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 3 písm. b)
14.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 24 ods. 2Schvalovanie kanalizacných poriadkov verejných kanalizácii, pri ktorých povoluje vypúštanie odpadových vôd.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 3 písm. c)
15.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 13 ods. 1Vydávanie súhlasov na stavby, zariadenia, pripadne cinnosti, ak sa vykonávajú na vodných cestách.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 3 písm. d)
16.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 14Vyjadrovanie sa v prípadoch, v ktorých sú príslušné vydávat povolenie alebo súhlas; vo veciach hranicných vodných tokov vyjadruje sa po prerokovaní so SKŽP.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 3 písm. e)
17.-"-zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 4 ods. 3 písm. g)Robí v mimoriadnej situácii, najmä pri nedostatku vody a pri havarijnom zhoršení akosti vôd opatrenia patriace do pôsobnosti obvodných úradov životného prostredia, a to v prípadoch presahujúcich územný obvod alebo možnosti obvodných úradov.
18.-"--"-§ 6 ods. 2Rozhodovanie v pochybnostiach o miestnej príslušnosti obvodného úradu životného prostredia na povolenie vodohospodárskeho diela.
19.-"--"-§ 7Rozhodovanie o vecnej príslušnosti v prípadoch, ak ten istý žiadatel požaduje súcasné vydanie niekolkých povolení, na vydanie ktorých sú príslušné vodohospodárske orgány rôznych stupnov.
20.-"--"-§ 10 ods. 1Dozeranie v rozsahu svojej pôsobnosti na dodržiavanie ustanovení vodného zákona, zákona SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a predpisov vydaných na ich základe a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
21.-"--"-§ 10 ods. 2Dozeranie v rozsahu svojej pôsobnosti, ci sa dodržiavajú nimi vydané rozhodnutia, ustanovenia vodného zákona, na. ochranu vôd, vrátane ich akosti, ci sa udržiavajú vodohospodárske diela v riadnom stave a ci sa ich prevádzka vykonáva podla schválených kanalizacných, manipulacných alebo prevádzkových poriadkov.
22.-"--"-§ 10 ods. 4Vykonávanie v rozsahu svojej pôsobnosti technicko-bezpecnostného dozoru nad vodohospodárskymi dielami, ktorých stav by mohol ohrozit bezpecnost osôb alebo majetku.
23.-"-zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 15 ods. 1, ods. 2Vedenie vodohospodárskej evidencie nim vydaných povolení, súhlasov, vyjadrení a iných rozhodnutí.
vyhl. c. 24/1977 Zb.
24.-"-vyhl. c. 23/1977 Zb.§ 9 ods. 2Podávanie správ pri havárii mimoriadneho rozsahu na hranicnom toku SKŽP a MLVH SR.
25.-"-vyhl. c. 34/1977 Zb.§ 5Schvalovanie prevádzkových poriadkov a udelovanie výnimek zo zákazu plavby motorových plavidiel na povrchových vodách.
28.územného plánovania a stavebného poriadkuzák. c. 50/1976 Zb.§ 16 a § 18 ods. 1Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie velkých územných celkov.
29.-"--"-§ 25 ods. 1Posudzovanie návrhu územného plánu.
30.-"--"-§ 119 ods. 1Vykonanie konania a vydanie rozhodnutia najbližšie spolocne nadriadeným správnym orgánom, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutocnit v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov; urcenie, že konanie vykoná a rozhodnutie vydá niektorý z podriadených stavebných úradov.
31.-"--"-§ 119 ods. 2Uzatváranie dohôd o tom, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutocnit v územnom obvode viacerých okresov.
32.-"--"-§ 123Vyhradenie právomoci stavebného úradu správnym orgánom nadriadeným stavebnému úradu pri jednotlivých technicky zvlášt tažkých alebo neobvyklých stavbách alebo pri opatrení s väcšími úcinkami na životné prostredie v ich okolí.
33.-"--"-§ 136 ods. 1Riešenie rozporov medzi orgánmi štátnej správy spolupôsobiacimi v konaní.

Príloha B zákona SNR č. 595/1990 Zb.

Prechod pôsobnosti z okresných národných výborovna okresné úrady životného prostredia
p.c.Úsek štátnej správyprávna úpravaPredmet pôsobnosti
právny predpis§
12345
13.územného plánovania a stavebného poriadkuzák. c. 50/1976 Zb.§ 25 ods. 1Posudzovanie návrhu územného plánu sídelného útvaru.
14.-"--"-§ 117 a 118Pôsobnost stavebného úradu a urcovanie stavebných úradov.
15.-"--"-§ 136 ods. 1Riešenie rozporov.

Příloha 03

Príloha C zákona SNR č. 595/1990 Zb.

Prechod pôsobnosti z okresných národných výborovna obvodné úrady životného prostredia
p.c.Úsek štátnej správyprávna úpravaPredmet pôsobnosti
právny predpis§
12345
9.vodného hospodárstvazák. c. 138/1973 Zb.§ 8 ods. 1 pism. a)Vydávanie povolenia na odber povrchových vôd a na ich iné používanie, pokial nejde o všeobecné používanie povrchových vôd.
10.-"--"-§ 8 ods. 1 pism. b)Vydávanie povolenia na odber podzemných vôd a na ich iné používanie.
11.-"--"-§ 8 ods. 1 pism. c)Vydávanie povolenia na vypúštanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd.
12.-"--"-§ 8 ods. 1 pism. d)Vydávanie povolenia na vypúštanie zvláštnych vôd s výnimkou banských vôd, do povrchových alebo podzemných vôd.
13.-"--"-§ 8 ods. 1 pism. e)Vydávanie povolenia na odber alebo používanie banských vôd, ktoré banské organizácie nepotrebujú na vlastnú prevádzku.
14.-"-zák. c. 44/1988 Zb.§ 40 ods. 2 písm. b), c), ods. 3 a 4Rozhodovanie vo veciach nakladania s banskými vodami.
15.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 8 ods. 4Urcovanie, že práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo udelené pre úcel spojený s užívaním urcitého nehnutelného majetku, neprechádzajú na dalšieho nadobúdatela.
16.-"--"-§ 9 ods. 1Povolovanie zriadenia vodohospodárskych diel, ich zmeny a zrušenie.
17.-"--"-§ 9 ods. 2Schvalovanie návrhu manipulacného alebo prevádzkového poriadku vodohospodárskeho diela.
18.-"--"-§ 9 ods. 4Vydávanie kolaudacného rozhodnutia nim povoleného vodohospodárskeho diela.
19.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 9 ods. 4Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pri zriadovaní vodohospodárskych diel:
zák. c. 50/1976 Zb.§ 120 ods. 1 a 2
20.-"--"-§ 68- povolovanie zmeny stavby pred jej dokoncením
§ 69 a 70- rozhodovanie o predlžení platnosti stavebného povolenia
§ 83- vydávanie casové ohraniceného povolenia k predcasnému užívaniu stavby pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok
§ 84- rozhodovanie o docasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku; vydávanie súhlasu na zacatie skúšobnej prevádzky a urcovanie jej podmienok prevádzky
§ 88- nariadovanie a povolovanie odstranovania stavieb, zabezpecovanie výkonu rozhodnutí týkajúcich sa odstránenia stavieb
§ 98- uskutocnovanie štátneho stavebného dohladu nad užívaním a odstranovaním stavieb.
21.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 9 ods. 5Rozhodovanie v prípade zániku povolenia udeleného podla § 8 ods. 1 vodného zákona, o podmienkach dalšieho trvania, pripadne zrušenia vodohospodárskeho diela, ktoré umožnovalo povolené nakladanie s vodami.
22.-"--"-§ 10 písm. a)Povolovanie vysádzania, výrubu a odstranovania stromov a krov v zátopových územiach.
23.-"--"-§ 10 písm. b)Povolovanie tažby piesku, štrku, bahna s výnimkou liecivého bahna, okruhliaka a pod. , z korýt vodných tokov.
24.-"--"-§ 10 písm. c)Povolovanie geologických a hydrogeologických prác v zátopových územiach a v ochranných pásmach.
25.-"--"-§ 11 písm. a) až e)Menenie, pripadne zrušovanie nimi vydávaného povolenia
- ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spolocnosti
- ak dôjde k zmene skutocností rozhodných pre udelenie povolenia, najmä ak rozsah povolenia trvalo presahuje potrebu oprávneného
- ak oprávnený opätovne nedodržiava podmienky povolenia, pripadne povinnosti urcené v nom vodohospodárskym orgánom
- ak oprávnený nevyužíva povolenie bez osobitného dôvodu po dobu dlhšiu než 2 roky
- ak pri povolenej cinností dochádza k porušovaniu ustanovení vodného zákona alebo k podstatnému poškodzovaniu oprávnených záujmov iných.
26.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 13 ods. 1Vydávanie súhlasov v rámci ich pôsobností
písm. a) až e)- na stavby a zariadenia vo vodných tokoch a v ich korytách a na pozemkoch pri nich ako aj na zmeny týchto stavieb
- na zariadenie dialkových potrubí, skladov, nádrží a skládok látok ohrozujúcich akost vody, na stavby umožnujúce podzemné skladovanie látok v zemských dutinách a na stavby komunikácií, ako aj na zmeny týchto stavieb
- na zasypávanle odstavených ramien vodných tokov a výmolov
- na umiestnovanie (kotvenie a pod.) zariadení neslúžiacich plavbe ani na správu vodného toku na vodných tokoch mimo obvodu prístavov
- na stavby a na dobývanie nerastov, ako aj na zemné práce v zátopových územiach, v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a v ochranných pásmach
- na stavby vo vzdialeností do 15 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku.
27.-"--"-§ 13 ods. 2Urcovanie na návrh správcu vodného toku zátopového územia a rozsahu pozemkov pri vodných tokoch a v ich korytách.
28.-"--"-§ 14Vyjadrovanie sa k investicnej cinnosti ktoréhokolvek odvetvia národného hospodárstva, ci je plánovaná investícia z vodohospodárskeho hladiska možná, prípadne za akých podmienok a vyjadrovanie sa k príprave zmien vo výrobnom procese alebo v rozsahu výroby a k zmenám a úpravám vodohospodárskych diel, ak ovplyvnia vodné hospodárstvo.
29.-"--"-§ 15 ods. 2Rozhodovanie o znášaní nákladov na zriadenie a opatrenia na ochranu rybárstva pri novovybudovaných vodohospodárskych dielach a nákladov na odstránenie zariadení škodlivých rybárstvu.
30.-"--"-§ 16 ods. 1Upravovanie, zakázanie alebo obmedzenie na nevyhnutne potrebný cas nakladania s vodami, povolené podla § 8 ods. 1 vodného zákona, ak to vyžadujú dôležité záujmy spolocnosti, najmä ak je prechodný nedostatok vody.
31.-"--"-§ 16 ods. 2Vydávanie po dohode s príslušnými orgánmi opatrenia na nápravu, ak dôjde k mimoriadnemu obmedzeniu alebo znemožneniu odberov povrchovej alebo podzemnej vody, ktoré vedie k vážnemu ohrozeniu dôležitých záujmov spolocností.
Rozhodovanie o tom, kto, akým spôsobom a v akom rozsahu je povinný vykonat opatrenie na zabezpecenie náhradného odberu vody, prípadne na jej dovážaní, požadovanie úhrady nevyhnutných nákladov spojených s uloženými opatreniami môžu od toho, kto mimoriadne obmedzenie alebo znemožnenie odberov spôsobil.
32.-"--"-§ 17 ods. 2Ukladanie opatrení správcom (vlastníkom, užívatelom) polnohospodárskych a lesných pozemkov a rybníkov na zachovanie vodohospodársky vhodných podmienok z hladiska množstva a akostí vôd a na zlepšenie vodohospodárskych pomerov.
33.-"--"-§ 19 ods. 1Urcovanie podla potreby rozhodnutím ochranné pásma na ochranu výdatností, akostí alebo zdravotnej nezávadností vodných zdrojov.
34.-"--"-§ 19 ods. 2Zakazovanie alebo obmedzovanie po prerokovaní s príslušnými orgánmi doterajšie užívanie nehnutelnosti alebo cinností ohrozujúcich výdatnost, akost alebo zdravotnú nezávadnost vodných zdrojov v ochranných pásmach.
35.-"--"-§ 20 ods. 1Vydávanie opatrení na odstranovanie znecistovania vodárenských tokov.
36.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 20 ods. 2Udelovanie súhlasov na stavby a na niektoré cinnosti v povodí vodárenských tokov.
vyhl. c. 10/1977 Zb.
37.-"--"-§ 24 ods. 1Rozhodovanie v pochybnostiach, ci ide o verejnú kanalizáciu.
38.-"--"-§ 24 ods. 2Schvalovanie kanalizacného poriadku verejnej kanalizácie.
39.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 24 ods. 3Povolovanie vypúštania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak na dodržanie najvyššej prípustnej miery znecistenia sa vyžaduje ich predchádzajúce cistenie.
40.-"--"-§ 24 ods. 5Rozhodovanie o pripojení na verejnú kanalizáciu, ak medzi správcom kanalizácie a žiadatelom o prípojku dôjde k sporu.
41.-"-vyhl. c. 23/1977 Zb.§ 3 ods. 2 písm. a)Schvalovanie havarijných plánov organizácií.
42.-"--"-§ 9 ods. 2Podávanie správy o havárii presahujúcej jeho územný obvod príslušnému okresnému úradu.
43.-"--"-§ 15 ods. 1Riešenie havarijných prípadov zhoršenia akosti vôd a ukladanie opatrenia na zneškodnovanie havárií a odstranovanie ich škodlivých následkov.
44.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 27Ukladanie tomu, kto poruší povinnosti urcené na ochranu akosti povrchových a podzemných vôd opatrenia na zabránenie znecistovania, prípadne ohrozovania akosti povrchových alebo podzemných vôd a na zabezpecenie náhradného odberu vody.
45.-"--"-§ 30 ods. 1Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, ci ide o verejný vodovod.
46.-"--"-§ 30 ods. 3Rozhodovanie v sporoch, ci sa má zriadit, pripadne zrušit prípojka k verejnému vodovodu.
47.-"--"-§ 31 ods. 5Rozhodovanie o užívaní pozemkov pri vodnom toku a o náhrade za užívanie, ak medzi správcom (vlastníkom, užívatelom) pozemkov pri vodnom toku a správcom vodného toku, pripadne organizáciou upravujúcou vodný tok nedôjde k dohode.
48.-"--"-§ 31 ods. 6Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, ci ide o vodný tok v sporoch o hranicu jeho koryta, pripadne v sporoch o rozsahu oprávnenia správcu vodného toku.
49.-"--"-§ 35Rozhodovanie v pochybnostiach o rozsahu povinnosti, pripadne oprávnení správcov vodných tokov.
50.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 36 ods. 2 a 3Rozhodovanie v pochybnostiach o rozsahu oprávnení správcov vodných tokov pri vstupe na cudzie pozemky a do cudzích objektov a pri odstranovaní alebo novovysádzaní stromov alebo krov na pozemkoch pri vodných tokoch a o náhrade spôsobenej škody.
vyhl. c. 6/1978 Zb.
Rozhodovanie o odstranovaní prekážok vo vodnom toku.
51.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 36 ods. 4Zakazovanie správcom (vlastníkom, užívatelom) pozemkov pri vodných tokoch vytínat stromy a kry zabezpecujúce stabilizáciu vodného toku, pripadne akost vody v nom a to bez nároku na náhradu.
vyhl. c. 6/1978 Zb.
52.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 37 ods. 1 písm. b)Urcovanie podmienok na umiestnovanie a udržiavanie vodoctov, vodomerov, vodných znaciek (ciach), oznacujúcich najvyššie, pripadne najnižšie povolené vzdutie vody a iných zariadení potrebných pre úcely vodného hospodárstva.
53.-"--"-§ 38 ods. 3Rozhodovanie v pochybnostiach o tom, ci ide o vodohospodárske dielo alebo o jeho súcast.
54.-"--"-§ 40 ods. 3Urcovanie v záujme ochrany tohto vodohospodárskeho diela, pásma pozdlž neho a zakazovanie na nich niektorých stavieb alebo cinnosti, pripadne ich viazanie na osobitné povolenie.
55.-"--"-§ 40 ods. 4Rozhodovanie o preberaní na náklad povinného na cas nevyhnutnej potreby pre správu, prevádzku alebo údržbu vodohospodárskych diel, ak to vyžadujú záujmy vodného hospodárstva alebo iné dôležité záujmy spolocnosti a ak ten, kto je na to povinný, túto úlohu riadne neplní.
56.-"--"-§ 41 ods. 1 písm. d)Ukladanie správcovi (vlastníkovi, užívatelovi) vodohospodárskeho diela opatrenia na odstránenie závad zistených na vodohospodárskom diele.
57.-"-zák. c. 138/1973 Zb.§ 47Ukladanie pokút organizáciám, ktoré porušujú povinnosti ustanovené vodným zákonom a zákonom o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, pripadne povinnosti podla nich uložené.
zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 24
nar. vlády SR c. 31/1975 Zb.
58.-"-Ukladanie pokuty pracovníkom tých organizácií, ktorí porušenie povinnosti organizácie zavinili, ak nejde o trestný cin alebo precin.
58a-"-zák. SNR c. 372/1990 Zb. v znení zák. SNR c. 524/1990 Zb.§ 34Prejednávanie priestupkov, ktorými sa porušili povinnosti na úseku vodného hospodárstva
59.-"-zák. SNR c. 135/1974 Zb.§ 3 ods. 4Vyhradenie rozhodovania vo veciach, ktoré spadajú do pôsobnosti zakotvených v § 3 ods. 1.
60.-"--"-§ 10 ods. 1Dozeranie nad dodržiavaním ustanovení vodného zákona, zákona SNR o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a predpisov vydaných na ich základe a v rozsahu svojej pôsobnosti, ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
61.-"--"-§ 10 ods. 2Dozeranie v rozsahu svojej pôsobnosti, ci sa dodržiavajú nim vydané rozhodnutia, ustanovenia vodného zákona, na. ochranu vôd, vrátane ich akosti, ci sa udržiavajú vodohospodárske diela v riadnom stave a ci sa ich prevádzka vykonáva podla schválených kanalizacných, manipulacných alebo prevádzkových poriadkov.
62.-"--"-§ 10 ods. 4Vykonávanie v rozsahu svojej pôsobnosti technicko-bezpecnostného dozoru nad vodohospodárskymi dielami, ktorých stav by mohol ohrozit bezpecnost osôb alebo majetku.
63.-"--"-§ 15 ods. 1Vedenie evidencie nimi vydaných povolení, súhlasov, vyjadrení a iných rozhodnutí a súhrnnej vodohospodárskej evidencie okresu.
64.-"--"-§ 23Ustanovovanie na návrh správcov vodných tokov, správcov (vlastníkov, užívatelov) vodohospodárskych diel, alebo na návrh spolocenskej organizácie vodnej stráže na ochranu vôd, vodných tokov a na ochranu vodohospodárskych diel.
69.územného plánovania a stavebného poriadkuzák. c. 50/1976 Zb.§ 25 ods. 1Posudzovanie návrhu územného plánu nadriadeným orgánom územného plánovania.
70.-"--"-§ 33, 39, 40, 41Vydávanie územných rozhodnutí, ich zmeny.
71.-"--"-§ 59 ods. 2, § 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69Povolovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác.
72.-"--"-§ 71 ods. 1 písm. a), b)Povolovanie terénnych úprav, prác a zariadení.
73.-"--"-§ 75 ods. 4Vyžiadanie od orgánov geodézie a kartografie kontroly vykonaných vytycovaclch prác.
74.-"--"-§ 77, 80, 81, 84, 85Kolaudácia stavieb.
75.-"--"-§ 86 ods. 2, 3Nariadovanie vykonania údržby stavby, terénnych úprav, prác a zariadení.
76.-"--"-§ 87Nariadovanie vlastníkovi stavby nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku z hygienických, bezpecnostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov.
77.-"--"-§ 88, § 89, ods. 1, § 90, 91, 92, 93Nariadovanie odstránenia stavby.
78.-"--"-§ 94 ods. 1Nariadenie zabezpecovacích prác.
79.-"--"-§ 95Poskytovanie štátneho stavebného príspevku.
80.-"--"-§ 96Nariadovanie vypratania stavby jej užívatelom.
81.-"--"-§ 99 písm a)Urcenie orgánov štátneho stavebného dohladu.
82.-"--"-§ 101Nariadovanie na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby odobratia a preskúšania vzoriek, skúšky stavby a prizvanie znalcov, posúdenie technicky tažkých alebo neobvyklých stavieb, ak je odôvodnená obava z ohrozenia záujmov spolocnosti.
83.-"--"-§ 102Odstranovanie závad na stavbe.
84.-"--"-§ 104 ods. 2Nariadovanie vlastníkovi stavby obstarat dokumentáciu skutocného realizovania štáby v prípadoch, ked nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa, alebo nie je v náležitom stave, uloženie vyhotovenia zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).
85.-"--"-§ 105, 106Sankcie.
86.-"--"-§ 112, 113, 114, 116Vyvlastnovacie konanie.
87.-"--"-§ 117 ods. 1Stavebný úrad.
88.-"--"-§ 133, § 134 ods. 3Vstup na cudzie pozemky a stavby.
89.-"--"-§ 135Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.
90.-"--"-§ 137, § 138 ods. 2Obcianskoprávne a iné námietky.

Príloha D zákona SNR č. 595/1990 Zb.

Prechod pôsobnosti z miestnych (mestských) národných výborovna obvodné úrady životného prostredia
p.c.Úsek štátnej správyprávna úpravaPredmet pôsobnosti
právny predpis§
i2345
1.vodného hospodárstvazák. SNR c. 135/1974 Zb. v znení zák. SNR c. 52/1982 Zb.§ 3 ods. 2 pism. b)Povolujú stavby na odvodnovanie pozemkov do výmery 5 hektárov.
2.-"--"-§ 3 ods. 2 pism. e)Dávajú súhlas podla § 13 vodného zákona, na stavby, zariadenia, pripadne cinnosti v zátopových územiach, v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a v ochranných pásmach, a to na stavby jednotlivých obytných budov, drobné stavby, ako aj na zemné a terénne úpravy neovplyvnujúce odtokové pomery, ak nejde o stavby uvedené v § 13 ods. 1 pism. a) alebo b) vodného zákona.
5.územného plánovania a stavebného poriadkuzák. c. 50/1976 Zb.§ 25 ods. 1Posudzovanie návrhu územného plánu nadriadeným orgánom územného plánovania.
6.-"--"-§ 39, 40, 41Vydávanie územných rozhodnutí, ich zmeny.
7.-"--"-§ 59 ods. 2, § 60, 61,62, 63, 64, 66, 67, 68, 69Povolovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác.
8.-"--"-§ 71 ods. 1 pism. a), b)Povolovanie terénnych úprav, prác a zariadení.
9.-"--"-§ 75 ods. 4Vyžiadanie od orgánov geodézie a kartografie kontroly vykonaných vytycovaclch prác.
10.-"--"-§ 77, 80, 81, 84, 85Kolaudácia stavieb.
11.-"--"-§ 86 ods. 2, 3Nariadovanie vykonania údržby stavby, terénnych úprav, prác a zariadení.
12.-"--"-§ 87Nariadovanie vlastníkovi stavby nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku z hygienických, bezpecnostných, požiarnych, prevádzkových a estetických dôvodov.
13.-"--"-§ 88, § 89 ods. 1,Nariadovanie odstránenia stavby.
§ 91, 93
14.-"--"-§ 94 ods. 1Nariadenie zabezpecovacích prác.
15.-"--"-§ 95Poskytovanie štátneho stavebného príspevku.
16.-"--"-§ 96Nariadovanie vypratania stavby jej užívatelom.
17.-"--"-§ 99 písm. a)Urcenie orgánov štátneho stavebného dohladu.
18.-"--"-§ 101Nariadovanie na náklad stavebníka alebo vlastníka stavby odobratia a preskúšania vzoriek, skúšky stavby a prizvanie znalcov, posúdenie technicky tažkých alebo neobvyklých stavieb, ak je odôvodnená obava z ohrozenia záujmov spolocnosti.
19.-"--"-§ 102Odstranovanie závad na stavbe.
20.-"--"-§ 104 ods. 2Nariadovanie vlastníkovi stavby obstarat dokumentáciu skutocného realizovania stavby v prípadoch, ked nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave, uložené vyhodnotenia zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).
21.-"--"-§ 105, 106Sankcie.
22.-"--"-§ 112, 113, 114,Vyvlastnovacie konanie.
§ 116 ods. 1
23.-"--"-§ 134 ods. 3Vstup na cudzie pozemky a stavby.
24.-"--"-§ 135Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe.
25.-"--"-§ 137Obcianskoprávne a iné námietky.

Príloha E zákona SNR č. 595/1990 Zb.

Prechod pôsobnosti z krajských národných výborov na Slovenskú komisiu pre životné prostredie
p.č. Úsek štátnej správy právna úprava Predmet pôsobnosti
právny predpis § (čl.)
1 2 3 4 5
1. územného plánovania a stavebného poriadku zák. č. 50/1976 Zb. § 25 ods. 1 Posudzovanie návrhu územného plánu veľkého územného celku.
2. -"- -"- § 119 Určenie stavebného úradu, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie, ak ide o stavbu v území dvoch okresov.
3. -"- -"- § 123 Vyhradenie právomoci pri technicky zvlášť ťažkých alebo neobvyklých stavbách alebo pri opatrení s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

2) Zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.
Nariadenie vlády SR č. 548/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov.

3) Zákon č. 71/1967 Sb. o správnom konaní (správny poriadok).

4) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 117/1976 Zb. o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii.
§ 13 zákona č. 35/1967 Sb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.

5) § 4 a 6 zákona č. 35/1967 Zb.
§ 24 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
Nariadenie vlády SSR č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností na úseku vodného hospodárstva.

6) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 3 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c), d) a f) zákona SNR č. 135/1974 Zb.